Ve­ne­zu­ela ban­kro­ti­ra­la

Is­te­kao rok Ni­je pla­će­no 200 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Rej­tin­ška

agen­ci­ja Stan­dard & Po­or’s (S&P) pr­va je u uto­rak obja­vi­la da je Ve­ne­zu­ela i služ­be­no ban­kro­ti­ra­la. Na­ime, ta juž­no­ame­rič­ka dr­ža­va ni­je is­pla­ti­la 200 mi­li­ju­na do­la­ra ka­ma­ta po obvez­ni­ca­ma ko­je dos­pi­je­va­ju 2019. i 2024. go­di­ne na­kon is­te­ka raz­dob­lja po­če­ka od 30 da­na. Zbog to­ga je S&P sre­zao ve­ne­zu­elan­ski rej­ting s ra­zi­ne CC na D. Ukup­ni dug do­se­že 60 mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.