S Ta­li­ja­ni­ma u me­di­cin­ski tu­ri­zam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ro­vinj­ska

bol­ni­ca za or­to­pe­di­ju i re­ha­bi­li­ta­ci­ju “Mar­tin Hor­vat” s ta­li­jan­skim zdrav­s­tve­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma pot­pi­sa­la je Pro­to­kol o spo­ra­zu­mu za de­fi­ni­ra­nje zdrav­s­tve­nih, ad­mi­nis­tra­tiv­nih i pro­gra­ma zdrav­s­tve­ne skr­bi u ci­lju obav­lja­nja re­ha­bi­li­ta­cij­ske ak­tiv­nos­ti vi­so­ke spe­ci­ja­li­za­ci­je. S ta­li­jan­ske su stra­ne uklju­če­ne zdrav­s­tve­na re­gi­ja Ve­ne­to Ori­en­ta­le, te bol­ni­ce Vil­la Sa­lus i Je­so­lu, a za­jed­nič­ki pla­ni­ra­ju do­seg­nu­ti vi­ši stan­dar­di u li­je­če­nju pa­ci­je­na­ta na či­ju je pri­mje­nu po­zva­la EU. Pot­pis­ni­ce će nov­cem iz Pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne su­rad­nje ra­zvi­ja­ti mo­del Klas­te­ra me­di­cin­skog tu­riz­ma. “Osi­gu­ra­va­ju se pro­to­kol i smjer­ni­ce za skrb o pa­ci­jen­ti­ma ko­ji­ma tre­ba re­ha­bi­li­ta­ci­ja ka­ko bi do­bi­li naj­su­vre­me­ni­ju te­ra­pi­ju po­ru­ču­ju iz Ro­vi­nja. Pri­tom će se, saz­na­li smo, otvo­ri­ti i mno­ge pri­li­ke za za­jed­nič­ki is­tra­ži­vač­ki rad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.