Pr­va­ci in­dus­trij­ske ino­va­ci­je do­ka­za­li da zna­ju bi­ti briž­ni pre­ma za­jed­ni­ci i oko­li­šu

Naj­ve­ći na­pre­dak So­lin­ska tvor­ni­ca AD Plas­tik la­ni je za­ra­di­la važ­no priz­na­nje Indeksa DOP-a

Poslovni Dnevnik - - DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Pos­ta­vi­li smo vr­lo vi­so­ke stan­dar­de kva­li­te­te i ino­va­tiv­nos­ti, ali i am­bi­ci­oz­ne ci­lje­ve po pi­ta­nju DOP-a, ka­že Ma­rin­ko Do­šen

Tvrt­kom ko­ja je na po­dru­čju druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja os­tva­ri­la u proš­loj go­di­ni naj­ve­ći na­pre­dak pro­gla­še­na je AD Plas­tik Gru­pa. Na­ime, kao sve važ­ni­ji čim­be­nik na glo­bal­nom auto­mo­tiv tr­ži­štu po­sve­će­ni su po­šti­va­nju iz­nim­no vi­so­kih stan­dar­da kva­li­te­te, oču­va­nja oko­li­ša i odr­ži­vog pos­lo­va­nja, a stra­te­ški su doz­na­li smo, us­mje­re­ni na pro­mi­ca­nje zna­nja, pro­fe­si­onal­ni i osob­ni ra­zvoj sva­kog po­je­din­ca. U kom­pa­ni­ji vje­ru­ju da su za­do­volj­stvo i mo­ti­va­ci­ja nji­ho­vih za­pos­le­ni­ka ključ­ni za us­pjeh kom­pa­ni­je, a u sve­mu to­me se vo­de i na­če­li­ma i UNo­vim do­ku­men­tom Ci­lje­vi odr­ži­vog ra­zvo­ja 2030.

Osim iz­vr­s­nih re­zul­ta­ta po pi­ta­nju za­šti­te oko­li­ša, kroz In­deks DOPa po­hva­lje­na je i do­bra prak­sa u omje­ru lo­kal­nih do­bav­lja­ča u od­no­su na stra­ne.

“Na­gra­da In­deks DOPa po­t­vr­da je us­pješ­nog pro­vo­đe­nja druš­tve­no od­go­vor­nih prak­si u na­šoj kom­pa­ni­ji. Ova na­gra­da ujed­no je ve­li­ka od­go­vor­nost i po­ti­caj ka­ko bi u bu­duć­nos­ti bi­li još bo­lji. Svjes­ni smo od­go­vor­nos­ti pre­ma za­jed­ni­ci i okru­že­nju u ko­jem pos­lu­je­mo, jer kao što se sva­ki po­je­di­nac tre­ba tru­di­ti ži­vje­ti u har­mo­ni­ji s pri­ro­dom, ta­ko i sva­ka kom­pa­ni­ja tre­ba pos­lo­va­ti u har­mo­ni­ji sa svo­jim okru­že­njem. I to je ono če­mu te­ži­mo. Pos­ta­vi­li smo vr­lo vi­so­ke stan­dar­de kva­li­te­te i ino­va­tiv­nos­ti u na­šem pos­lo­va­nju, ali i am­bi­ci­oz­ne ci­lje­ve po pi­ta­nju druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja. Ono je dio na­šeg kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja, a u bu­duć­nos­ti će­mo se tru­di­ti bi­ti još bo­lji part­ne­ri pri­ro­di i za­jed­ni­ci u ko­joj pos­lu­je­mo”, komentar je pred­sjed­ni­ka Upra­ve AD Plas­ti­ka Ma­rin­ka Do­še­na.

Svoj do­pri­nos za­jed­ni­ci da­ju ak­tiv­nim su­dje­lo­va­njem u ra­du na­ci­onal­nih i re­gi­onal­nih gos­po­dar­skih ini­ci­ja­ti­va ko­je zas­tu­pa­ju stra­te­ške in­te­re­se hr­vat­skog gos­po­dar­stva. Os­tva­ri­va­nju pa­met­nog, odr­ži­vog i uklju­či­vog ras­ta i ra­zvo­ja pri­do­no­se i una­p­rje­đi- va­njem te­ori­je i po­li­ti­ke in­dus­trij­skog ra­zvo­ja i po­du­pi­ru­ćih po­li­ti­ka uz in­ter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup kroz člans­tvo u think tank or­ga­ni­za­ci­ji Ins­ti­tu­ta za in­dus­trij­ski ra­zvoj te u svom pos­lo­va­nju pri­mje­nju­ju prin­ci­pe pre­dos­trož­nos­ti ko­ji­ma se iz­bje­ga­va mo­gu­ći ri­zik od pri­mje­ne no­ve teh­no­lo­gi­je, ba­rem dok saz­na­nja o nje­nom utje­ca­ju na oko­liš i zdrav­lje lju­di ne bu­du pot­pu­na. Ti­je­kom 2016. nas­tav­lje­ne su im­ple­men­ta­ci­je naj­bo­ljih prak­si te ra­zvoj u po­dru­čji­ma odr­ži­vog gos­po­da­re­nja ener­gi­jom, za­šti­te zdrav­lja i si­gur­nos­ti.

Uvo­đe­njem sus­ta­va gos­po­da­re­nja ener­gi­jom is­te te go­di­ne efi­kas­nost ko­ri­šte­nja ener­gi­je u kom­pa­ni­ji pra­ti se pre­ko po­ka­za­te­lja po­troš­nje po ki­lo­gra­mu utro­še­nog ma­te­ri­ja­la, a ne pre­ma je­di­ni­ci pro­izvo­da. Uz to, električna je ener­gi­ja glav­ni ener­gent kom­pa­ni­je či­ji udio u ukup­noj po­troš­nji iz­no­si 865.

Nji­ho­va pos­tro­je­nja ne­ma­ju ne­ga­tiv­nih utje­ca­ja na vod­ni eko­sus­tav dok je ops­kr­ba vo­dom osi­gu­ra­na in­ter­nim sus­ta­vi­ma vo­do­ops­kr­be, kao i da u pro­izvod­nim pro­ce­si­ma ni­su emi­ti­ra­li tva­ri ko­je uni­šta­va­ju ozon­ski sloj.

PD

U tvor­ni­ci so­lin­skog AD Plas­ti­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.