Mo­gu li cen­tris­tič­ki po­li­ti­ča­ri ukrasti populistima nji­hov zvjezdani tre­nu­tak?

Po­gled sa stra­ne Bez­lič­ni kan­di­da­ti Broj­ni po­li­ti­ča­ri iz cen­tra tvr­de da su re­for­ma­to­ri, ali za­što bi gla­sa­či vje­ro­va­li vo­đa­ma ko­ji se ne do­ima­ju raz­li­či­ti­ma od pret­hod­ne ge­ne­ra­ci­je po­li­ti­ča­ra ko­ja ih je pre­ko­mjer­no uvje­ra­va­la u do­bro­bi­ti glo­ba­li­za­ci­je i

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - DA­NI RODRIK* re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr *Da­ni Rodrik pro­fe­sor me­đu­na­rod­ne po­li­tič­ke eko­no­mi­je u Ško­li za upra­vu John F. Ken­nedy na Sve­uči­li­štu Har­vard

Na ne­dav­no odr­ža­noj kon­fe­ren­ci­ji ko­joj sam pri­sus­tvo­vao sje­dio sam po­red is­tak­nu­tog ame­rič­kog struč­nja­ka za tr­go­vin­sku po­li­ti­ku. Po­če­li smo raz­go­vor o Sje­ver­no­ame­rič­kom spo­ra­zu­mu o slo­bod­noj tr­go­vi­ni (NAFTA), ko­je­ga je pred­sjed­nik Do­nald Trump okri­vio za pro­ble­me ame­rič­kih rad­ni­ka i ko­jeg po­ku­ša­va po­nov­no is­pre­go­va­ra­ti. “Ni­kad ni­sam mis­lio da je NAFTA spo­ra­zum ne­što po­seb­no”, re­kao je taj eko­no­mist.

Bio sam za­pa­njen. Taj je struč­njak bio je­dan od naj­is­tak­nu­ti­jih i glas­nih za­go­vor­ni­ka NAFTA spo­ra­zu­ma kad je sklop­ljen pri­je če­t­vrt sto­lje­ća. On i os­ta­li eko­no­mis­ti ko­ji se ba- ve tr­go­vin­skom po­li­ti­kom igra­li su ve­li­ku ulo­gu u pred­stav­lja­nju tog spo­ra­zu­ma ame­rič­koj jav­nos­ti. “Po­dr­žao sam NAFTA spo­ra­zum jer sam mis­lio da će on utr­ti put bu­du­ćim tr­go­vin­skim spo­ra­zu­mi­ma”, objas­nio je moj su­go­vor­nik.

Ne­is­pu­nje­na obe­ća­nja

Ne­ko­li­ko tje­da­na kas­ni­je, bio sam na ve­če­ri u Eu­ro­pi, na ko­joj je go­vor­nik bio biv­ši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja jed­ne zem­lje čla­ni­ce euro­zo­ne. Te­ma je bi­la us­pon po­pu­liz­ma. Biv­ši mi­nis­tar je na­pus­tio po­li­ti­ku i iz­nio je snaž­ne ri­je­či o po­gre­ška­ma ko­je je na­pra­vi­la eu­rop­ska po­li­tič­ka eli­ta. “Op­tu­žu­je­mo po­pu­lis­te ra­di da­va­nja obe­ća­nja ko­ja ne mo­gu is­pu­ni­ti, ali tre­ba­li bi­smo okre­nu­ti tu kri­ti­ku pro­tiv se­be sa­mih”, re­kao nam je.

Ra­ni­je ti­je­kom ve­če­re, ras­prav­ljao sam o ono­me što opi­su­jem kao tri­le­mu, pre­ma ko­joj je ne­mo­gu­će ima­ti na­ci­onal­ni su­ve­re­ni­tet, de­mo­kra­ci­ju i hi­per­glo­ba­li­za­ci­ju u is­to vri­je­me. Mo­ra­mo iz­a­bra­ti dvo­je od tih tro­je. Biv­ši je po­li­ti­čar go­vo­rio stras­tve­no: “Po­pu­lis­ti su ba­rem po­šte­ni. Nji­hov je iz­bo­ru ja­san: oni že­le na­ci­ju­dr­ža­vu, a ne hi­per­glo­ba­li­za­ci­ju ili europ­sko je­dins­tve­no tr­ži­šte. Ali mi smo rek­li na­šim lju­di­ma da mo­gu do­bi­ti sva tri ko­la­ča is­to­vre­me­no. Da­li smo obe­ća­nja ko­ja ni­smo mo­gli is­pu­ni­ti.”

