Druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje

‘Naj­ni­ži stu­panj pri­mje­ne prak­si DOP-a je u jav­nim po­du­ze­ći­ma’ >> 7-13

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­NA BILUŠ ma­ri­na.bi­lus@pos­lov­ni.hr

Ni ci­vil­ni sek­tor ili, pri­mje­ri­ce, sin­di­ka­ti i udru­ge za za­šti­tu po­tro­ša­ča, ni­su pre­poz­na­le da je kri­te­rij pri­mje­ne druš­tve­ne od­go­vor­nos­ti ne­što vri­jed­no podrške

Na ovo­go­diš­njoj, de­ve­toj Kon­fe­ren­ci­ji o druš­tve­no od­go­vor­nom pos­lo­va­nju, ko­ju 21. i 22. stu­de­no­ga u za­gre­bač­koj Es­pla­na­di or­ga­ni­zi­ra Hr­vat­ski pos­lov­ni sa­vjet za odr­ži­vi ra­zvoj (HR PSOR) uz part­ner­stvo Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, ju­bi­lar­ni će se 10. put do­di­je­li­ti na­gra­de In­deks DOPa. Kao oso­ba ko­ja je od ta­ko­re­ći sa­mih po­vo­ja tog na­ci­onal­nog pro­jek­ta po­sve­će­na te­mi druš­tve­nog od­go­vor­nog pos­lo­va­nja, nje­zi­nu pra­vil­nom ra­zu­mi­je­va­nju i po­šti­va­nju pos­tu­la­ta DOPa u pos­lov­noj za­jed­ni­ci, rav­na­te­lji­ca HR PSORa Mir­ja­na Ma­te­šić ide­alan je su­go­vor­nik za upi­ta­ti što se u ovih 10 go­di­na pro­mi­je­ni­lo u na­šoj zem­lji po pi­ta­nju od­go­vor­nos­ti pos­lo­va­nja? Je­smo li se po­mak­nu­li na­bo­lje ili ne?

„Mo­že­mo sa si­gur­noš­ću ut­vr­di­ti da smo se u mno­go­če­mu po­mak­nu­li na­bo­lje. Na­ime, pri­je de­set go­di­na ve­ći­na po­du­ze­ća ko­ja je uop­će go­vo­ri­la o druš­tve­noj od­go­vor­nos­ti, go­vo­ri­la je uglav­nom o fi­lan­tro­pi­ji. Da­nas su oni ko­ji ne ra­zu­mi­ju raz­li­ku u ma­nji­ni. No ipak, pi­ta­nje je mo­že­mo li bi­ti za­do­volj­ni br­zi­nom ko­jom se stva­ri u Hr­vat­skoj mi­je­nja­ju i pra­ti­mo li s do­volj­nim en­tu­zi­jaz­mom tren­do­ve ko­ji su pri­sut­ni u Eu­rop­skoj uni­ji, a tu je od­go­vor za­si­gur­no ne­ga­ti­van. Iako nas re­gu­la­ti­va EU po­mi­če u tom smje­ru pa će­mo u na­red­nom pe­ri­odu ubr­za­ti im­ple­men­ta­ci­ju DOPa, ipak bi bi­lo pu­no bolje ka­da bi­smo ove na­pred­ne prak­se usvo­ji­li jer ra­zu­mi­je­mo i ima­mo ko­ris­ti od od­go­vor­nog pos­lo­va­nja ili pak jer iz etič­nih i mo­ral­nih raz­lo­ga že­lim do­pri­ni­je­ti ra­zvo­ju druš­tva u ko­jem ži­vi­mo, a ne sa­mo za­to što nas na to obve­zu­je no­va re­gu­la­ti­va“, od­go­va­ra Ma­te­šić i raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni

UVO­ĐE­NJE INDEKSA DOP-A UPRA­VO JE ZA CILJ, IZ­ME­ĐU OSTALOG, IMAO I PRUŽITI TRANSPARENTNU I JASNU IN­FOR­MA­CI­JU GRA­ĐA­NI­MA I POTROŠAČIMA O TO­ME KO­JA SU PO­DU­ZE­ĆA VRI­JED­NA PODRŠKE

Ko­ji su u ovih 10 go­di­na bi­li naj­ve­ći iz­a­zo­vi ko­je je va­lja­lo prev­la­da­ti?

