VO­ZI­LA IZ SLOVENIJE?

KINESKA ELEKTRIČNA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kineska tvrt­ka Nin­g­hai Zhi­dou Elec­tric raz­ma­tra iz­grad­nju tvor­ni­ce elek­trič­nih auto­mo­bi­la u Eu­ro­pi. Pr­vi iz­bor je Slo­vač­ka, ali me­đu kan­di­da­ti­ma su i Slo­ve­ni­ja, Ru­munj­ska, Polj­ska i Ma­đar­ska. “Kineska tvor­ni­ca raz­miš­lja o ka­pa­ci­te­tu od tri ti­su­će elek­trič­nih vo­zi­la mje­seč­no”, re­kao je Blo­om­ber­gu šef slo­vač­ke tvrt­ke ki­ne­skog pro­izvo­đa­ča Bra­nis­lav Koc­pe­ra. Da bi iz­gra­di­li tvor­ni­cu Ki­ne­zi će ulo­ži­ti 400 mi­li­ju­na eura, za­pos­li­ti 500 lju­di i za­po­če­ti pro­izvod­nju u 2020. go­di­ni. Nin­g­hai Zhi­dou Elec­tric je pro­izvo­đač elek­trič­nih auto­mo­bi­la i di­je­lo­va iz Nin­g­boa. Tvrt­ka je os­no­va­na 2014. od stra­ne Ge­elyja, ki­ne­skog pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la, Xin­dayang Gro­upa i fon­da GSR Ven­tu­res.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.