Agen­ci­ja je za­uz­da­la eks­pan­zi­ju Agro­ko­ra na do­ma­ćem tr­ži­štu

Mla­den Ce­ro­vac, pred­sjed­nik Vi­je­ća AZTN-a ko­ji upra­vo sla­vi 20. ob­ljet­ni­cu ra­da, o kul­tu­ri tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u Hr­vat­skoj, ali i kro­nič­nom manj­ku ka­dro­va i nov­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VA­RO­ŠA­NEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

NA­KON VI­ŠE OD 20 GO­DI­NA JOŠ SE SU­SRE­ĆE­MO SA ZA­BRA­NJE­NIM ODRED­BA­MA KO­JE PO­DU­ZET­NI­CI UGLAV­LJU­JU U SVO­JE SPO­RA­ZU­ME

Kon­zu­mov udjel na na­ci­onal­nom tr­ži­štu uvi­jek je bio is­pod 30%, a je­dan od raz­lo­ga kup­nje Mer­ca­to­ra bi­la je ne­mo­guć­nost dalj­njeg ši­re­nja u Hr­vat­skoj

Po­vo­dom da­naš­nje Me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je ko­jom se obi­lje­ža­va 20 go­di­na ra­da Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, pred­sjed­nik Vi­je­ća AZTNa Mla­den Ce­ro­vac go­vo­ri o ka­drov­skom i fi­nan­cij­skom sta­nju Agen­ci­je, Agro­ko­ru, kul­tu­ri tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u Hr­vat­skoj i ri­zi­ci­ma na po­čet­ku pri­mje­ne no­vog Za­ko­na o za­bra­ni ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si u lan­cu ops­kr­be hra­nom .

Ko­ja je va­ša glav­na po­ru­ka po­vo­dom 20. ob­ljet­ni­ce?

Ri­ječ je o zna­čaj­nom ju­bi­le­ju. Uz ve­li­ke na­po­re u kre­ira­nju za­kon­skog ok­vi­ra za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u vri­je­me u ko­jem u Hr­vat­skoj o to­me go­to­vo nit­ko ni­šta ni­je znao, pro­ved­bi pro­pi­sa te ra­zvi­ja­nju i pro­mi­ca­nju kul­tu­re tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, mis­lim da je na­še naj­ve­će pos­tig­nu­će, rav­no ču­du, us­pjeh u oču- va­nju naj­v­rjed­ni­jeg re­sur­sa – edu­ci­ra­nih za­pos­le­ni­ka. U Hr­vat­skoj ne­ma pu­no struč­nja­ka za pra­vo tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, mo­žda 100ti­njak. Od to­ga je 40ak u Agen­ci­ji, gdje za re­la­tiv­no skrom­ne pla­će u od­no­su na ono što bi mo­gli ima­ti u pri­vat­nom sek­to­ru, ra­de vr­lo osjet­ljiv po­sao. Zbog to­ga ima­mo ve­li­ku fluk­tu­aci­ju, pa je Agen­ci­ja i ra­sad­nik struč­nja­ka, ko­ji su atrak­tiv­ni pri­vat­nom sek­to­ru, ali i dru­gim dr­žav­nim agen­ci­ja­ma gdje su bolje pla­će­ni. Sto­ga pri­je sve­ga nji­ma za­hva­lju­jem na ve­li­kom en­tu­zi­jaz­mu. Dru­gi ve­lik us­pjeh je sus­tav­ni rad na pro­mje­ni nas­li­je­đa do­go­vor­ne eko­no­mi­je. Do­go­vo­ri o ci­je­na­ma su se na­pros­to po­dra­zu­mi­je­va­li, kon­ku­ren­ci­ja ni­je bi­la shva­ća­na kao te­melj­na do­bro­bit za po­tro­ša­če, nego su­prot­no, kao udar na stan­dard gra­đa­na. Ne­vje­ro­jat­no je ko­li­ko je ta­kav stav čvr­sta ka­te­go­ri­ja i ka­ko odo­li­je­va pro­mje­na­ma, jer se na­kon 20 go­di­na još su­sre­će­mo sa za­bra­nje­nim odred­ba­ma ko­je po­du­zet­ni­ci uglav­lju­ju u svo­je spo­ra­zu­me. Re­kao bih da je na­ša mi­si­ja i da­lje jed­na­ko važ­na, mo­žda još važ­ni­ja sa­da, ka­da svje­do­či­mo ve­li­koj pro­mje­ni pa­ra­dig­me u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu.