Naj­ve­ći je iz­a­zov u ne­dos­tat­ku vanj­skih pri­ti­sa­ka uvje­ri­ti po­du­ze­ća da je pri­mje­na prak­se druš­tve­ne od­go­vor­nos­ti kao stra­te­škog ala­ta za uprav­lja­nje, do­bro za po­du­ze­će. Ka­da go- vo­rim o vanj­skim pri­tis­ci­ma, tu pri­je sve­ga mis­lim na po­ti­caj­ni re­gu­la­tor­ni ok­vir ko­ji bi pred­stav­ljao po­dr­šku jav­ne upra­ve bo­ljem us­pje­hu po­du­ze­ća ko­ja pri­mje­nju­ju ovu prak­su. Ra­di se pri­je sve­ga o po­dr­š­ci stan­dar­di­za­ci­ji, pri­mje­ni odr­ži­ve ili ze­le­ne jav­ne na­ba­ve u ko­joj pred­nost ima­ju po­du­ze­ća s bo­ljim prak­sa­ma i kva­li­tet­ni­jim pro­izvo­di­ma i us­lu­ga­ma ko­ji ma­nje šte­te oko­li­šu i da­ju ne­ku do­da­nu druš- tve­nu vri­jed­nost. Ka­ko je ovak­va po­dr­ška jav­nog sek­to­ra pot­pu­no iz­os­ta­la, da­pa­če, na­ša is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da je naj­ni­ži stu­panj ra­zu­mi­je­va­nja i pri­mje­ne prak­si DOPa pri­su­tan upra­vo u po­du­ze­ći­ma u dr­žav­nom i jav­nom vlas­niš­tvu ta­ko da dio njih ni­je pre­poz­nao čak ni za­kon­sku obve­zu iz­vje­šta­va­nja o ne­fi­nan­cij­skim utje­ca­ji­ma ko­ja je na sna­zi od po­čet­ka ove go­di­ne i za­hva­ća po­du­ze­ća ve­ća od 500 za­pos­le­nih. Osim jav­nog sek­to­ra, ni­ti ci­vil­ni sek­tor ili pri­mje­ri­ce sin­di­ka­ti i udru­ge za za­šti­tu po­tro­ša­ča ni­su pre­poz­na­le da je kri­te­rij pri­mje­ne druš­tve­ne od­go­vor­nos­ti ne­što vri­jed­no podrške. Ka­ko o to­me ne vo­le pi­sa­ti ni­ti me­di­ji, on­da su i gra­đa­ni uglav­nom za­ki­nu­ti za ove in­for­ma­ci­je. Uvo­đe­nje Indeksa DOPa upra­vo je za cilj, iz­me­đu ostalog, imao i pružiti transparentnu i jasnu in­for­ma­ci­ju gra­đa­ni­ma i po­tro­ša­či-

ma o to­me ko­ja su po­du­ze­ća vri­jed­na podrške. In­for­mi­ra­nom i osvi­je­šte­nom po­dr­škom od­go­vor­nim gos­po­dar­stve­ni­ci­ma da­li bi­smo onaj po­zi­ti­van eko­nom­ski uči­nak ko­ji bi DOP prak­su još lak­še oprav­dao. Ipak, naj­ve­ći iz­a­zov je mo­žda upra­vo ne odus­ta­ti us­pr­kos iz­os­tan­ku snaž­ni­jih pro­mje­na i podrške ve­ćeg bro­ja po­du­ze­ća ili pak podrške jav­ne upra­ve, dru­gih di­oni­ka, me­di­ja i jav­nos­ti u cje­li­ni.

Ne­ri­jet­ko ste upo­zo­ra­va­li da je je­dan od te­melj­nih pro­ble­ma či­nje­ni­ca da se pos­tu­la­ti DOP-a po­sve po­greš­no per­ci­pi­ra­ju, pa se i su­vi­še čes­to DOP do­živ­lja­va kao hva­lje­nje do­na­tor­skim če­ko­vi­ma. Je­smo li na­po­kon na­diš­li tak­va shva­ća­nja?