Ni­kad ne­će­mo saz­na­ti bi li nas veće ko­li­či­na poštenja od stra­ne mainstream po­li­ti­ča­ra i teh­no­kra­ta po­šte­dje­la us­po­na na­ti­vis­tič­kih de­ma­go­ga kao što su Trump ili Marine Le Pen u Fran­cu­skoj. Jasno je da je po­manj­ka­nje otvo­re­nos­ti u proš­los­ti ima­lo svo­ju ci­je­nu. Ona je sta­ja­la po­li­tič­ke po­kre­te cen­tra nji­ho­ve vje­ro­dos­toj­nos­ti. Ta­ko­đer je ote­ža­la eli­ta­ma pre­moš­ći­va­nje ja­za što ih odva­ja od obič­nih lju­di ko­ji osje­ća­ju da ih je es­ta­bli­sh­ment na­pus­tio.

Broj­ne eli­te zbu­nje­ne su raz­lo­zi­ma ra­di ko­jih si­ro­maš­ni lju­di ili rad­nič­ka kla­sa gla­sa­ju za ne­ko­ga kao što je Trump. Na­po­s­ljet­ku, otvo­re­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke Hil­lary Clin­ton naj­vje­ro­jat­ni­je bi se bi­le po­ka­za­le po­volj­ni­je za njih. Po­ku­ša­va­ju­ći objas­ni­ti oči­gled­ni pa­ra­doks, one na­vo­de nez­na­nje, ira­ci­onal­nost ili ra­si­zam tih gla­sa­ča.

Me­đu­tim, pos­to­ji još jed­no objaš­nje­nje, ko­je je u pot­pu­nos­ti kon­zis­tent­no s ra­ci­onal­noš­ću i osob­nim in­te­re­som. Kad mainstream po­li­ti­ča­ri iz­gu­be svoj kre­di­bi­li­tet, pri­rod­no je da gla­sa­či za­ne­ma­re obe­ća­nja ko­ja oni da­ju. Gla­sa­če će znat­no vje­ro­jat­ni­je pri­vu­ći kan­di­da­ti ko­ji ima­ju an­ti­es­ta­bli­sh­ment uvje­re­nja i mo­že se sa si­gur­noš­ću oče­ki­va­ti da će oni od­stu­pi­ti od prev­la­da­va­ju­ćih po­li­ti­ka. Žar­go­nom eko­no­mis­ta, cen­tris­tič­ki po­li­ti­ča­ri su­oče­ni su s pro­ble­mom asi­me­trič­nih in­for­ma­ci­ja. Oni tvr­de da su re­for­ma­to­ri, ali za­što bi gla­sa­či vje­ro­va­li vo­đa­ma ko­ji se ne do­ima­ju raz­li­či­ti­ma od pret­hod­ne ge­ne­ra­ci­je po­li­ti­ča­ra ko­ja ih je pre­ko­mjer­no uvje­ra­va­la u do­bro­bi­ti glo­ba­li­za­ci­je i od­mah­nu­la ru­kom na nji­ho­ve ne­da­će? U slu­ča­ju Hil­lary Clin­ton, njen bli­zak od­nos s globalističkim mainstream čla­no­vi­ma De­mo­krat­ske stran­ke i bli­ske ve­ze s fi­nan­cij­skim sek­to­rom oči­gled­no su pred­stav­lja­li pro­blem. Nje­na je kam­pa­nja obe­ća­la pra­ved­ne tr­go­vin­ske spo­ra­zu­me i odrek­la se podrške Tran­s­pa­ci­fič­kom part­ner­stvu ( TPP), no je li to do­is­ta uči­ni­la s ci­je­lim svo­jim sr­cem? Na­po­s­ljet­ku, dok je bi­la ame­rič­ka dr­žav­na taj­ni­ca, snaž­no je po­dr­ža­la spo­ra­zum o Tran­s­pa­ci­fič­kom part­ner­stvu ( TPP).

To je ono što po­pu­lis­ti na­zi­va­ju oda­ši­lja­njem is­tih sig­na­la. Ko­nven­ci­onal­ni i re­for­mis­tič­ki po­li­ti­ča­ri iz­gle­da­ju jed­na­ko i sto­ga do­bi­va­ju is­tu re­ak­ci­ju od ve­ći­ne elek­to­ra­ta. Oni gu­be gla­so­ve ra­di po­pu­lis­ta i de­ma­go­ga či­ja obe­ća­nja da će uz­dr­ma­ti sus­tav ima­ju ve­ći kre­di­bi­li­tet.

Sla­nje pra­vog sig­na­la

Osmiš­lja­va­nje iz­a­zo­va na na­čin da on iz­gle­da kao pro­blem asi­me­trič­nih in­for­ma­ci­ja ta­ko­đer na­go­vi­je­šta rje­še­nje. Oda­ši­lja­nje is­tih sig­na­la mo­že bi­ti na­ru­še­no ako re­for­mis­tič­ki po­li­ti­ča­ri us­pi­ju “sig­na­li­zi­ra­ti” gla­sa­či­ma svoj “pra­vi tip” ko­je­mu pri­pa­da­ju.

