An­da­bak i TUI za­jed­no u Tu­če­pi­ma

U tran­sak­ci­ji vri­jed­noj 31,5 mi­li­ju­na eura pre­uzi­ma­ju Ho­tel TUI Blue Ja­dran

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ MA­RI­JA CRNJAK

An­da­ba­ko­vo Sun­ce kon­cern već dr­ži 11 ho­te­la na Ja­dra­nu, a nje­mač­ki TUI je naj­ve­ći svjet­ski tu­ro­pe­ra­tor

Sun­ce kon­cern, u či­jem je vlas­niš­tvu 11 ho­te­la na Ja­dra­nu pod ki­šo­bra­nom bren­da Blu­eSun, i naj­ve­ći svjet­ski tu­ro­pe­ra­tor TUI pro­dub­lju­ju su­rad­nju na hr­vat­skom tr­ži­štu.

Dvi­je kom­pa­ni­je for­mi­rat će za­jed­nič­ki pot­hvat (jo­int ven­tu­re) i osnovati za­jed­nič­ko upravljačko po­du­ze­će ko­je će uprav­lja­ti Ho­te­lom TUI Blue Ja­dran u Tu­če­pi­ma u tran­sak­ci­ji vri­jed­noj 31,5 mi­li­jun eura, objav­lje­no je na Za­gre­bač­koj bur­zi.

Naj­av­lje­na tran­sak­ci­ja tre­ba­la bi se odvi­ja­ti u dvi­je fa­ze; u pr­voj će Ho­te­li Tu­če­pi, u vlas­niš­tvu kon­cer­na Ja­ke An­da­ba­ka, pre­pus­ti­ti po­lo­vi­cu vlas­nič­kog udje­la nad Pun­tom Zla­ta­rac Tu­če­pi nje­mač­kom part­ne­ru. U tom pa­ke­tu TUI do­bi­va po­lo­vi­cu u pot­pu­nos­ti re­no­vi­ra­nog ho­te­la TUI Blue Ja­dran na ma­kar­skoj ri­vi­je­ri.

Ri­ječ je o ho­te­lu s 4,5 zvjez­di­ce i 161 so­bom otvo­re­nom po­čet­kom sr­p­nja ove go­di­ne ko­ji pos­lu­je pod fran­ši­zom TUIja, a je­di­ni je TUI Blue ho­tel pod lo­kal­nim uprav­lja­njem. Vri­jed­nost po­lo­vi­ce ho­tel­ske kom­pa­ni­je nje­mač­ki tu­ro­pe­ra­tor pro­ci­je­nio je na 31,5 mi­li­ju­na eura, no An­da­ba­ku će pla­ti­ti tu vri­jed­nost uma­nje­nu za iz­nos du­go­va Pun­ta Zla­tar­ca. O ko­jem je ko­nač­nom iz­no­su ri­ječ, ni­je objav­lje­no. U dru­gom koraku dva će part­ne­ra osnovati za­jed­nič­ko Upravljačko druš­tvo, Management Company (MgtCo), ko­je će pre­uze­ti uprav­lja­nje Pun­tom Zla­ta­rac i por­t­fe­ljem kad za­ži­vi kao jo­int ven­tu­re. U toj će kom­pa­ni­ji TUI ima­ti 51, a Sun­ce 49 pos­to udje­la.

“Kao što je hr­vat­ski part­ner obja­vio, Sun­ce i TUI su pos­ti­gli do­go­vor o for­mi­ra­nju jo­int ven­tu­rea. Ta kom­pa­ni­ja u svom vlas­niš­tvu ima no­vo­otvo­re­ni ho­tel TUI Blue Ja­dran u Tu­če­pi­ma. Na­kon us­pješ­nog otvo­re­nja pr­vog TUI Blue ho­te­la u Hr­vat­skoj 1. sr­p­nja 2017., s jo­int ven­tu­re kom­pa­ni­jom TUI os­na­žu­je svo­je part­ner­stvo “, krat­ko su ko­men­ti­ra­li su­rad­nju u tom tu­ro­pe­ra­to­ru ko­ji go­diš­nje os­tva­ri 19,5 mi­li­jar­di eura pri­ho­da i u vlas­niš­tvu ima vi­še od 300 ho­te­la sa 214.000 kre­ve­ta.

U DRU­GOM KORAKU DVA ĆE PART­NE­RA OSNOVATI ZA­JED­NIČ­KO UPRAVLJAČKO DRUŠ­TVO, NAZVANO MANAGEMENT COMPANY (MGTCO)

Nje­mač­kom tu­ro­pe­ra­te­ru to ni­je pr­vi vlas­nič­ki ulaz u ho­tel­ski biz­nis u Hr­vat­skoj. Pri­je če­ti­ri go­di­ne ušao je u part­ner­stvo s Ka­ri­sma Ho­tels Adri­ati­com (KHA), stra­te­škim part­ner­stvom is­to­ime­nog mek­sič­kog lan­ca ho­te­la i Agro­ko­ra.