U jed­nom di­je­lu je­smo, no ve­li­ki je ko­rak od stva­ra­nja ka­pa­ci­te­ta struč­nja­ka i sred­njeg me­nadž­men­ta za ra­zu­mi­je­va­nja važ­nos­ti stra­te­škog pris­tu­pa i uprav­lja­nja utje­ca­ji­ma ko­ji nas­ta­ju u ti­je­ku pos­lov­nih pro­ce­sa do sus­tav­ne pri­mje­ne stra­te­škog pris­tu­pa za ko­ji je po­treb­no da ci­je­li pro­ces ra­zu­mi­ju i pri­hva­te sve ra­zi­ne, od upra­ve, do svih za­pos­le­ni­ka. Za to je po­treb­na sus­tav­na edu­ka­ci­ja i ko­mu­ni­ka­ci­ja unu­tar po­du­ze­ća. Zbog to­ga, iako sa­da ka­da go­vo­ri­mo o DOPu uglav­nom svi zna­mo da go­vo­ri­mo o utje­ca­ju po­du­ze­ća na oko­liš, rad­nu oko­li­nu, od­no­se na tr­ži­štu, od­no­se sa za­jed­ni­com, eko­nom­ske utje­ca­je i slič­no, ipak ka­da tra­ži­mo pri­mje­re do­bre prak­se čes­to i da­lje na­ila­zi­mo na pri­mje­re do­ni­ra­nja. No tre­ba re­ći da sve vi­še pri­mje­ra do­la­zi iz po­dru­čja oko­li­ša, ino­va­tiv­nih ak­tiv­nos­ti us­mje­re­nih na do­bro­bit za­pos­le­ni­ka ili pak kre­ativ­ne obli­ke part­ner­stva sa za­jed­ni­com ko­ji su pu­no vi­še od do­ni­ra­nja i fo­ku­si­ra­ni su na kre­ira­nje kon­kret­nih druš­tve­nih vri­jed­nos­ti. No mo­žda ipak tre­ba još jed­nom na­gla­si­ti: DOP je na­čin pos­lo­va­nja i stva­ra­nja vri­jed­nos­ti, a ne na­čin ka­ko se dio stvo­re­ne vri­jed­nos­ti tro­ši u svr­hu do­ni­ra­nja. Iako tre­ba re­ći da su do­na­ci­je važ­ne i sas­tav­ni su dio stra­te­gi­ja DOPa, no mo­ra­ju bi­ti kao i sam DOP stra­te­ške i ra­di­ti u ko­rist stva­ra­nja druš­tve­ne vri­jed­nos­ti ko­ja će po­mo­ći i pos­lov­nom su­bjek­tu da pros­pe­ri­ra.

Što da­nas uop­će zna­či bi­ti druš­tve­no od­go­vo­ran u pos­lov­nom svi­je­tu? Ko­ji su glo­bal­ni do­se­zi ko­ji­ma bi­smo tre­ba­li stre­mi­ti?

Po­du­ze­ća mo­ra­ju shva­ti­ti da ži­vi­mo u svi­je­tu di­gi­ta­li­za­ci­je, glo­ba­li­za­ci­je, teh­no­lo­škog bu­ma, kli­mat­skih pro­mje­na i mno­gih dru­gih fak­to­ra ko­ja na dnev­noj ba­zi mi­je­nja­ju uvje­te u ko­ji­ma po­du­ze­ća pos­lu­ju. Ve­li­ke mul­ti­na­ci­onal­ne kor­po­ra­ci­je da­nas sva­kih šest mje­se­ci re­vi­di­ra­ju pos­lov­ne pla­no­ve jer se uvje­ti pos­lo­va­nja to­li­ko mi­je­nja­ju da je te­ško du­go­roč­ni­je pla­ni­ra­ti. Pri­mje­na DOPa upra­vo jest sus­tav ko­jim or­ga­ni­za­ci­ja uči slu­ša­ti di­oni­ke unu­tar i iz­van or­ga­ni­za­ci­je i pri­la­go­đa­va­ti se po­tre­ba­ma i zah­tje­vi­ma is­tih. To zna­či pre­poz­na­va­ti i du­go­roč­ne i krat­ko­roč­ne utje­ca­je i adek­vat­no im se pri­la­go­đa­va­ti od, pri­mje­ri­ce, ra­zvo­ja ni­sko­ug­ljič­nih pro­izvo­da i us­lu­ga do pri­la­god­be za­pos­le­ni­ci­ma flek­si­bil­nim pris­tu­pom s ci­ljem za­dr­ža­va­nja ta­le­na­ta, da­nas ključ­nih za pos­lov­ni us­pjeh or­ga­ni­za­ci­je. Sa­mo je­dan pri­mjer, na­pred­ne kor­po­ra­ci­je po­seb­no u hig­h­tech po­dru­čji­ma snaž­no pro­mo­vi­ra­ju in­te­gra­ci­ju po­li­ti­ke raz­no­li­kos­ti na rad­ga nom mjes­tu i jed­na­kih mo­guć­nos­ti jer su pre­poz­na­li da vr­lo vri­jed­ni ta­len­ti pos­to­je u za­pos­tav­lje­nim sku­pi­na­ma kao što su že­ne, mi­gran­ti, oso­be s po­seb­nih po­tre­ba­ma, LGBT oso­be i slič­no.

