KO­MEN­TA­RI TRUM­POV PO­REZ­NI PLAN IMAT ĆE SLAB UČI­NAK NA EKO­NOM­SKI RAST

Po­go­do­va­nje Ame­rič­ki plu­to-po­pu­lis­tič­ki pred­sjed­nik pro­mi­če po­rez­ni plan ko­ji će po­ve­ća­ti eko­nom­sku ne­jed­na­kost u do­ba u ko­jem se do­ho­dov­ni jaz i raz­li­ke u ras­po­dje­li bo­gat­stva sve vi­še pro­dub­lju­ju, us­li­jed po­s­lje­di­ca glo­ba­li­za­ci­je, tr­go­vi­ne, mi­gra­ci­je i

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - * NOURIEL ROUBINI re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr *Nouriel Roubini pro­fe­sor eko­no­mi­je u Pos­lov­noj Ško­li Stern na sve­uči­li­štu NYU i Pred­sjed­nik Upra­ve tvrt­ke Roubini Ma­cro Asso­ci­ates

PO­REZ­NI PLAN REPUBLIKANACA NU­DI MA­LO ZA KU­ĆANS­TVA KO­JA PRI­PA­DA­JU SRED­NJOJ I RADNIČKOJ KLA­SI TE GRCAJU U PRO­BLE­MI­MA

Na­kon broj­nih ne­us­pje­lih po­ku­ša­ja “uki­da­nja i za­mi­je­ne” Za­ko­na o za­šti­ti pa­ci­je­na­ta i pris­tu­pač­noj skr­bi iz 2010. go­di­ne (Oba­ma­ca­re), ad­mi­nis­tra­ci­ja ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa tre­nut­no se na­da da će pos­ti­ći svo­ju pr­vu le­gis­la­tiv­nu po­bje­du us­li­jed po­rez­ne mje­re ogrom­nih raz­mje­ra ko­ju je za­ma­ski­ra­la pod iz­ra­zom “po­rez­na re­for­ma”. U nas­to­ja­nju pos­ti­za­nja tog ci­lja, re­pu­bli­kan­ci u ame­rič­kom Kon­gre­su upra­vo su pred­sta­vi­li pri­jed­log za­ko­na ko­ji bi, ako bu­de pro­ve­den, mo­gao uve­li­ke pro­du­bi­ti de­fi­cit i po­ve­ća­ti jav­ni dug za čak 4 tri­li­ju­na do­la­ra ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća.

Što je još go­re, plan republikanaca osmiš­ljen je na na­čin da usmjeri ve­ći­nu do­bro­bi­ti pre­ma bogatima. Sma­njio bi sto­pu po­re­za na tr­go­vač­ka druš­tva s 35% na 20%, sma­njio po­rez na ka­pi­tal­ne do­bit­ke (do­bit od ula­ga­nja), uki­nuo po­rez na ne­kret­ni­ne i uveo os­ta­le pro­mje­ne ko­je će po­go­do­va­ti imuć­ni­ma.

Po­put pri­jed­lo­ga republikanaca u sek­to­ru zdrav­s­tva, nji­hov po­rez­ni plan nu­di ma- lo za ku­ćans­tva ko­ja pri­pa­da­ju sred­njoj i radničkoj kla­si te grcaju u pro­ble­mi­ma. Trump i da­lje uprav­lja po­put plu­to­po­pu­lis­ta – plu­to­kra­ta ko­ji se pre­tva­ra da je po­pu­list – te ni­je ok­li­je­vao pre­va­ri­ti lju­de ko­je je na­veo da gla­sa­ju za nje­ga.

Rast će jav­ni dug

Pret­hod­no obja­vi tre­nut­nog plana, re­pu­bli­kan­ci u ame­rič­kom Kon­gre­su do­ni­je­li su od­lu­ke o sma­nje­nju po­re­za za 1,5 tri­li­ju­na do­la­ra ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća. No, stvar­ni po­rez­ni rez vje­ro­jat­no će do­se­ći znat­no ve­će raz­mje­re. Pri­jed­log za sma­nje­nje po­rez­ne sto­pe na tr­go­vač­ka druš­tva, pri­mje­ri­ce na 20%, po­dra­zu­mi­je­va po­rez­ni rez u vri­jed­nos­ti od 2,5 tri­li­ju­na do­la­ra, na­kon što se raz­mo­tre os­ta­li po­rez­ni re­zo­vi u tom pla­nu. Ako se po­rez­ni re­zo­vi že­le za­dr­ža­ti na ra­zi­ni is­pod 1,5 tri­li­ju­na do­la­ra, tre­ba­lo bi za­dr­ža­ti sto­pu po­re­za na tr­go­vač­ka druš­tva na ra­zi- ni od 28% ili iz­nad to­ga i pro­ši­ri­ti po­rez­nu os­no­vi­cu.

