PRODUKTIVNOST RA­DA

SMA­NJE­NE I FAKTORSKA I

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Faktorska pro­izvod­nost i produktivnost ra­da u Hr­vat­skoj zbog du­go­traj­ne su re­ce­si­je pale, glav­ni su za­ključ­ci is­tra­ži­va­nja Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Zagreb (EIZ) pred­stav­lje­nog u uto­rak. Vo­di­telj is­tra­ži­va­nja Bru­no Škri­nja­rić iz­vi­jes­tio je ka­ko je cilj is­tra­ži­va­nja bio ut­vr­di­ti in­di­ka­to­re per­for­man­si po­du­ze­ća, di­na­mi­ku ula­ska i iz­la­ska s tr­ži­šta te us­ta­no­vi­ti ka­ko tr­žiš­ne si­le utje­ču na ukup­nu produktivnost u nas od 2003. do 2016. “Glav­ni za­ključ­ci su da se i pro­sječ­na produktivnost ra­da i ukup­na faktorska pro­izvod­nost sma­nji­va­la”, re­kao je Škri­nja­rić. To zna­či gu­bi­tak kom­pa­ra­tiv­ne pred­nos­ti u od­no­su na zem­lje u okru­že­nju, a ko­ja bi na­šim iz­voz­ni­ci­ma omo­gu­ći­la ve­ći rast od tre­nu­tač­nog. Pro­fe­sor na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu Jo­sip Ti­ca ka­zao je da se “na­čin ka­ko ko­ris­ti­mo rad­nu sna­gu i ka­pi­tal­nu opre­mu ni­je pro­mi­je­nio 30-40 go­di­na”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.