Ka­da ve­li­ke kor­po­ra­ci­je kao DT ili Si­emens u Nje­mač­koj ra­de na in­te­gra­ci­ji mi­gra­na­ta oni ujed­no tra­že ta­len- te ko­ji će po­pu­ni­ti rad­na mjes­ta kva­li­te­tom i ino­va­tiv­noš­ću.

U kom smje­ru ide kon­cep­ci­ja ovo­go­diš­nje Kon­fe­ren­ci­je o DOP-u? Na što će bi­ti stav­ljen fo­kus?

Kao i pret­hod­nih go­di­na, Kon­fe­ren­ci­ja će pre­zen­ti­ra­ti struč­no/znans­tve­ne ra­do­ve iz prak­se kroz tri te­mat­ske sek­ci­je u ko­ji­ma će bi­ti pre­zen­ti­ra­na tre­nut­na prak­sa DOPa u Hr­vat­skoj, kroz ra­do­ve pred­stav­ni­ka aka­dem­ske za­jed­ni­ce, pos­lov­nog sek­to­ra ali i ci­vil­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Od­lič­na je to pres­li­ka tre­nut­ne pra­ske u Hr­vat­skoj. Pr­vog da­na će na­rav­no kao i do sa­da bi­ti do­di­je­lje­ne na­gra­de Indeksa DOPa, ju­bi­lar­ni de­se­ti put, a u ple­nar­nom di­je­lu Kon­fe­ren­ci­je od­lu­či­li smo otvo­ri­ti ras­pra­vu o tri te­me ko­je nam se u ovom tre­nut­ku či­ne ključ­ne za bolje ra­zu­mi­je­va­nje i pri­mje­nu DOPa u Hr­vat­skoj. To su pi­ta­nje in­te­gra­ci­je Glo­bal­nih ci­lje­va odr­ži­vog ra­zvo­ja u jav­ne po­li­ti­ke RH što bi bio di­rek­tan po­ti­caj prak­sa­ma odr­ži­vos­ti i druš­tve­ne od­go­vor­nos­ti i jas­na po­ru­ka po­du­ze­ći­ma u ko­jem se smje­ru tre­ba­ju ra­zvi­ja­ti. Dru­ga je te­ma iz­vje­šta­va­nja o ne­fi­nan­cij­skim utje­ca­ji­ma kao di­rek­tan re­zul­tat pro­ved­be pro­gra­ma DOPa ko­ji po­ka­zu­ju sus­tav­no ne­ra­zu­mi­je­va­nje po­tre­be za stra­te­škim pris­tu­pom uprav­lja­nju iako pro­mo­vi­ra­ju svi ala­ti i smjer­ni­ce za DOP i iz­vje­šta­va­nje o DOPu. Otva­ra­njem di­ja­lo­ga že­li­mo do­dat­no osvi­jes­ti­ti bit­nu raz­li­ku iz­me­đu iz­vje­šta­va­nja o utje­ca­ji­ma i iz­vje­šta­va­nja o uprav­lja­nju utje­ca­ji­ma i re­zul­ta­ti­ma uprav­lja­nja. Tre­ća je te­ma po­li­ti­ka raz­no­li­kos­ti i pro­mo­vi­ra­nje jed­na­kih mo­guć­nos­ti i bor­be pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je, na­suš­no važ­ne u ovom tre­nut­ku u Hr­vat­skoj ali i Eu­rop­skoj uni­ji.

Ko­li­ko pre­da­va­ča i pa­ne­lis­ta oče­ku­je­te i ko­ji je pro­fil struč­nja­ka ko­ji će su­dje­lo­va­ti u pro­gra­mu kon­fe­ren­ci­je?

