Do­di­ka pris­lu­ški­va­li u sklo­pu is­tra­ge o pra­nju nov­ca

Sum­njiv Sud BiH po­t­vr­dio da su pro­tiv pred­sjed­ni­ka RS pro­vo­đe­ne ‘po­seb­ne is­traž­ne mje­re’

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sud BiH po­t­vr­dio je ka­ko je po nje­go­vu odo­bre­nju pro­vo­đe­no pris­lu­ški­va­nje te­le­fon­skih raz­go­vo­ra pred­sjed­ni­ka RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka jer je on obu­hva­ćen is­tra­gom o mo­gu­ćim fi­nan­cij­skim zlo­po­ra­ba­ma. Sud BiH re­agi­rao je na­kon što je Do­dik no­vi­na­ri­ma ka­zao ka­ko je do­bio služ­be­nu oba­vi­jest da su nje­go­vi raz­go­oso­ba­ma vo­ri pris­lu­ški­va­ni, us­t­vr­div­ši ka­ko je to “ne­do­pus­tiv pos­tu­pak pre­ma pred­sjed­ni­ku re­pu­bli­ke”. U pri­op­će­nju Su­da BiH po­t­vr­đe­no je ka­ko su “po­seb­ne is­traž­ne mje­re” pro­tiv Do­di­ka pro­vo­đe­ne u raz­dob­lju od ve­lja­če do svib­nja 2016. go­di­ne na zah­tjev Tu­ži­telj­stva BiH.

Tak­ve mje­re sud je odo­brio jer je Do­dik bio me­đu po­ve­za­nim s is­tra­gom o pos­lo­va­nju Pav­lo­vić ban­ke. Njen vlas­nik Slo­bo­dan Pav­lo­vić i ne­ko­li­ci­na za­pos­le­nih na od­go­vor­nim po­zi­ci­ja­ma uhi­će­ni su i pro­tiv njih je otvo­re­na is­tra­ga zbog sum­nje da su po­či­ni­li kaz­ne­no dje­lo pra­nja nov­ca. Slu­čaj je s Do­di­kom po­ve­zan jer je SDS kaz­ne­no pri­ja­vio Pav­lo­vić ban­ku da je Do­di­ku odo­bri­la fik­tiv­ni kre­dit za kup­nju vi­le u Be­ogra­du, vri­jed­ne 750 ti­su­ća eura. Pre­ma na­vo­di­ma iz pri­ja­ve Do­dik je ku­ću ku­pio go­to­vim nov­cem či­je po­dri­je­tlo ni­je mo­gao do­ka­za­ti, a nak­nad­no odo­bre­ni kre­dit mu je pos­lu­žio ka­ko bi pri­krio tra­go­ve te sum­nji­ve tran­sak­ci­je. Is­tra­ga u ovom slu­ča­ju još ni­je okon­ča­na.

SR­ĐAN ILIĆ/PIXSELL

Is­tra­ga je us­mje­re­na na Do­di­kov kre­dit u Pav­lo­vić ban­ci za kup­nju ku­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.