Kraj ote­za­nju ve­li­kih pro­je­ka­ta

Žalac oš­tro:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na

ju­če­raš­njem Ra­zvoj­nom fo­ru­mu kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske u or­ga­ni­za­ci­ji Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU mi­nis­tri­ca Gabrijela Žalac po­ru­či­la je da vi­še nit­ko ne mo­že uprav­lja­ti si­tu­aci­jom da u Hr­vat­skoj pos­to­ji 140 na­ci­onal­nih i vi­še od 1700 lo­kal­nih i re­gi­onal­nih ra­zvoj­nih stra­te­gi­ja. Kri­tič­na je i za­to što, ka­že, još če­ka zah­tje­ve za na­dok­na­du sred­sta­va od ve­li­kih pro­je­ka­ta. “Vi­še ne­ću do­zvo­li­ti da se pro­jek­ti pro­lon­gi­ra­ju u kvar­ta­li­ma, šest mje­se­ci, go­di­nu da­na”, rek­la je, a na pi­ta­nje tko je za to kriv po­ru­či­la da se ve­li­ki pro­jek­ti pro­vo­de na ra­zi­ni dr­ža­ve i dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja, pa se tu mo­ra­ju po­pra­vi­ti stva­ri.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.