Pri­jav­lje­nih ra­do­va za struč­ne sek­ci­je je tri­de­se­tak pa je to­li­ko i struč­nih iz­la­ga­ča u tom di­je­lu. U ple­nar­nom di­je­lu oče­ku­je­mo dva­de­se­tak go­vor­ni­ka, struč­nja­ka raz­li­či­tih pro­fi­la. Dio ih do­la­zi iz po­du­ze­ća, a ima­mo pred­stav­ni­ka stra­nih or­ga­ni­za­ci­ja kao što su Eu­rop­ska ko­mi­si­ja, kon­zul­tant­ske or­ga­ni­za­ci­je, struč­nja­ci za stan­dar­di­za­ci­ju, pred­stav­ni­ci jav­nog sek­to­ra, ci­vil­nih or­ga­ni­za­ci­ja, sin­di­ka­ta…

Ka­ko se kroz go­di­ne kre­ta­lo sta­nje s pri­ja­va­ma pro­je­ka­ta kom­pa­ni­ja na na­gra­du in­deks DOP, kak­vo je sta­nje ove go­di­ne i jes­te li za­do­volj­ni oda­zi­vom?

Ja­ko smo za­do­volj­ni oda­zi­vom jer je ove go­di­ne upit­nik po­pu­ni­lo 112 kom­pa­ni­ja što je re­kord. Pri to­me je upit­nik s uvo­đe­njem no­vog po­glav­lja još kom­plek­s­ni­ji i zah­tjev­ni­ji nego do sa­da. O agre­gi­ra­nim re­zul­ta­ti­ma je još ra­no go­vo­ri­ti jer tek tre­ba na­pra­vi­ti ana­li­ze, a ukup­ni se re­zul­ta­ti zbog no­vog po­glav­lja po­ne­što raz­li­ku­ju pa tre­ba na­pra­vi­ti adek­vat­ne pri­la­god­be. No iz is­kus­tva tren­da ko­ji je pri­su­tan od sa­mih po­če­ta­ka, pro­sjek osvo­je­nih bo­do­va se stal­no po­prav­lja, no kom­pa­ni­je ne us­pi­je­va­ju osvo­ji­ti mak­si­mal­ne bo­do­ve što go­vo­ri o kom­plek­s­nos­ti upit­ni­ka i traj­nom pros­to­ru za po­bolj­ša­nje.

Ka­kav bis­te sa­vjet da­li tvrt­ka­ma ko­je bi u bu­duć­nos­ti htje­li apli­ci­ra­ti na ovaj iz­bor, na što da se fo­ku­si­ra­ju, a što da “za­obi­đu”?

Sa­vjet je svi­ma ko­ji ula­ze u In­deks DOPa da do­bro či­ta­ju pi­ta­nja i za­is­ta se od­go­vo­rom fo­ku­si­ra­ju na ono što se tra­ži. Pri to­me je ja­ko važ­no da po­go­to­vo kroz opis­na pi­ta­nja po­ka­žu da ra­zu­mi­ju bit DOPa i za­što pri­mje­nju­ju odre­đe­ne ak­tiv­nos­ti. Na­bra­ja­nje pro­je­ka­ta ko­ji su dio pos­lo­va­nja po­du­ze­ća je te­ško objas­ni­ti DOP prak­som po­seb­no ako su us­mje­re­ni na is­pu­nja­va­nje za­kon­ske re­gu­la­ti­ve. Mi tra­ži­mo da po­du­ze­ća ra­zu­mi­ju svo­je utje­ca­je i da nji­ma po­ku­ša­va­ju uprav­lja­ti. Po­seb­no je važ­no ba­vi­ti se naj­važ­ni­jim utje­ca­ji­ma. Ula­ga­nje u ze­le­ni ured ni­je že­lje­na op­ci­ja ako is­to­vre­me­no u oko­liš is­pu­šta­ju emi­si­je ko­ji­ma se ne ba­ve. Važ­no je po­ka­za­ti da uprav­lja­ju svo­jim utje­ca­ji­ma i da je to uprav­lja­nje uklju­če­no u pos­lov­ne stra­te­gi­je, od­nos­no da se pos­lov­ni plan osim na eko­nom­skim re­zul­ta­ti­ma te­me­lji i na oče­ki­va­nim ne­fi­nan­cij­skim re­zul­ta­ti­ma. Že­lim ta­ko­đer pre­poz­na­ti da je po­du­ze­će na­pra­vi­lo ana­li­zu, odre­di­lo svo­je naj­važ­ni­je utje­ca­je i sus­tav­no ra­di na sma­nje­nju nje­go­vih ne­ga­tiv­nih utje­ca­ja. Ta­ko­đer vred­nu­je­mo ino­va­tiv­nu prak­se ko­ja od­ska­če od pro­sje­ka i po­ka­zu­je stva­ran an­ga­žman na do­pri­no­su ra­zvo­ju druš­tva i za­šti­ti oko­li­ša.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.