NJEMAČKI BDP RASTAO 2,8%, NAJ­VI­ŠE OD 2014.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Njemački eko­nom­ski rast ubr­zao je u tre­ćem tro­mje­se­čju us­li­jed ras­ta iz­vo­za i inves­ti­ci­ja, obja­vio je u uto­rak Sa­vez­ni sta­tis­tič­ki ured. Naj­ve­će europ­sko gospodarstvo oja­ča­lo je 0,8 pos­to u od­no­su na pret­hod­no tro­mje­se­čje, po­ka­za­li su po­da­ci. Eko­nom­ski je rast ubr­zao s ob­zi­rom da je u dru­gom kvar­ta­lu eko­no­mi­ja oja­ča­la 0,6 pos­to. Ujed­no, objav­lje­ni po­da­tak nad­ma­šio je oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra od 0,6 pos­to. Na go­diš­njoj ra­zi­ni njemački je BDP oja­čao 2,3 pos­to što je u skla­du s oče­ki­va­nji­ma. Ako se po­da­tak se­zon­ski pri­la­go­di, sto­pa ras­ta po­ve­ća­la se s 2,3 pos­to u dru­gom kvar­ta­lu na čak 2,8 pos­to. To je naj­s­naž­ni­ji rast nje­mač­kog BDP-a od po­čet­ka 2014. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.