Fi­nan­cij­sku injek­ci­ju Ja­ko An­da­bak is­ko­ris­tit će za ja­ča­nje bi­lan­ce Sun­ce kon­cer­na u sklo­pu sve­obu­hvat­nog re­fi­nan­ci­ra­nja fi­nan­cij­skog du­ga. Ta ho­tel­ska kom­pa­ni­ja os­tva­ri­la je go­to­vo 340 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da u ove go­di­ne te EBITDAu od 116 mi­li­ju­na ku­na. Du­go­roč­ne obve­ze su pre­ma­ši­le 500,5 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga su 372 mi­li­ju­na ku­na bi­li du­go­vi pre­ma ban­ka­ma. Krat­ko­roč­ni du­go­vi do­se­žu 265 mi­li­ju­na ku­na, pri če­mu na ban­ke ot­pa­da 160 mi­li­ju­na ku­na. Dru­gim ri­je­či­ma, za vi­še od 530 mi­li­ju­na ku­na Sun­ce kon­cern os­lo­nio se na ban­ke.

U sklo­pu pres­la­gi­va­nja du­ga Sun­ce je pri­je de­se­tak da­na pot­pi­sa­lo Man­dat­no pi­smo s Europ­skom ban­kom za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) s ci­ljem sma­nje­nja ka­mat­ne sto­pe i bro­ja kre­di­to­ra, pro­du­lje­nja roč­nos­ti i po­ve­ća­nja udje­la du­ga s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom što bi u ko­nač­ni­ci tre­ba­lo sma­nji­ti po­ka­za­te­lje za­du­že­nos­ti. EBRD je ta­ko­đer po­nu­di­la fi­nan­ci­ra­nje di­je­la ka­pi­tal­nih ula­ga­nja, a oče­ku­je se da će se aran­žma­nu pri­klju­či­ti i ne­ko­li­ko do­ma­ćih pos­lov­nih ba­na­ka. Na pi­ta­nje da li je pro­da­ja di­je­la por­t­fe­lja uvjet EBRDa, ve­ćin­ski vlas­nik Sun­ca Ja­ko An­da­bak u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik re­kao je da su te dvi­je tran­sak­ci­je odvo­je­ne. “Ne ra­di se o uvje­tu EBRDa, to je jed­nos­tav­no naš i in­te­res TUIja”, re­kao je An­da­bak na­po­mi­nju­ći da de­ta­lje ne smi­je ot­kri­va­ti zbog pra­vi­la Lon­don­ske bur­ze na ko­joj ko­ti­ra TUI. “Na­ma ja­ča­nje su­rad­nje s TUIjem zna­či pu­no jer se ra­di o naj­ve­ćem tu­ro­pe­ra­te­ru na svi­je­tu, na­šem stra­te­škom part­ne­ru za do­vo­đe­nje gos­ti­ju”, ka­že An­da­bak.

Na­kon što je u trav­nju od grč­kog inves­ti­cij­skog fon­da Mar­fin u sjaj­nom ma­ne­vru ot­ku­pio po­lo­vi­cu svog udje­la u Sun­cu za 43 mi­li­ju­na eura (upo­la ma­nje ne­go po­što im je is­ti pro­dao de­vet go­di­na ra­ni­je), u lip­nju mu je u vlas­nič­ku struk­tu­ru ušao Er­ste Pla­vi mi­ro­vin­ski fond. Us­po­re­do s ja­ča­njem su­rad­nje s TUIjem, Sun­ce sa­da nas­tav­lja pla­no­ve za iz­la­zak na bur­zu. U ra­ni­jim me­dij­skim is­tu­pi­ma An­da­bak je naj­av­lji­vao da iz­la­skom na tr­ži­šte ka­pi­ta­la že­li pri­ku­pi­ti iz­me­đu 60 i 70 mi­li­ju­na eura za da­lja ula­ga­nja i pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta.

Su­rad­nja s EBRDom i pe­gla­nje bi­lan­ce Sun­cu će do­bro do­ći za ocr­ta­va­nje bo­lje sli­ke pri po­nu­di di­oni­ca. O to­me ka­da bi se to mo­glo do­go­di­ti čel­nik Sun­ca ni­je že­lio go­vo­ri­ti, no ako je su­di­ti po zad­njih go­di­nu da­na obi­lje­že­noj ko­lap­som Agro­ko­ra, inves­ti­to­ri na Za­gre­bač­koj bur­zi naj­ma­nje su bi­li ne­ras­po­lo­že­ni upra­vo pre­ma tu­ris­tič­kim kom­pa­ni­ja­ma. Dok je Cro­bex od po­čet­ka go­di­ne pao go­to­vo 6,7 pos­to, in­deks CROBEXtu­rist is­to­vre­me­no je po­ras­tao vi­še od 15 pos­to.

PRO­DA­JA HO­TE­LA NI­JE UVJET EU­ROP­SKE BAN­KE ZA

OB­NO­VU I RA­ZVOJ, TO JE JED­NOS­TAV­NO NAŠ I IN­TE­RES TUI-JA, RE­KAO NAM JE JU­ČER JA­KO AN­DA­BAK

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

Vlas­nik Sun­ce kon­cer­na Ja­ko An­da­bak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.