Bo­re­alis is­pao, Ina i PPD za­jed­no u Pe­tro­ke­mi­ju

I ras­plet i za­plet Mo­del za spas na­po­kon ut­vr­đen, ali sve je za­ko­čio od­la­zak Mar­ti­ne Da­lić

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

NO Ine tre­bao je ju­čer po­t­vr­di­ti od­lu­ku o do­ka­pu Petrokemije, ali su je od­go­di­li do dalj­nje­ga ‘zbog si­tu­aci­je u Vla­di’

Prije ne­go je iz­aš­la iz Ban­skih dvo­ra, pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić pri­pre­mi­la je ko­na­čan mo­del za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Petrokemije, s is­pre­go­va­ra­nim i ut­vr­đe­nim od­no­si­ma svih za­in­te­re­si­ra­nih ula­ga­ča. No, već ju­čer dvi­je su važ­ne od­lu­ke za­us­ta­vi­le re­ali­za­ci­ju – pr­va je od­lu­ka Vla­di ko­jom je država tre­ba­la da­ti ze­le­no svje­tlo za pa­ket u ko­je­mu bi i sa­ma su­dje­lo­va­la, pre­uzi­ma­njem odre­đe­nih obve­za Petrokemije, a zbog nje­zi­na iz­os­tan­ka za­pe­lo je i do­no­še­nje dru­ge od­lu­ke u Ini o su­dje­lo­va­nju u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji.

Inin Nad­zor­ni od­bor, na­ime, na ju­če­raš­njem dnev­nom re­du imao je pri­jed­log od­lu­ke ko­ju je upra­va na če­lu s Zol­ta­nom Al­dot­tom usvo­ji­la još proš­li tje­dan, prije eska­la­ci­je slu­ča­ja Hot­ma­il, a ko­jim se na­kon du­gog ko­le­ba­nja Ina ipak od­lu­ču­je uklju­či­ti u for­mi­ra­nje no­ve vlas­nič­ke struk­tu­re Petrokemije.

Toč­ni­je, Ina bi u taj pro­jekt uš­la za­jed­no s PPDom, dru­gim do­bav­lja­čem pli­na, a u me­đu­vre­me­nu su tvrt­ke, ka­ko saz­na­je Pos­lov­ni usu­gla­si­le da za tu pri­li­ku os­nu­ju za­jed­nič­ku tvrtku, u kojoj bi imali jed­na­ke, 50pos­tot­ne udje­le. Nji­ho­va tvrt­ka u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji ku­tin­skog pro­izvo­đa­ča, za či­ji je op­s­ta­nak pre­dvi­đe­na ra­zi­na od 450 mi­li­ju­na ku­na, par­ti­ci­pi­ra­la bi s 300 mi­li­ju­na ku­na, či­me bi do­bi­li ve­ćin­ski vlas­nič­ki di­onič­ki pa­ket u Pe­tro­ke­mi­ji. Ina­če, u fi­nal­noj “kom­bi­na­ci­ji” ko­ju se sla­ga­lo du­lje od po­la go­di­ne, ne­ma aus­trij­skog pro­izvo­đa­ča umjet­nih gno­ji­va Bo­re­ali­sa, kao ni HEP-a, jed­nog od spo­mi­nja­nih dr­žav­nih po­du­ze­ća ko­je je tre­ba­lo pri­sko­či­ti svo­jim ka­pi­ta­lom. Ostali su još sa­mo Janaf i mi­ro­vin­ski fon­do­vi, pri če­mu bi Janaf u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju bio uklju­čen s 50 mi­li­ju­na ku­na, a mirovinci bi osi­gu­ra­li pre­os­ta­lih 100 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma, za Pe­tro­ke­mi­ju su in­te­res is­ka­za­la tri mi­ro­vin­ska fon­da; RBA, Er­ste Pla­vi i PBZ/ CO, dok AZ fond svo­je­dob­no je­di­ni nije pre­dao obve­zu­ju­ću po­nu­du. Što se udjela dr­ža­ve ti­če, ona će u Pe­tro­ke­mi­ji pre­uzi­ma­njem di­je­la kre­dit­nih obve­za za­dr­ža­ti i na­kon po­ve­ća­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la kon­trol­ni di­onič­ki pa­ket. Uprav­lja­nje tvrt­kom, jas­no, bi­lo bi u ru­ka­ma ve­ćin­skih di­oni­ča­ra, Ine i PPDa, koji bi u sed­me­ro­čla­nom Nad­zor­nom od­bo­ru imali svo­ja če­ti­ri pred­stav­ni­ka, a po jed­nog čla­na da­li bi pred­stav­ni­ci dr­ža­ve, mi­ro­vin­skih fon­do­va i za­pos­le­ni­ka Petrokemije. Uprav­lja­nje i vlas­niš­tvo bi­lo bi, dak­le, ve­ćin­ski u pri­vat­nim ru­ka­ma. Što će se, pak, da­lje do­ga­đa­ti s usu­gla­še­nim mo­de­lom koji je os­ta­vi­la Mar­ti­na Da­lić u ovom tre­nut­ku nit­ko se ne iz­jaš­nja­va.