Ka­ko bi se na­dok­na­di­la ta raz­li­ka, u pri­jed­lo­gu za­ko­na pred­la­že se ogra­ni­če­nje po­rez­nog od­bit­ka na hi­po­te­kar­ne ka­ma­te vlas­ni­ci­ma ku­ća, kao i od­bit­ka po­re­za na imo­vi­nu te uki­da­nje os­ta­lih po­rez­nih po­god­nos­ti za sred­nju kla­su. Ta­ko­đer bi se uki­nuo ili ogra­ni­čio od­bi­tak po­re­za na do­ho­dak za dr­žav­ne ili lo­kal­ne po­re­ze – što bi opet kom­pro­mi­ti­ra­lo sred­nju kla­su ka­ko bi ona po­kri­la po­rez­ne re­zo­ve na­mi­je­nje­ne bogatima.

Pro­blem je u to­me što bi uki­da­nje po­rez­nog od­bit­ka na dr­žav­noj ili lo­kal­noj ra­zi­ni do­ni­je­lo 1,3 tri­li­ju­na po­rez­nih pri­ho­da ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća. Bu­du­ći da bi ta pro­mje­na na­ško­di­la obi­te­lji­ma sa sred­njim do­hot­kom, broj­ni re­pu­bli­kan­ci u dr­ža­va­ma s vi­so­kim po­re­zi­ma kao što su New York, New Jer­sey i Ka­li­for­ni­ja to­me će se su­prot­sta­vi­ti. Ako re­pu­bli­kan­ci u ame­rič­kom Kon­gre­su i Trum­po­va ad­mi­nis­tra­ci­ja na­po­s­ljet­ku za­dr­že po­rez­ni od­bi­tak na ra­zi­ni dr­ža­ve i na lo­kal­noj ra­zi­ni, nji­ho­vi po­rez­ni re­zo­vi ukup­no će po­ve­ća­ti jav­ni dug za 3,8 tri­li­ju­na do­la­ra ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća.

Ne­iz­vjes­na ula­ga­nja

Na­da­lje, re­pu­bli­kan­ci že­le da nji­ho­vi po­rez­ni re­zo­vi bu­du traj­ni. Me­đu­tim, oni po­ku­ša­va­ju do­ni­je­ti za­kon kroz pro­ces us­kla­đi­va­nja pro­ra­ču­na ame­rič­kog Kon­gre­sa, ko­ji na­la­že da bi­lo ko­ji po­rez­ni rez ko­ji po­ve­ća­va de­fi­cit na­kon de­set go­di­na bu­de pri­vre­men. Čak i kad bi plan republikanaca do­is­ta odr­ža­vao po­rez­ne re­zo­ve na 1,5 tri­li­ju­na do­la­ra, on još uvi­jek ne bi bio suk­la­dan s tim pra­vi­lom. Trump i re­pu­bli­kan­ci u ame­rič­kom Kon­gre­su zas­tu­pa­ju sta­ja­li­šte da će po­rez­ni re­zo­vi po­tak­nu­ti gos­po­dar­ski rast, a ti­me i pri­ho­de. Me­đu­tim, stan­dard­ni di­na­mič­ni mo­de­li ocje­nji­va­nja po­ka­zu­ju da bi po­ve­ća­ni rast kom­pen­zi­rao tro­ško­ve sa­mo za jed­nu tre­ći­nu, u naj­bo­ljem slu­ča­ju Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve bi­le bi su­oče­ne s 1 tri­li­ju­nom do­la­ra, umjes­to s iz­no­som od 1,5 tri­li­ju­na do­la­ra, iz­gub­lje­nih pri­ho­da. Ka­ko će on­da re­pu­bli­kan­ci iz­bje­ći ta fi­skal­na pra­vi­la? Za po­če­tak, po­put ad­mi­nis­tra­ci­je pred­sjed­ni­ka Ge­or­ge W. Bu­sha, oni će se po­bri­nu­ti da re­zo­vi po­re­za na osob­ni do­ho­dak is­tek­nu na­kon de­set go­di­na. To će im omo­gu­ći­ti dos­ta vre­me­na za uži­va­nje u po­li­tič­kim bla­go­da­ti­ma po­rez­nih re­zo­va – po­čev­ši od iz­bo­ra usred pred­sjed­nič­kog man­da­ta 2018. go­di­ne – znat­no pri­je ne­go što za­kon stu­pi na sna­gu.

