Vla­da: Osi­gu­ra­li smo mi­li­jar­du ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za

mje­re pro­na­ta­li­tet­ne po­li­ti­ke Vla­da će ti­je­kom 2018. na stra­nu sta­vi­ti oko mi­li­jar­du ku­na, naj­av­lje­no je na­kon sjed­ni­ce Vi­je­ća za de­mo­graf­sku re­vi­ta­li­za­ci­ju. Iz­nos je, re­če­no je, već osi­gu­ran, a ti­če se po­ve­ća­nja do­ho­dov­nog cen­zu­sa kroz iz­mje­ne Za­ko­na o do­plat­ku za dje­cu. Nji­me će se, ka­zao je dr­žav­ni taj­ni za de­mo­gra­fi­ju Ma­rin Str­mo­ta, obu­hva­ti­ti ve­ći broj obi­te­lji ko­je će pri­ma­ti taj do­pla­tak, ali će se ići i na po­ve­ća­nje bro­ja vr­ti­ća te ure­đi­va­nje nji­ho­vih pos­li­je­pod­nev­nih pro­gra­ma. Objaš­nja­va da će se broj ku­ćans­ta­va ko­ja bi ima­la pra­vo na do­pla­tak po­ve­ćao za 94 ti­su­će, na oko 250 ti­su­ća, od­nos­no za 156 ti­su­ća dje­ce, a ukup­no je to 440 mi­li­ju­na ku­na. Za­kon bi, naj­av­lju­je Str­mo­ta, stu­pio na sna­gu od 1. sr­p­nja idu­će go­di­ne. Za no­ve vr­ti­će osi­gu­ra­no je 70 mi­li­ju­na ku­na i za njih će mo­ći kan­di­di­ra­ti je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve već od po­če­ka idu­će go­di­ne, do­da­je. Tre­ća je mje­ra uvo­đe­nje smjen­skog ra­da u vr­ti­ći­ma, a za to bi se kroz pro­gra­me Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da is­ko­ris­ti­lo oko 300 mi­li­ju­na ku­na, na­vo­di Str­mo­ta. U po­gle­du po­ve­ća­nja do­ho­dov­nog cen­zu­sa objaš­nja­va da se cen­zus po­ve­ća­va s 50 na 70 pos­to pro­ra­čun­ske os­no­vi­ce od­nos­no sa 1663 ku­ne po čla­nu ku­ćans­tva na 2328.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.