Naj­mla­đe uče pos­tu­la­ti­ma odr­ži­vog ra­zvo­ja

Sred­nje kom­pa­ni­je Proš­le go­di­ni su na­gra­đe­ni i druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jek­ti kom­pa­ni­je HiPP Cro­atia

Poslovni Dnevnik - - DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Eco­trop­he­lia je pro­jekt či­joj re­ali­za­ci­ji je HiPP dao do­pri­nos, a te­me­lji se na na­tje­ca­nju stu­dent­skih ti­mo­va u kre­ira­nju eko i ino­va­tiv­nih pre­hram­be­nih pro­izvo­da

Za naj­bo­lja pos­tig­nu­ća u druš­tve­no od­go­vor­nom pos­lo­va­nju, u ka­te­go­ri­ji sred­nje ve­li­kih po­du­ze­ća, za 2016. na­gra­đen je i HiPP Cro­atia. Re­zul­tat je to či­nje­ni­ce da je odr­ži­vi ra­zvoj u vi­du bri­ge za oko­liš i ula­ga­nja u druš­tvo i eko­no­mi­ju već 60 go­di­na dio nji­ho­ve pos­lov­ne fi­lo­zo­fi­je, ko­men­ti­ra­li su iz te kom­pa­ni­je.

“Bu­du­ći da su HiPP pro­izvo­di na­mi­je­nje­ni dje­ci, po­seb­no smo po­sve­će­ni toj sku­pi­ni, ka­ko kroz do­na­ci­je i spon­zor­stva, ta­ko i kroz edu­ka­ci­je i prak­tič­nu pri­mje­nu zna­nja, ko­ji su dio na­šeg pro­gra­ma odr­ži­vog ra­zvo­ja. Po­nos­ni smo na su­rad­nju s dje­čjim vr­ti­ći­ma, ško­la­ma, vi­so­kim uči­li­šti­ma. Ona ra­je već go­di­na­ma pa je ta­ko kroz na­šu tvrt­ku pro­šao ve­lik broj uče­ni­ka, stu­de­na­ta, pro­fe­so­ra, a s ci­ljem upoz­na­va­nja s pos­lov­nom fi­lo­zo­fi­jom i na­či­nom ra­da”, is­tak­nu­la je Mar­ti­na No­vo­selVid­nić iz HiPPo­va odje­la za uprav­lja­nje kva­li­te­tom i po­ti­ca­nje odr­ži­vog ra­zvo­ja.

Kon­kret­no, me­đu naj­važ­ni­jim ci­lje­vi­ma na­vo­de za­šti­tu oko­li­ša, pa je ta­ko tvrt­ka HiPP Cro­atia s dje­čjim vr­ti­ćem Bu­ba­ma­ra iz Gli­ne su­dje­lu­je na me­đu­na­rod­nom pro­jek­tu eko­ško­le. Zah­tjev da se di­je­te od naj­ra­ni­je do­bi uči od­go­vor­nom po­na­ša­nju mo­gu­će je pro­ves­ti ako odras­li u ulo­zi dje­te­to­va mo­de­la ima­ju ra­zvi­je­nu svi­jest o odr­ži­vom ra­zvo­ju, oču­va­nju oko­li­ša i od- go­vor­nom po­na­ša­nju pre­ma pri­rod­nim re­sur­si­ma. Kao ku­mo­vi na pro­jek­tu Me­đu­na­rod­ne Eko ško­le obe­ća­li smo bi­ti mo­del ko­ji će im po­ma­ga­ti na nji­ho­vom pu­tu ka odr­ži­vom ra­zvo­ju. Za­jed­no smo pros­la­vi­li do­bi­va­nje sta­tu­sa i po­di­za­nje Ze­le­ne zas­ta­ve”, po­jas­ni­la je No­vo­sel – Vid­nić.

Ta­ko­đer, u su­rad­nji s is­tim vr­ti­ćem te SOS Dje­čjim se­lom Hr­vat­ska, u 2016. je re­ali­zi­ran pro­jekt Gli­na za 5. Os­nov­na ško­la Gli­na i Dje­čji vr­tić Bu­ba­ma­ra is­ka­za­li su, na­ime, po­tre­bu za

Mar­ti­na No­vo­sel-Vid­nić

HiPP Cro­atia ra­dom de­fek­to­lo­ga, psi­ho­lo­ga, so­ci­jal­nog rad­ni­ka i lo­go­pe­da, pa je rje­še­nje pro­na­đe­no u su­rad­nji s mo­bil­nim ti­mo­vi­ma SOS Dje­čjeg se­la Le­ke­nik ko­je je osi­gu­ra­lo do­la­zak struč­nja­ka iz tra­že­nih po­dru­čja. HiPP je do­ni­rao sred­stva za na­ba­vu opre­me i ma­te­ri­ja­la za rad, a dje­čji vr­tić pros­tor.

Eco­trop­he­lia je na­ziv još jed­nog pro­jek­ta či­joj re­ali­za­ci­ji je HiPP dao svoj do­pri­nos, a te­me­lji se na na­ci­onal­nom na­tje­ca­nju stu­dent­skih ti­mo­va u kre­ira­nju eko ino­va­tiv­nih pre­hram­be­nih pro­izvo­da.

Na­tje­ca­nje po­dra­zu­mi­je­va po­ti­ca­nje stu­dent­ske ino­va­tiv­nos­ti i kre­ativ­nos­ti, za­tim pri­pre­mu i pre­zen­ta­ci­ju eko­ino­va­tiv­nih pre­hram­be­nih pro­izvo­da te­me­lje­nih na stu­dent­skim ide­ja­ma te nji­hov pla­sman i pro­mo­ci­ju na na­ci­onal­nom, ali i europ­skom tr­ži­štu.

HiPP po­sje­ću­ju stu­den­ti za­in­te­re­si­ra­ni za pro­izvod­nu teh­no­lo­gi­ju ko­ju u kom­pa­ni­ji ko­ris­te. U HiPPu is­ti­ču i da su po­seb­no po­nos­ni ka­da uče­ni­ci ko­ji su ih ti­je­kom svog ško­lo­va­nja po­sje­ti­li pos­ta­nu nji­ho­vi za­pos­le­ni­ci i dio ti­ma.

“Odr­ži­vi ra­zvoj za HiPP ni­je krat­ko­traj­ni po­mod­ni hir i za nas je odr­ži­vi ra­zvoj pri­ori­tet”, po­ru­či­la je na kra­ju No­vo­selVid­nić.

PD

Po­di­za­nje eko zas­ta­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.