Je li tre­nu­tak za na­pu­šta­nje sus­ta­va do­go­vor­ne eko­no­mi­je ka­da na­kon stva­ra­nja Kon­zu­ma, li­be­ra­li­za­ci­je tr­go­vi­ne te do­la­ska stra­ne kon­ku­ren­ci­je, sli­je­di če­t­vr­ta fa­za na tr­ži­štu ma­lo­pro­da­je?

Agen­ci­ja upra­vo tr­ži­šte ma­lo­pro­da­je sus­tav­no i de­talj­no pra­ti du­že od 10 go­di­na. Već je vid­lji­vo da će do­ći do us­pos­ta­ve druk­či­jih od­no­sa na tom tr­ži­štu, no svi tre­ba­mo pri­če­ka­ti i vi­dje­ti u ko­jem smje­ru će to ići. Neo­vis­no o to­me, Agen­ci­ji je po­tre­ban ve­ći, flek­si­bi­lan i ra­zvoj­ni pro­ra­čun u skla­du s na­šim nad­lež­nos­ti­ma, a pri­je sve­ga po­tre­ba­ma za­dr­ža­va­nja struč­nja­ka te sa­mos­tal­nos­ti pri za­poš­lja­va­nju. Kod to­ga su od­lu­ču­ju­ći po­li­tič­ka po­dr­ška i po­vje­re­nje u rad AZTNa. Ka­ko

ko­men­ti­ra­te te­zu da je AZTN je­dan od uz­roč­ni­ka eks­pan­zi­je Agro­ko­ra?

Upra­vo su­prot­no, jer je upra­vo AZTN, u ok­vi­ru na­ših nad­lež­nos­ti, dr­žao Agro­kor, pri­je sve­ga Kon­zum, pod kon­tro­lom. Ve­ći­nu ključ­nih sas­tav­ni­ca Agro­kor je ste­kao pri­je 1997., pri­je nego što je ova ins­ti­tu­ci­ja po­če­la s ra­dom. AZTN je već pre­uzi­ma­nje PIKa Vr­bo­vec i Be­lja, Agro­ko­ru uvje­to­vao is­pu­nja­va­njem stro­gih mje­ra, a pri­je ne­ko­li­ko go­di­na za­bra­ni­li smo Ti­sku da pre­uz­me iNo­vi­ne, što je jed­na od ukup­no dvi­je za­bra­nje­ne kon­cen­tra­ci­je u 20 go­di­na. Agen­ci­ja je re­agi­ra­la i ka­da je pro­ci­je­ni­la da Kon­zu­mo­vo ši­re­nje mo­že ima­ti ne­ga­tiv­ni utje­caj na tr­žiš­no na­tje­ca­nje. Čak i kup­nja lo­kal­nog tr­gov­ca Lo­ki­ce bi­la je odo­bre­na uz vr­lo stro­ge mje­re. U uvje­ti­ma pos­to­ja­nja ja­ke kon­ku­ren­ci­je, Kon­zu­mov udjel na na­šem tr­ži­štu uvi­jek je bio is­pod 30%, a je­dan od raz­lo­ga kup­nje Mer­ca­to­ra bi­la je ne­mo­guć­nost dalj­njeg ši­re­nja u RH. U toj smo ak­vi­zi­ci­ji iz­rek­li vr­lo stro­ge mje­re, po­put pro­da­je 100 tr­go­vi­na Kon­zu­ma, i obve­zu za­dr­ža­va­nja do­bav­lja­ča Mer­ca­to­ra i iz­lo­že­nost kon­ku­rent­skih pro­izvo­da na 30% po­li­ca Kon­zu­ma na tri go­di­ne.

Ima li slič­nos­ti u ta­daš­njoj po­zi­ci­ji slo­ven­skih do­bav­lja­ča Mer­ca­to­ra s da­naš­njom hr­vat­skih do­bav­lja­ča Kon­zu­ma, ko­ji bi po ne­ki­ma bi­li za­do­volj­ni i s jed­nom, a ne tri go­di­ne mi­ra?

Slo­ven­ski su do­bav­lja­či bi­li do­bro za­šti­će­ni na­šom od­lu­kom.

Ima li još pri­mje­ra pos­tu­pa­nja po služ­be­noj duž­nos­ti u od­no­su na čla­ni­ce kon­cer­na?