Me­đu­tim, re­zo­vi po­re­za na tr­go­vač­ka druš­tva sa­svim su dru­ga pri­ča, jer kad bi oni bi­li pri­vre­me­ni, po­ni­šti­la bi se nji­ho­va svr­ha. Tvrt­ke pos­lu­ju u znat­no ve­ćim vre­men­skim ok­vi­ri­ma ne­go do­ma­ćins­tva i ni­je vje­ro­jat­no da će po­tak­nu­ti ula­ga­nja kao re­ak­ci­ja na po­rez­ne re­zo­ve ko­ji tra­ju sa­mo de­set go­di­na.

U ci­lju rje­ša­va­nja tog pro­ble­ma, Trump i re­pu­bli­kan­ci mo­gli bi od­lu­či­ti za­obi­ći ili ma­ni­pu­li­ra­ti kon­gres­na pra­vi­la. Ili bi se mo­gli po­uz­da­ti u neo­r­to­dok­s­ne i ne­pro­vje­re­ne eko­nom­ske mo­de­le ka­ko bi tvr­di­li da su nji­ho­vi po­rez­ni re­zo­vi za­pra­vo pri­ho­dov­no ne­utral­ni i da će ima­ti znat­no ve­ći utje­caj na rast od ono­ga što pre­dvi­đa­ju stan­dard­ni mo­de­li.

Ve­ći­na ma­ins­tre­am eko­no­mis­ta pro­ci­je­ni­la bi da će po­rez­ni rez u pred­lo­že­nim raz­mje­ri­ma po­ve­ća­ti po­ten­ci­jal­ni rast u SADu naj­vi­še za 20 baz­nih bo­do­va, us­li­jed če­ga će sto­pa ras­ta s vre­me­nom po­ras­ti s oko 2% na 2,2%. Ipak, Trump i nje­go­vi sa­vjet­ni­ci dr­že se ne­toč­ne tvrd­nje da će rast do­se­ći 3% ili čak 4%.

Bez eko­nom­skog prav­ca

Pa ipak su re­pu­bli­kan­ske ad­mi­nis­tra­ci­je us­tra­ja­le u pro­ved­bi neo­dr­ži­vih i ne­po­želj­nih po­rez­nih re­zo­va ko­ji po­go­du­ju pr­vens­tve­no bogatima, što vo­di do sve ve­ćih de­fi­ci­ta i tri­li­ju­na do­la­ra do­dat­nog jav­nog du­ga.

Do­dat­no po­gor­ša­va­ju­ći si­tu­aci­ju, ame­rič­ki plu­to­po­pu­lis­tič­ki pred­sjed­nik pro­mi­če po­rez­ni plan ko­ji će do­dat­no po­ve­ća­ti eko­nom­sku ne­jed­na­kost u do­ba u ko­jem se do­ho­dov­ni jaz i raz­li­ke u ras­po­dje­li bo­gat­stva sve vi­še pro­dub­lju­ju, us­li­jed po­s­lje­di­ca glo­ba­li­za­ci­je, tr­go­vi­ne, mi­gra­ci­je, no­vih teh­no­lo­gi­ja ko­je šte­de na rad­noj sna­zi te kon­so­li­da­ci­je tr­ži­šta u broj­nim sek­to­ri­ma.

Ob­zi­rom da bo­ga­ti obič­no te­že to­me da šte­de vi­še ne­go lju­di ko­ji pri­pa­da­ju sred­njoj ili radničkoj kla­si, ko­ji mo­ra­ju tro­ši­ti ve­lik raz­mjer vlas­ti­tog do­hot­ka na os­nov­ne po­tre­be, Trum­pov po­rez­ni plan imat će slab uči­nak na eko­nom­ski rast; on bi ga čak mo­gao i sma­nji­ti. Ta­ko­đer, znat­no će vi­še do­pri­ni­je­ti po­ve­ća­nju već iona­ko pre­ko­mjer­nog op­te­re­će­nja jav­nim du­gom u SADu. To je laž­na re­for­ma, ko­ju nam je do­ni­je­la ad­mi­nis­tra­ci­ja al­ter­na­tiv­nih či­nje­ni­ca i stran­ka ko­ja je iz­gu­bi­la svoj eko­nom­ski pra­vac.

‘PO­REZ­NA RE­FOR­MA’ REPUBLIKANACA OSMIŠLJENA JE NA NA­ČIN DA USMJERI VE­ĆI­NU DO­BRO­BI­TI PRE­MA BOGATIMA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.