INA I PPD OSNOVALI BI TVRTKU, U KOJOJ BI IMALI PO 50% UDJELA. OSTALI SUVLASNICI PETROKEMIJE BILI BI DRŽAVA, JANAF I MIROVINCI. HEP KOJI SE PRIJE SPOMINJAO NIJE U IGRI

Po sve­mu su­de­ći, sve od­lu­ke na služ­be­noj ra­zi­ni bit će pro­lon­gi­ra­ne za raz­dob­lje na­kon što premijer An­drej Plen­ko­vić obja­vi ko­ga će no­mi­ni­ra­ti na po­zi­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka vla­de za gos­po­dar­sku po­li­ti­ku i za no­vog mi­nis­tra gos­po­dar­stva, a koji će, na­kon što ga po­t­vr­di Hr­vat­ski sa­bor, mo­ra­ti i sam pro­uči­ti do­ku­men­ta­ci­ju i is­ko­mu­ni­ci­ra­ti s po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma u Pe­tro­ke­mi­ju.

Me­đu ula­ga­či­ma ne­ma skep­se oko to­ga da će i na­s­ljed­nik Mar­ti­ne Da­lić za­klju­či­ti is­to što i ona, da je ko­na­čan mo­del do­bar, pro­ve­div, te da će oču­va­ti na ži­vo­tu Pe­tro­ke­mi­ju. No, da su po­vuk­li “ruč­nu” svje­do­či mo­žda naj­bo­lje po­jaš­nje­nje od­lu­ke o su­dje­lo­va­nju Ine u dalj­njem pro­ce­su, a ka­ko nes­luž­be­no saz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, za­klju­če­no je da se do­no­še­nje od­lu­ke “zbog pro­mje­na u Vla­di RH” od­ga­đa za tje­dan da­na, od­nos­no do dalj­nje­ga.

Od­ga­đa­nje, pak, sa­mu Pe­tro­ke­mi­ju, ali i po­ten­ci­jal­ne bu­du­će vlas­ni­ke, do­vo­di u još ne­iz­vjes­ni­ju po­zi­ci­ju, jer tvrt­ka ina­če pos­lu­je na gra­ni­ci, pri­vre­me­no po­kri­ve­na kre­di­ti­ma za ko­je je država da­la jam­s­tva, pri če­mu je je­dan od kre­di­ta krat­ko­ro­čan i već je dva­put pro­lon­gi­ra­na nje­go­va ot­pla­ta, po­s­ljed­nji put do ruj­na. Pro­blem koji do­dat­no op­te­re­ću­je pos­lo­va­nje Petrokemije jest sta­lan rast tro­ško­va pli­na, koji pred­stav­lja i glav­nu si­ro­vi­nu u pro­izvod­nji, a koji se u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na po­ve­ćao za 30ak pos­to. Ina i PPD su i naj­ve­ći vje­rov­ni­ci Petrokemije, a u me­đu­vre­me­nu je s is­po­ru­kom pli­na “usko­čio” i HEP, što je uma­nji­lo nji­hov te­ret u oču­va­nju Petrokemije. No, s od­ga­đa­njem pro­vo­đe­nja procesa do­ka­pi­ta­li­za­ci­je i na njih će se pre­li­ti ve­ća op­te­re­će­nja.

Prije ne­go je is­kr­s­nuo slu­čaj ma­ilo­va koji je pot­pred­sjed­ni­cu sta­jao pov­la­če­nja iz Vla­de, pla­ni­ra­no je bi­lo da se pos­tu­pak po­kre­ne već ovaj tje­dan, sa­zi­va­njem Glav­ne skup­šti­ne, na kojoj bi se po­kre­nu­lo obja­vu jav­nog po­zi­va za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju, te bi ona pre­ma tom ho­do­gra­mu, bi­la pro­ve­de­na do po­lo­vi­ce sr­p­nja. Taj rok, ovis­no o to­mu ko­li­ko du­go će se na­s­ljed­nik Da­lić ba­vi­ti pri­prem­lje­nim mo­de­lom, vje­ro­jat­no će bi­ti po­mak­nut, a svi koji če­ka­ju na dalj­nje po­ma­ke u Ban­skim dvo­ri­ma pri­želj­ku­ju da se to do­go­di što prije.

“Vla­da RH, kao vlas­nik 79% di­oni­ca Petrokemije, ra- di sve ka­ko bi se osi­gu­ra­lo da tvrt­ka u bu­duć­nos­ti pos­lu­je na zdra­vim os­no­va­ma i bu­de odr­ži­va, a vo­de­ći ra­ču­na da se ne na­ru­še uvje­ti tr­žiš­nog na­tje­ca­nja. Bi­tan ele­ment za osi­gu­ra­nje tih uvje­ta je ula­zak stra­te­škog part­ne­ra uno­som svje­žeg ka­pi­ta­la. Pot­pred­sjed­ni­ca Da­lić ima­la je zna­čaj­nu ulo­gu u tom pro­ce­su za­jed­no s os­ta­lim čla­no­vi­ma Vla­de te mo­že­mo kons­ta­ti­ra­ti da, iako će nje­zi­na ener­gi­ja ne­dos­ta­ja­ti, či­nje­ni­ca da gos­po­đa Da­lić vi­še nije pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de ne bi tre­ba­la utje­ca­ti na za­vr­še­tak pos­tup­ka”, po­ru­či­li su iz Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva na naš upit o ovom pro­ce­su

Na­po­me­nu­li su i da “ostali čla­no­vi Vla­de koji su do­sad su­dje­lo­va­li u sa­mom pro­ce­su os­ta­ju i da­lje u to­me te će ga do­ves­ti do kra­ja”.

FOTOLIA, NIKOLA ĆUTUK/PIXSELL

nas­ta­vak sa str. 1 TOMISLAV MILETIĆ/ PIXSELL

Os­tav­ka Mar­ti­ne Da­lić bi­la je u ne­ku ru­ku kob­na i za za­vr­še­tak 'sa­pu­ni­ce' Pe­tro­ke­mi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.