Ma­ri­ćev ‘ro­ad­show’

Re­fi­nan­ci­ra­nje di­je­la du­ga ces­ta­ra bez Svjet­ske ban­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Nes­luž­be­ne su pro­cje­ne da će iz­da­nje euro­obvez­ni­ce pre­ma­ši­ti mi­li­jar­du eura, što je vi­še od pe­ti­ne ukup­nog du­ga ‘ces­tar­skih’ kom­pa­ni­ja

Pot­kraj ovog tjed­na Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja tre­ba­lo bi za­klju­či­ti dr­žav­no iz­da­nje euro­obvez­ni­ce ko­je će pos­lu­ži­ti za re­fi­nan­ci­ra­nje di­je­la du­go­va ces­tar­skog sek­to­ra. Tim mi­nis­tra Zdrav­ka Ma­ri­ća ovih da­na s tim će ci­ljem obi­ći glav­na eu­rop­ska fi­nan­cij­ska sre­di­šta. Na fi­nan­cij­skom res­truk­tu­ri­ra­nju ces­tar­skog sek­to­ra u Ka­tan­či­će­voj ra­de već du­go, s tim da se još do­ne­dav­no ra­ču­na­lo da će se ovo­go­diš­nja run­da re­fi­nan­ci­ra­nja re­ali­zi­ra­ti uz dje­lo­mič­nu ga­ran­ci­ju Svjet­ske ban­ke, s ko­jom se ina­če su­ra­đu­je na tom pro­jek­tu. Na kra­ju se oči­to od­lu­či­lo za kla­sič­no iz­da­nje euro­bon­da, bez par­ci­jal­nog jam­s­tva SBe, što se uglav­nom objaš­nja­va po­volj­nom si­tu­aci­jom na tr­ži­šti­ma.

Nes­luž­be­ne su pro­cje­ne da će iz­da­nje pre­ma­ši­ti mi­li­jar­du eura, što je iz­nos ko­ji pre­ma­šu­je pe­ti­nu ukup­nog du­ga dr­žav­nih ‘ces­tar­skih’ kom­pa­ni­ja (HAC, HC, ARZ). Osim za­mje­ne skup­lje­ga fi­nan­ci­ra­nja jef­ti­ni­jim, i roč­na struk­tu­ra du­ga će se po­bolj­ša­ti. Oče­ku­je se da će obvez­ni­ce bi­ti iz­da­ne na rok od 12 ili 15 go­di­na. Raz­mje­ri po­traž­nje kon­kret­ni­je će se po­ka­za­ti ti­je­kom ovo­tjed­nog ‘ro­ad­showa’, ia­ko su u Ka­tan­či­će­voj već u fa­zi pret- hod­nog is­pi­ti­va­nja tr­ži­šta do­bi­li ok­vir­ni uvid u ras­po­lo­že­nje inves­ti­to­ra. Ka­ko bi­lo, ve­za­no uz ci­je­nu pro­cje­ne se vr­te oko 3 pos­to.

No, u bav­lje­nju seg­men­tom auto­ces­ta i ces­ta, ka­ko je ne­dav­no re­kao Ma­rić, ko­nač­ni je cilj na­pra­vi­ti is­ko­rak ko­jim će se pos­lov­ni mo­del tog sek­to­ra pos­ta­vi­ti na fi­skal­no odr­ži­ve te­me­lje.

Dok je u slu­ča­ju ces­tar­skog du­ga zbog ve­ćeg bro­ja kre­dit­nih par­ti­ja (s raz­li­či­tim ugo­vor­nim uvje­ti­ma) ko­je će se za­mi­je­ni­ti po­volj­ni­jim za­du­že­njem te­ško re­ći ko­li­ke će ušte­de ono zna­či­ti, kod dru- gih dr­žav­nih za­du­že­nja se to jas­ni­je vi­di, a ne­dvoj­be­na po­t­vr­da to­me su i sma­nje­nja pro­ra­čun­skih stav­ki fi­nan­cij­skih ra­sho­da, ko­je u naj­ve­ćoj mje­ri či­ne iz­da­ci za ka­ma­te. Na­kon što su 2015. oni iz­vr­še­ni u iz­no­su 11 mi­li­jar­di ku­na, la­ni je tro­šak ka­ma­ta is­pao 300 mi­li­ju­na ku­na ma­nji, a ove je go­di­ne re­ba­lan­som pro­ra­ču­na naj­ve­će sma­nje­nje ra­sho­da, za go­to­vo 800 mi­li­ju­na, na­prav­lje­no upra­vo na toj stav­ci; di­je­lom zbog po­volj­ni­jih ka­ma­ta, a di­je­lom zbog ma­njeg de­fi­ci­ta fi­nan­cij­ski su ra­sho­di ko­ri­gi­ra­ni na 9,83 mi­li­jar­de. S tim u ve­zi do­volj­no je re­ći da je proš­li tje­dan dos­pje­lih 1,5 ml­rd. eura po de­viz­nom tre­zor­skom za­pi­su iz­da­nom uz ka­ma­tu od 0,7 pos­to re­fi­nan­ci­ra­no uz ka­ma­tu od 0,10 pos­to. Sa­mo ta ope­ra­ci­ja go­diš­nji tro­šak ka­ma­ta sma­nju­je go­to­vo 70 mi­li­ju­na ku­na. A po­sve je iz­vjes­no da će i sko­ro re­fi­nan­ci­ra­nje do­ma­će obvez­ni­ce od 4 ml­rd. ku­na iz­da­ne 2010. uz ka­ma­tu od 6,25 pos­to (250 mil. go­diš­nje) osjet­no uma­nji­ti tro­šak ka­ma­ta. Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma MFa, iz­da­ci za ka­ma­te bi 2019. tre­ba­li pas­ti na de­vet mi­li­jar­di, a 2020, sves­ti se na 7,5 mi­li­jar­di ku­na.

GORAN KOVAČIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.