Iskus­tvo zla­ta vri­je­di

Pri­li­ka za stje­ca­nje is­kus­tva pr­vi ko­rak pre­ma svi­je­tu ra­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - IVAN TOMINAC

Za su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu stu­den­ti iz­me­đu 18 i 25 go­di­na sta­ros­ti mo­gu se pri­ja­vi­ti do 15. lip­nja na in­ter­net stra­ni­ci Pos­lov­nog dnev­ni­ka

Sci­ljem ja­ča­nja svi­jes­ti unu­tar pos­lov­ne za­jed­ni­ce o pro­ble­mu po­lo­ža­ja oso­ba s inva­li­di­te­tom i mla­dih sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa na tr­ži­štu ra­da, Pos­lov­ni dnev­nik i Ve­čer­nji list u su­rad­nji s part­ne­ri­ma šes­tu go­di­nu za re­dom pro­vo­de druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt Iskus­tvo zla­ta vri­je­di. Cilj pro­jek­ta or­ga­ni­zi­ra­nje je rad­ne prak­se u naj­u­gled­ni­jim hr­vat­skim kom­pa­ni­ja stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom i oni­ma sla­bi­jeg so­ci­jal­nog sta­tu­sa, a sa­mim ti­me i po­ti­ca­nje nji­ho­va kas­ni­jeg za­poš­lja­va­nja. Za­pos­le­nje osim eko­nom­ske vri­jed­nos­ti ima važ­nu ulo­gu i osi­gu­ra­nja što je mo­gu­će neo­vis­ni­jeg ži­vo­ta, ali i uve­li­ke pri­do­no­si ra­zvo­ju sa­mo­po­uz­da­nja sva­ke mla­de oso­be te pot­po­ma­že nji­ho­vu bo­lju so­ci­jal­nu in­te­gra­ci­ju.

Do sa­da je kroz pro­jekt rad­na prak­sa omo­gu­će­na za vi­še od 80 stu­de­na­ta, a na­kon odra­đe­ne prak­se, vi­še stu­de­na­ta do­bi­lo je i stal­no za­pos­le­nje u tvrt­ki. Za su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Iskus­tvo zla­ta vri­je­di pri­ja­vi­ti se mo­gu svi stu­den­ti iz­me­đu 18 i 25 go­di­na sta­ros­ti koji, uz osob­ne po­dat­ke, tre­ba­ju dos­ta­vi­ti mo­ti­va­cij­sko pi­smo, ži­vo­to­pis i do­kaz o inva­lid­nos­ti ili so­ci­jal- noj ugro­že­nos­ti. Pri­ja­ve pu­tem lin­ka na stra­ni­ca­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka otvo­re­ne su do 15. lip­nja ove go­di­ne. Sva­ka part­ner­ska tvrt­ka (pos­lo­da­vac) u mo­guć­nos­ti je osi­gu­ra­ti prak­su u tra­ja­nju mi­ni­mal­no mje­sec da­na za jed­nog stu­den­ta, osim ako sa­mos­tal­no ne od­lu­če uze­ti vi­še stu­de­na­ta ili pro­du­lji­ti tra­ja­nje rad­ne prak­se.

Ni­ska sto­pa za­poš­lja­va­nja

Vri­je­me obav­lja­nja prak­se do­go­vor­no ut­vr­đu­ju stu­dent i part­ner pos­lo­da­vac, a sa­ma bi prak­sa tre­ba­la bi­ti odra­đe­na do kra­ja 2018. go­di­ne. Stu­den­ti će svo­je bu­du­će pos­lo­dav­ce, koji su im do­di­je­lje­ni u skla­du s fa­kul­tet­skim us­mje­re­njem sva­kog po­je­di­nač­no te uz miš­lje­nje struč­ne ko­mi­si­je or­ga­ni­za­to­ra pro­jek­ta, upoz­na­ti u sr­p­nju na po­seb­nom do­ga­đa­ju. Broj stu­de­na­ta, a sa­mim ti­me i mla­dih uklju­če­nih u vi­so­ko obra­zo­va­nje, ras­te, no iskus­tvo ra­da u Hr­vat­skoj nije čes­ta si­tu­aci­ja. Ta­ko mla­di na tr­ži­šte do­la­ze ne­pri­prem­lje­ni i bez po­treb­nih vje­šti­na ko­ji­ma bi mo­gli apli­ci­ra­ti na rad­na mjes­ta. Hr­vat­ski za­ko­ni o za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom pos­to­je, no sto­pa nji­ho­va za­poš­lja­va­nja još uvi­jek je ra­pid­no ni­ska u us­po­red­bi s europ­skim stan­dar­di­ma. Pos­lo­dav­ci ne zna­ju što oče­ki­va­ti od oso­be s inva­li­di­te­tom, te se čes­to ne od­lu­ču­ju na nji­ho­vo za­poš­lja­va­nje.

Ova­kav pro­jekt mla­du oso­bu s inva­li­di­te­tom pri­bli­ža­va pos­lo­dav­cu te ta­ko su­rad­nja do­no­si obos­tra­nu ko­rist i po­ti­če po­du­zet­ni­ke da ih za­poš­lja­va­ju. Da­nas su mla­di u ne­po­volj­noj

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Po­bjed­ni­ci proš­lo­go­diš­njeg na­tje­ča­ja s pred­stav­ni­ci­ma tvrt­ki u ko­ji­ma su odra­di­li prak­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.