STRUČNIM UDRUGAMA 1,5 MIL. KN ZA 15 PRO­JE­KA­TA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma ove go­di­ne s 1,7 mi­li­ju­na ku­na po­ma­že 15 pro­je­ka­ta stru­kov­nih udru­ga u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu s ci­ljem po­di­za­nja kon­ku­rent­nos­ti tu­riz­ma. Po­jas­ni­li su ka­ko se te pro­jek­te oda­bra­lo je na na­tje­ča­ju, a oče­ku­je da će oni pri­do­ni­je­ti po­ve­ća­nju kva­li­te­te ljud­skih po­ten­ci­ja­la u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu tj. struč­nom os­po­sob­lja­va­nju i usa­vr­ša­va­nju pu­tem se­mi­na­ra, ra­di­oni­ca i dru­gih obli­ka stje­ca­nja no­vih zna­nja i vje­šti­na za dje­lat­ni­ke i čla­no­ve udru­ga, kao i pu­tem ra­di­oni­ca za op­ću jav­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.