PULS – epi­cen­tar kom­pa­nij­skog vo­lon­ti­ra­nja

Na­gra­da za ljud­ska pra­va Priz­na­nje pr­vi put do­di­je­lje­no la­ni, a zas­lu­ži­la ga je ko­priv­nič­ka Po­drav­ka

Poslovni Dnevnik - - DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Za­hva­lju­ju­ći Udru­zi vo­lon­te­ra, Po­drav­ka je 2015. me­đu pr­vim tvrt­ka­ma na po­čet­ku iz­bje­glič­ke kri­ze re­agi­ra­la sla­njem po­mo­ći

Proš­lo­go­diš­nja Kon­fe­ren­ci­ja o druš­tve­no od­go­vor­nom pos­lo­va­nju pr­vi je put “iz­nje­dri­la” i Po­seb­nu na­gra­du za ljud­ska pra­va, či­ja je glav­na na­ka­na is­tak­nu­ti važ­nost ak­tiv­ne i sus­tav­ne za­šti­te ljud­skih pra­va od stra­ne pos­lov­nog sek­to­ra u Hr­vat­skoj pu­tem is­ti­ca­nja pri­mje­ra do­bre prak­se.

Kao pi­onir­ski la­ure­at za 2016. os­tat će upi­sa­na ko­priv­nič­ka Po­drav­ka. Je­dan od na­ci­onal­nih pre­hram­be­nih li­de­ra, ova je kor­po­ra­ci­ju priz­na­nje do­bi­la za pro­jekt PULS, što je skra­će­ni­ca za iz­raz Po­drav­ka­ši u lan­cu sre­će. Ri­ječ je, za­pra­vo o kom­pa­nij­skoj udru­zi vo­lon­te­ra sta­sa­loj u sklo­pu SHAPE pri­prav­nič­kog pro­gra­ma u ko­jem naj­mla­đi vi­so­ko­obra­zo­va­ni za­pos­le­ni­ci Po­drav­ke udru­žu­ju sna­ge na grup­nim mi­ni pro­jek­ti­ma. Ka­ko ka­žu u sa­moj kom­pa­ni­ji, je­dan od mi­ni pro­je­ka­ta ko­ji su do­bi­li pri­prav­ni­ci bio je osmis­li­ti me­ha­ni­zam ko­ji će za­pos­le­ni­ci­ma Po­drav­ke omo­gu­ći­ti vo­lon­ter­ski an­ga­žman od­nos­no ko­jim će već na po­čet­ku svo­je pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re os­vje­šta­va­ti zna­čaj i važ­nost po­dru­čja druš­tve­no od­go­vor­nog po­na­ša­nja na­še kom­pa­ni­je. I ta­ko je za­pra­vo nas­tao PULS.

U vri­je­me ka­da su se pri­ja­vi­li za na­gra­du udru­ga je ima­la 138 čla­no­va, u pret­hod­ne tri go­di­ne osmis­li­li su i iz­vr­ši­li su 24 ak­tiv­nos­ti i ini­ci­ja­ti­ve vo­đe­ni ci­ljem pro­mi­ca­nja ide­je o vo­lon­ti­ra­nju, pru­ža­nje bes­plat­ne po­mo­ći po­tre­bi­ti­ma te osi­gu­ra­nje i po­bolj­ša­nje kva­li­te­te ži­vo­ta so­ci­jal­no ugro­že­nim i is­klju­če­nim druš­tve­nim sku­pi­na­ma.

Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, za­hva­lju­ju­ći PULSov­ci­ma, 2015. Po­drav­ka bi­la me­đu pr­vim kom­pa­ni­ja­ma ko­ja je na sa­mom star­tu iz­bje­glič­ke kri­ze re­agi­ra­la sla­njem po­mo­ći. Osim go­le­mih ko­li­či­na hra­ne i vo­de, 26 čla­no­va Udru­ge na­iz­mjen­ce je de­žu­ra­lo 24 sa­ta dnev­no ka­ko bi do­če­ki­va­li vla­ko­ve pu­ne iz­bje­gli­ca. Or­ga­ni­zi­ra­ne su i broj­ne dru­ge ak­ci­je ko­je pro­mi­ču bri­gu za ljud­ska pra­va i po­moć naj­u­gro­že­ni­ji­ma, a o Po­drav­ka­ši­ma ko­ji su po­kre­nu­li ovaj pro­jekt u kom­pa­ni­ji ka­žu: “Za nas kao kom­pa­ni­ju Udru­ga PULS pred­stav­lja ve­li­ki po­nos jer do­ka­zu­je da je do­vo­ljan en­tu­zi­ja­zam ma­log bro­ja za­pos­le­ni­ka ka­ko bi se po­kre­nu­la la­vi­na do­bro­te. Upra­va kom­pa­ni­je od pr­vog je da­na pru­ži­la Udru­zi snaž­nu po­dr­šku i Po­drav­ka je uvi­jek sprem­no od­go­va­ra­la na po­tre­be osjet­lji­vih sku­pi­na u druš­tvu upra­vo na po­ziv PULSa. Ta­ko oja­ča­li smo do­dat­no brand Po­drav­ka u seg­men­tu druš­tve­no od­go­vor­nog po- slo­va­nja i nas­ta­vi­li ni­za­ti do­bre prak­se, uvi­jek po­zi­va­ju­ći svo­je pos­lov­ne part­ne­re da či­ne is­to. Kroz dje­lo­va­nje Udru­ge PULS, Po­drav­ka je stek­la ve­li­ki broj no­vih part­ne­ra, po­put Udru­ge La­ti­ce, Na­ših an­đe­la, Zak­la­de Ana Ru­ka­vi­na, Udru­ge Osmi­jeh i broj­nih dru­gih, a ne­ka od tih part­ner­skih od­no­sa pre­ras­la su u pra­va pri­ja­telj­stva”.

PD

Su­dje­lo­va­nje u kam­pa­nji 'Za­gr­li za ri­jet­ke bo­les­ti'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.