QUALCOMM OD­BIO 103 MI­LI­JAR­DE DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač pro­ce­so­ra za pa­met­ne te­le­fo­ne Qualcomm od­bio je po­nu­du za pre­uzi­ma­nje ri­va­la Bro­ad­co­ma či­me se otva­ra mo­guć­nost ne­pri­ja­telj­skog pre­uzi­ma­nja. Po­nu­du te­šku 103 mi­li­jar­de do­la­ra vod­stvo Qu­al­com­ma oci­je­ni­lo je kao ne­dos­tat­nu s ob­zi­rom na vri­jed­nost kom­pa­ni­je. Sma­tra­ju i da Bro­ad­com ne­će do­bi­ti odo­bre­nje re­gu­la­to­ra tr­žiš­nog na­tje­ca­nja. Bro­ad­com pak tvr­di ka­ko ima po­dr­šku di­oni­ča­ra i ključ­nih ku­pa­ca za svo­ju po­nu­du. Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju vi­šu po­nu­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.