Ig­no­ri­ra­nje odr­ži­vos­ti otva­ra mno­ge ri­zi­ke za po­du­ze­ća

Komentar Broj­ne kom­pa­ni­je svoj od­nos pre­ma odr­ži­vom ra­zvo­ju i od­go­vor­nos­ti još re­du­ci­ra tek na is­pu­nja­va­nje za­kon­skih odred­bi i fi­lan­tro­pi­ju. To ne sa­mo da ni­je do­volj­no, već te or­ga­ni­za­ci­je gu­be na kon­ku­rent­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE -

seg­men­ti­ma. Kra­jem proš­le go­di­ne Hr­vat­ska je do­pu­na­ma Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu pro­pi­sa­la obve­zu ne­fi­nan­cij­skog iz­vje­šta­va­nja za ve­li­ka po­du­ze­ća. To će si­gur­no po­tak­nu­ti obja­vu ve­ćeg bro­ja iz­vje­šta­ja. Me­đu­tim, u kon­tek­s­tu odr­ži­vos­ti i od­go­vor­nos­ti pi­ta­nje tran­pa­rent­nos­ti ne bi smje­lo bi­ti mo­ti­vi­ra­no za­kon­skom obve­zom, nego is­kre­nom že­ljom or­ga­ni­za­ci­je da pa­met­no uprav­lja svo­jim ra­zvo­jem.

Za­to je važ­no se se ne­fi­nan­cij­ski iz­vje­šta­ji sas­tav­lja­ju u skla­du sa smjer­ni­ca­ma ko­je omo­gu­ća­va­nju du­bin­sku in­tros­pek­ci­ju nji­ho­ve ma­te­ri­jal­nos­ti, tra­že uklju­če­nje di­oni­ka i da­ju jasnu sli­ku odr­ži­vos­ti po­du­ze­ća.

Stra­te­ški, plan­ski do­ku­ment-

Uz to, ni­po­što ih se ne bi tre­ba­lo shva­ti­ti kao oba­ve­zu ili mar­ke­tin­šku plat­for­mu, već kao stra­te­ški plan­ski do­ku­ment. Naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje ko­je su pro­ve­li Glo­beScan i Sus­ta­inAbi­lity u su­rad­nji sa Sus­ta­ina­ble Bran­ds po­ka­za­lo je da su naj­važ­ni­je sas­tav­ni­ce odr­ži­vos­ti po­du­ze­ća: in­te­gri­ra­nost odr­ži­vos­ti u pos­lov­nu stra­te­gi­ju, ino­va­tiv­nost i vi­zi­ja te po­šte­nje, tran­s­pa­rent­nost i po­vje­re­nje. Pa­met­ne or­ga­ni­za­ci­je us­mje­re­ne na odr­ži­vost svo­ju pos­lov­nu pa­ra­dig­mu gra­de upra­vo na tim vri­jed­nos­ti­ma i zna­ju da odr­ži­vost mo­gu os­tva­ri­ti sa­mo u is­kre­noj su­rad­nji sa svo­jim di­oni­ci­ma.

PD

Odr­ži­vost je pri­je sve­ga stra­te­ško pro­miš­lja­nje i pla­ni­ra­nje, ka­že Ma­te­ljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.