Ope­ra­tiv­na do­bit

Pro­mje­nom knji­že­nja naj­mo­va ma­lo­pro­da­ja ko­nač­no u po­zi­ti­vi >> 2

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Ope­ra­tiv­na do­bit Tr­go­vi­ne 13 mil. ku­na, Pre­hra­na na mi­li­jar­du, a EBITDA Po­ljo­pri­vre­de 227 mi­li­ju­na

Snaj­no­vi­jim mje­seč­nim iz­vješ­ćem Agro­ko­ra, ko­jim je obu­hva­će­no pos­lo­va­nje u pr­vih de­vet mje­se­ci, pr­vi su put sve tri glav­ne di­vi­zi­je is­ka­za­le po­zi­ti­van ope­ra­tiv­ni skor. U sek­to­ri­ma Pre­hra­ne i Po­ljo­pri­vre­de po­zi­tiv­na EBITDA ni­je no­vost. No, pet kom­pa­ni­ja ko­je či­ne okos­ni­cu gru­pe Ma­lo­pro­da­ja i ve­le­pro­da­ja s ruj­nom je na­po­kon, uz do­seg­nu­tih 11,54 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, za­bi­lje­ži­la i sim­bo­li­čan, ali ipak po­zi­ti­van pred­z­nak ope­ra­tiv- ne do­bi­ti 13 mi­li­ju­na ku­na. To je, me­đu­tim, u pr­vom re­du po­s­lje­di­ca po­zi­tiv­nog utje­ca­ja rek­va­li­fi­ka­ci­je naj­mo­va iz ope­ra­tiv­nih u fi­nan­cij­ske pro­ve­de­ne kod Kon­zu­ma.

Na 6,9 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da Konzumova EBITDA je na kra­ju ruj­na dosegnula 220 mi­li­ju­na ku­na, dok je još mje­sec pri­je bi­la na mi­nus 19 mi­li­ju­na. Prem­da po­zi­ti­van utje­caj ima i sma­nje­ne ope­ra­tiv­nih tro­ško­va za vi­še od 10 pos­to, ma­te­ri­jal­no naj­bit­ni­ji je bio utje­caj spo­me­nu­te reklasifikacije naj­mo­va, i to u iz­no­su oko 237 mi­li­ju­na ku­na. Zbro­je­na ope­ra­tiv­na do­bit ključ­nih kom­pa­ni­ja iz gru­pe Pre­hra­na, či­ji je pri­hod s kra­jem ruj­na pre­ma­šio 6,5 mi­li­jar­di, dosegnula je mi­li­jar­du ku­na (u ko­lo­vo­zu je bi­la na 946 mil.). Is­to­dob­no, glav­ne sas­tav­ni­ce gru­pe Po­ljo­pri­vre­de su na dvi­je mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da za­bi­lje­ži­le 227 mi­li­ju­na EBITDAe, 20 mi­li­ju­na vi­še nego mje­sec pri­je. Rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti te di­vi­zi­je u kon­cer­nu pri­pi­su­ju vi­so­kim pri­no­si­ma po­ljo­pri­vred­nih kul­tu­ra, op­ti­mi­za­ci­ji i bo­ljoj kon­tro­li tro­ško­va, a ukup­nu lik­vid­nost ocje­nju­ju so­lid­nom.

Una­toč po­bolj­ša­nji­ma ukup­nog sta­nja, u iz­van­red­noj upra­vi is­ti­ču da je ru­jan bio “iz­a­zo­van mje­sec” jer su na pri­ho­de i mar­žu ključ­nih po­du­ze­ća utje­ca­le lo­še vre­men­ske pri­li­ke. Ka­ko su u lis­to­pa­du one bi­le znat­no po­volj­ni­je, oče­ku­je se da će se to odra­zi­ti i na re­zul­ta­ti­ma za 10 mje­se­ci ko­ji će se po­ka­za­ti u idu­ćem iz­vješ­ću. U os­vr­tu na krat­ko­roč­ne nov­ča­ne po­zi­ci­je is­ti­če se da je do sre­di­ne lis­to­pa­da po ope­ra­tiv­nim kom­pa­ni­ja­ma za pos­lo­va­nje po­di­je­lje­no ne­to 970 mi­li­ju­na ku­na iz tzv. no­vog fi­nan­ci­ra­nja ugo­vo­re­nog u lip­nju. Bu­du­ći da se na­kon sko­rog va­la po­ja­ča­ne blag­dan­ske po­troš­nje za ne­ke kom­pa­ni­je iz sus­ta­va oče­ku­je sla­bi­ji ra­zvoj nov­ča­nog ti­je­ka, sre­di­nom lis­to­pa­da je po­vu­če­no i 80 mil. eura (592 mil. ku­na) tzv. od­go­đe­nog roč­nog zaj­ma u sklo­pu lje­toš­njeg kre­di­ta. Pri­li­kom ugo­va­ra­nja rol­lu­pa, na­ime, za pov­la­če­nje te kvo­te rok je ut­vr­đen u lis­to­pa­du.

KONZUMOVA EBITDA JE NA KRA­JU RUJ­NA DOSEGNULA 220 MI­LI­JU­NA KU­NA, PR­VENS­TVE­NO ZBOG REKLASIFIKACIJE NAJ­MO­VA U IZ­NO­SU OD OKO 237 MI­LI­JU­NA KU­NA

Ukup­no sta­nje pos­lo­va­nja kon­cer­na Agro­kor ne­što je po­bolj­ša­no, a ru­jan je bio 'iz­a­zo­van mje­sec'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.