Eti­had se ipak ne­će po­vu­ći iz Sr­bi­je

Air Ser­bia Ara­pi ne pla­ni­ra­ju na­pu­šta­nje ma­njin­skog suv­las­niš­tva

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ski zrač­ni pri­je­voz­nik Air Ser­bia ne­će do­ži­vje­ti sud­bi­nu Ali­ta­li­je i Air Ber­li­na, kom­pa­ni­ja iz ko­jih se po­vu­kao Eti­had Airways. Ta zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja iz UAEa ne pla­ni­ra iz­la­zak iz ma­njin­skog suv­las­niš­tva ko­jeg ima u dru­gim tvrt­ka­ma, iz­ja­vio je Pe­ter Ba­um­gart­ner, iz­vr­š­ni di­rek­tor Eti­ha­da.

“Vre­me­na su te­ška, ne sa­mo za Eti­had već za sve zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je na Bli­skom is­to­ku, zbog ni­skih ci­je­na naf­te i pro­ble­ma pre­ka­pa­ci­ti­ra­nos­ti na što je in­dus­tri­ji tre­ba­lo dos­ta vre­me­na da se na­vik­ne. Za­tim smo ima­li i pro­blem sa si­gur­nos­nom si­tu­aci­jom i te­ro­riz­mom”, re­kao je Ba­um­gart­ner. Ka­ko je do­dao, Eti­had oče­ku­je da će 2017. bi­ti još jed­na “stag­ni­ra­ju­ća go­di­na” ka­da je ri­ječ o ras­tu ka­pa­ci­te­ta, ali da ni­je sve “de­pre­si­ja i pro­past” ka­ko vla­da miš­lje­nje.

Za Eti­had 2017. je go­di­na stag­na­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.