Naj­bo­ga­ti­ji Slo­ven­ci tvrt­ke re­gis­tri­ra­li u ino­zem­s­tvu

Br­že i lak­še Naj­tra­že­ni­je zem­lje za sje­di­šta kom­pa­ni­ja su Ci­par, Ni­zo­zem­ska i Nje­mač­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Br­že i lak­še Naj­tra­že­ni­je zem­lje za sje­di­šta kom­pa­ni­ja su Ci­par, Ni­zo­zem­ska i Nje­mač­ka

Da­mi­jan Mer­lak i Nejc Ko­drič, na šes­tom i osmom mjes­tu po­pi­sa mi­li­ju­na­ša, vlas­ni­ci bur­ze krip­to­va­lu­ta Bit­stre­am, ra­de iz Luk­sem­bur­ga

Me­đu de­set naj­bo­ga­ti­jih slo­ven­skih po­du­zet­ni­ka s po­pi­sa ma­ga­zi­na Ma­na­ger, de­vet je svo­je kom­pa­ni­je re­gis­tri­ra­lo u ino­zem­s­tvu, uglav­nom zbog po­volj­ni­jeg po­rez­nog okru­že­nja, na­vo­di por­tal Si­ol.net.

Ta­ko su pr­vi na po­pi­su naj­bo­ga­ti­jih Slo­ve­na­ca, Iza i Sa­mo Lo­gin, imo­vi­nu stek­li s kom­pa­ni­jom Out­fit 7, os­no­va­nom na Ci­pru. Kas­ni­je, ma­tič­no druš­tvo os­no­va­no je u Lon­do­nu, a tvrt­ku Izzas Es­ta­bli­sh­ment Lo­gi­no­vi su re­gis­tri­ra­li u Lih­ten­štaj­nu. Na tre­ćem mjes­tu je Marko Pis­tot­nik, ko­ji je pri­je pro­da­je Out­fi­ta 7 Ki­ne­zi­ma sre­di­nom ove go­di­ne, imao 18% vlas­niš­tva pre­ko ci­par­ske tvrt­ke Tar­mea7. Na Ci­pru su i tvrt­ke obi­te­lji Lah, na de­se­tom mjes­tu po­pi­sa slo­ven­skih bo­ga­ta­ša.

Jas­ni uvje­ti pos­lo­va­nja

Hol­ding Stu­dio Mo­der­na San­di­ja Če­ška, dru­gog naj­bo­ga­ti­jeg Slo­ven­ca, sje­di­šte ima u Ni­zo­zem­skoj. ”Hol­ding je slo­že­na struk­tu­ra u ko­joj ima de­se­tak tvrt­ki, a glav­ni raz­log os­ni­va­nja u Ni­zo­zem­skoj jest da ta­mo pos­to­ji prav­na dr­ža­va i da su uvje­ti pos­lo­va­nja pot­pu­no jas­ni i tran­s­pa­rent­ni. Iako Slo­ve­ni­ja ima in­fras­truk­tu­ru i pra­ve lju­de, prav­na dr­žva ne funk­ci­oni­ra“, objaš­nja­va Če­ško. U Ni­zo­zem­skoj je i Joc Pe­čeč­nik, 90pos­tot­ni vlas­nik In­ter­block gru­pe, če­t­vr­ti naj­bo­ga­ti­ji Slo­ve­nac, a nje­gov hol­ding je re­gis­tri­ran u Am­s­ter­da­mu. Ra­zvoj i pro­izvod­nja uglav­nom su u Slo­ve­ni­ji, a ope­ra­tiv­ne tvrt­ke, me­đu os­ta­lim, ima u Ka­na­di, SADu i Ma­cau. “U na­šim kra­je­vi­ma mo­že se do­go­di­ti da net­ko u bu­duć­nos­ti po­kre­ne na­ci­ona­li­za­ci­ju, kao što se to do­go­di­lo u slu­ča­ju Agro­kor u Hr­vat­skoj”, objaš­nja­va Pe­čeč­nik raz­lo­ge pos­lo­va­nja u Ni­zo­zem­skoj.

Pe­ti s Ma­na­ge­ro­ve lis­te, brač­ni par Ta­tja­na i Al­bin Do­ber­šek, svo­ju su tvrt­ku En­gi­ne­ering Do­ber­sek re­gis­tri­ra­li pri­je 34 go­di­ne u Nje­mač­koj, u Mön­c­hen­glad­bac­hu.

Akra­po­vič os­tao u do­mo­vi­ni

Vlas­ni­ci bur­ze krip­to­va­lu­ta Bit­stre­am Da­mi­jan Mer­lak i Nejc Ko­drič (šes­to i osmo mjes­to), re­gis­tri­ra­li su tvrt­ku u Luk­sem­bur­gu. Ka­ko je Ko­drič objas­nio, od­lu­či­li su se za ino­zem­s­tvo jer su zna­ko­vi do­bi­va­nja do­zvo­le za pos­lo­va­nje bi­li jas­ni­ji u Luk­sem­bur­gu. Ta­ko­đer su do­bi­li ne­ko­li­ko smjer­ni­ca o to­me ka­ko do­bi­ti li­cen­ci­ju. Odjel za ra­zvoj i dio ope­ra­tiv­nog dje­lo­va­nja na­la­zi se u Slo­ve­ni­ji, a os­ta­tak u Luk­sem­bur­gu.

Kom­pa­ni­ju Efa­flex je Ga­bri­el Rejc, de­ve­ti na po­pi­su slo­ven­skih mi­li­ju­na­ša, još 1974. os­no­vao s dva nje­mač­ka part­ne­ra, a sje­di­šte joj je u Nje­mač­koj, dok tvrt­ke kće­ri ima u Slo­ve­ni­ji, Če­škoj i Polj­skoj. Ta­ko je sa­mo kom­pa­ni­je Akra­po­vič Igo­ra Akra­po­vi­ča, sed­mog naj­bo­ga­ti­jeg Slo­ven­ca, os­ta­la re­gis­tri­ra­na u do­mo­vi­ni.

FOTOLIA

Slo­ven­ski po­du­zet­ni­ci otiš­li su u dru­ge zem­lje naj­vi­še zbog po­volj­ni­jeg po­rez­nog okru­že­nja, ali i du­go­roč­ne si­gur­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.