Sig­na­li­zi­ra­nje ima po­seb­no zna­če­nje u tom kon­tek­s­tu. Ono zna­či upu­šta­nje u po­na­ša­nje ko­je bi mo­glo sku­po sta­ja­ti i ko­je je u dos­tat­noj mje­ri ek­s­trem­no da ga ko­nven­ci­ona­lan po­li­ti­čar ni­kad ne bi že­lio opo­na­ša­ti, pa ipak ne ta­ko ek­s­trem­no da bi pre­tvo­ri­lo re­for­ma­to­ra u po­pu­lis­ta i bi­lo su­prot­no ci­lju. Za ne­ko­ga kao što je Hil­lary Clin­ton, pod pret­pos­tav­kom da je nje­na ko­nver­zi­ja bi­la stvar­na, to je mo­glo zna­či­ti naj­a­vu da ona vi­še ne­će uze­ti ni 10 cen­ti s Wall Stre­eta ili da ne­će pot­pi­sa­ti vi­še ni­ti je­dan tr­go­vin­ski ugo­vor ako bu­de iz­a­bra­na.

Na­pad na sve­te kra­ve

Dru­gim ri­je­či­ma, cen­tris­tič­ki po­li­ti­ča­ri ko­ji že­le ukrasti de­ma­go­zi­ma nji­hov he­roj­ski tre­nu­tak, mo­ra­ju pos­tu­pa­ti vr­lo oprez­no. Ako osmiš­lja­va­nje tak­vog pu­ta zvu­či te­ško, to po­ka­zu­je zna­čaj iz­a­zo­va s ko­jim su ti po­li­ti­ča­ri su­oče­ni. Hva­ta­nje u ko­štac s njim vje­ro­jat­no će po­dra­zu­mi­je­va­ti no­va li­ca i mla­đe po­li­ti­ča­re, neo­ka­lja­ne globalističkim stajalištima ni­ti sta­ja­li­štem tr­žiš­nog fun­da­men­ta­liz­ma, što je bio slu­čaj kod nji­ho­vih pret­hod­ni­ka.

To će ta­ko­đer na­la­ga­ti is­kre­no priz­na­nje da su po­li­ti­ča­ri iz­a­bra­ni ra­di pos­tu­pa­nja u ci­lju os­tva­ri­va­nja na­ci­onal­nog in­te­re­sa. Na­da­lje, to po­dra­zu­mi­je­va sprem­nost da se na­pad­nu broj­ne sve­te kra­ve es­ta­bli­sh­men­ta – oso­bi­to pot­pu­na slo­bo­da ko­ju ima­ju fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je, pris­tra­nost pre­ma po­li­ti­ci šted­nje, ne­ga­tiv­na per­cep­ci­ja ulo­ge vla­de u gos­po­dar­stvu te­me­lje­na na lo­šim is­kus­tvi­ma u proš­los­ti, ne­sme­ta­no kre­ta­nje ka­pi­ta­la di­ljem svi­je­ta i fe­ti­ši­za­ci­ja me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne.

Za mainstream uši, re­to­ri­ka tak­vih vo­đa čes­to će zvu­ča­ti ne­s­klad­na i ek­s­trem­na. Me­đu­tim, udva­ra­nje gla­sa­či­ma u ci­lju nji­ho­vog na­pu­šta­nja po­pu­lis­tič­kih de­ma­go­ga mo­glo bi na­la­ga­ti ni­šta ma­nje od to­ga. Ti po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju po­nu­di­ti in­k­lu­ziv­nu, a ne na­ti­vis­tič­ku, kon­cep­ci­ju na­ci­onal­nog iden­ti­te­ta i nji­ho­va po­li­ti­ka mo­ra os­ta­ti toč­no unu­tar li­be­ral­nih de­mo­krat­skih nor­mi. Sve os­ta­lo tre­ba­lo bi bi­ti otvo­re­no za di­sku­si­ju.

MO­ŽDA BI NAS VEĆE KO­LI­ČI­NA POŠTENJA OD STRA­NE MAINSTREAM PO­LI­TI­ČA­RA POŠTEDJELE TRUM­PA ILI MARINE LE PEN PO­TREB­NI SU NO­VI, MLAĐI PO­LI­TI­ČA­RI, NEOKALJANI GLOBALISTIČKIM STAJALIŠTIMA I TRŽIŠNIM FUNDAMENTALIZMOM, KAO NJI­HO­VI PRETHODNICI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.