U Že­ljez­ni­ca­ma RS vi­šak 1000 lju­di

I tre­će tro­mje­se­čje 2017. jav­no po­du­ze­će za­vr­ši­lo s gu­bit­kom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Že­ljez­ni­ce Re­pu­bli­ke Sr­p­ske (RS) tre­će tro­mje­se­čje ove go­di­ne za­vr­ši­le su s no­vim fi­nan­cij­skim mi­nu­som, od oko 7,7 mi­li­ju­na KM (oko 30,8 mil. ku­na), či­me je aku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak tog jav­nog po­du­ze­ća po­ve­ćan na 91,6 mi­li­ju­na KM. U fi­nan­cij­skom iz­vje­šta­ju, objav­lje­nom na Ba­nja­luč­koj bur­zi, na­ve­de­mil. no je da je broj rad­ni­ka u tom raz­dob­lju iz­no­sio 3055. Kroz ana­li­zu sta­nja u Že­ljez­ni­ca­ma RS-a, ko­ju je ura­di­la Svjet­ska ban­ka 2016. go­di­ne, ut­vr­đe­no je da kom­pa­ni­ja ima 1000 za­pos­le­nih vi­ška i da bi se op­ti­mal­na pro­duk­tiv­nost pos­ti­gla sma­nje­njem bro­ja ra­di­ka.

“Gu­bi­tak i lo­ša fi­nan­cij­ska si­tu­aci­ja uči­nak su vi­so­kih pos­lov­nih ra­sho­da, u ko­ji­ma do­mi­nant­ni udjel ima­ju ra­sho­di za bru­to za­ra­de i nak­na­de za­pos­le­ni­ma”, ka­žu iz vla­da RS. Priz­na­ju da Že­ljez­ni­ce RSa već go­di­na­ma pos­lu­ju s gu­bit­kom te da fi­nan­cij­ski ma­njak, kao i kaš­nje­nje u pla­ća­nju pos­lov­nih obve­za u ve­li­koj mje­ri pri­je­te ste­ča­jem te kom­pa­ni­je.

PD

Tre­nut­no je 3055 za­pos­le­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.