Te­me­ljem is­tra­ži­va­nja tr­ži­šta ma­lo­pro­da­je mje­šo­vi­tom ro­bom doš­li smo i do spo­ra­zu­ma iz­me­đu Kra­ša i Kon­zu­ma te Du­ka­ta i Kon­zu­ma, ko­ji­ma su do­go­vo­ri­li da se nji­ho­vi pro­izvo­di ne smi­ju pro­da­va­ti is­pod odre­đe­ne mi­ni­mal­ne ci­je­ne. U pra­vu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja tak­ve su odred­be iz­ri­či­to za­bra­nje­ne. Agen­ci­ja je po­kre­nu­la pos­tup­ke, iz­rek­la uprav­no kaz­ne­ne mje­re, a na­ša je rje­še­nja po­t­vr­dio i Vi­so­ki uprav­ni sud.

Što o va­šem ra­du go­vo­re sta­tis­tič­ki po­ka­za­te­lji?

U 20 go­di­na Agen­ci­ja je ri­je­ši­la oko 7600 pred­me­ta, a za­ključ­no s ovom bit će ih vi­še od 8000, i to s 40 lju­di i bu­dže­tom od oko 10 mi­li­ju­na ku­na. S ob­zi­rom na to da je nad­lež­na za sva tr­ži­šta, broj gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta na ko­je se mo­že pri­mi­je­ni­ti de­fi­ni­ci­ja po­du­zet­ni­ka iz na­šeg za­ko­na ve­ći je od 260 ti­su­ća. Dak­le, Agen­ci­ja ko­ja je ve­li­či­ne ma­njeg od­vjet­nič­kog druš­tva, sa­mo je la­ni obra­di­la vi­še od 60 tr­ži­šta i to od naj­so­fis­ti­ci­ra­ni­jih po­put teh­no­lo­ških, do tr­ži­šta od zna­ča­ja za lo­kal­ne za­jed­ni­ce.

Ko­li­ko nov­ca i lju­di manj­ka?

Za­pos­le­no je 43 rad­ni­ka, a iz­rav­no na pred­me­ti­ma ra­di 13 ti­mo­va ko­je či­ne je­dan eko­no­mist i prav­nik. Na­še pro­jek­ci­je po­tre­ba go­vo­re o naj­vi­še 75 lju­di, što nas i da­lje svr­sta­va u ma­la ti­je­la u EU. Na tr­ži­štu ra­da ne­ma go­to­vih struč­nja­ka za po­dru­čje za­šti­te tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, sva­kog no­vog rad­ni­ka tre­ba edu­ci­ra­ti 3 do 4 go­di­ne, i to, osim kroz rad na pred­me­ti­ma u Agen­ci­ji, nas­to­ji­mo ih sla­ti na ško­lo­va­nja u ino­zem­s­tvo ko­ja ni­su ni­ma­lo jef­ti­na. Is­to­dob­no smo pod pri­ti­skom stal­nog od­lje­va struč­nja­ka. Sa­mo ove go­di­ne otiš­lo ih če­tve­ro, što je 10% na­šeg struč­nog ka­dra. S tim se pro­ble­mom te­ško mo­že­mo no­si­ti ako taj od­ljev ne mo­že­mo promp­t­no na­dok­na­đi­va­ti, bu­du­ći da i za Agen­ci­ju kod za­poš­lja­va­nja vri­je­di pra­vi­lo ‘dva za je­dan’ što je ap­surd­no kod ova­ko ma­lih ins­ti­tu­ci­ja. Pri­tom, za sva­ko za­pos­le­nje mo­ra­mo tra­ži­ti pret­hod­nu su­glas­nost Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva. Ne sa­mo da smo ograničeni proračunom ko­ji je već nategnut do pucanja, nego smo i vezani administrativnim ograničenjima. Bez otva­ra­nja do­dat­nog ma­ne­var­skog pros­to­ra od 30% na­šeg sa­daš­njeg pro­ra­ču­na i bez ra­zu­mi­je­va­nja i uva­ža­va­nja ra­zvoj­nih po­tre­ba di­na­mič­nog tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, upit­na mo­že pos­ta­ti i mo­guć­nost kva­li­tet­nog obav­lja­nja te­melj­nih za­da­ća AZTNa.

NE SA­MO DA SMO OGRANIČENI NA­ŠIM PRORAČUNOM KO­JI JE VEĆ NATEGNUT DO PUCANJA, NEGO SMO I VEZANI ADMINISTRATIVNIM OGRANIČENJIMA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.