TRA­ŽI TRI TVRT­KE BAN­DIĆ ZA ODR­ŽA­VA­NJE FON­TA­NA DA­JE 20 MIL. KU­NA

Tra­ži tri tvrt­ke Uvjet je da su u tri go­di­ne pru­ža­le slič­ne us­lu­ge u vri­jed­nos­ti od po­la mi­li­ju­na ku­na bez PDV-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U odr­ža­va­nje za­gre­bač­kih fon­ta­na, ko­je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić po­s­ljed­njih go­di­na, una­toč kri­ti­ka­ma stru­ke i jav­nos­ti, nas­to­ji ra­zvi­ja­ti i pro­mo­vi­ra­ti kao je­dan od pre­poz­nat­lji­vih sim­bo­la me­tro­po­le, u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne iz­dvo­jit će se 20 mi­li­ju­na ku­na. To­li­ka je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ko­ju Grad u upra­vo ras­pi­sa­nom jav­nom na­tje­ča­ju na­mje­ra­va osi­gu­ra­ti za ured­no ser­vi­si­ra­nje i po­prav­ke svih pos­to­je­ćih fon­ta­na. Iz na­tje­ča­ja, ko­ji je otvo­ren do 12. pro­sin­ca, saz­na­je se ka­ko je na­mje­ra an­ga­ži­ra­ti tri tvrt­ke, a odr­ža­vat će ukup­no 50 fon­ta­na. S oda­bra­nim tvrt­ka­ma ko­je dos­ta­ve eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de Grad će pot­pi­si­va­ti ok­vir­ne spo­ra­zu­me, a us­lu­ge od njih ti­je­kom pre­dvi­đe­nog raz­dob­lja na­ru­či­vat će se suk­ce­siv­no, pi­sa­nim na­rudž­be­ni­ca­ma. Je­dan od uvje­ta ko­jeg po­ten­ci­jal­ni part­ne­ri u ovom pos­lu za Grad mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti jest do­kaz da su u ovoj, te u pret­hod­ne tri go­di­ne pru­ža­le slič­ne us­lu­ge u vri­jed­nos­ti od naj­ma­nje po­la mi­li­ju­na ku­na bez PDVa.

FOTOLIA

Na­tje­čaj tra­je do 12. pro­sin­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.