NJUŠKALO LANI RASLO NA 7,3 MI­LI­JU­NA EURA PRIHODA

Velike ambicije Do 2020. ci­lja­ju na 100 mi­li­ju­na ku­na uz pro­fit­nu mar­gi­nu 20 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Njuškalo je lani broj za­pos­le­ni­ka po­ve­ćao 50% na 85, a s tvrt­ka­ma kće­ri­ma ima oko 120 dje­lat­ni­ka

Njuškalo, naj­ve­ći oglas­nik u Hr­vat­skoj, ka­ko bi za­dr­žao go­diš­nji rast od 30 pos­to, pla­ni­ra se u idu­ćih pet go­di­na pre­tvo­ri­ti u pu­no­krv­ni onli­ne mar­ket­pla­ce. Do­bit će sus­tav za re­cen­zi­je, pos­ta­ti po­sred­nik u fi­nan­cij­skim tran­sak­ci­ja­ma me­đu svo­jim ko­ris­ni­ci­ma, uves­ti mi­kro­fi­nan­ci­ra­nje, oja­ča­ti po­nu­du osi­gu­ra­nja te ra­zvi­ja­ti po­dat­kov­ne pro­izvo­de.

Re­gi­onal­ni za­mah

San­da Sop­ti­ja Ši­ljak, glav­na iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Nju­ška­la, tvrt­ke ko­ja kao i Pos­lov­nid­nev­nik dje­lu­je unu­tar gru­pe Styria u Hr­vat­skoj, is­tak­nu­la je da je Njuškalo lani os­tva­rio pri­hod od 7,3 mi­li­ju­na eura i ne­to do­bit od 1,2 mi­li­ju­na eura.

“Od os­ni­va­nja, Njuškalo je raslo u pro­sje­ku, od­nos­no ima­lo CAGR od 46,73 pos­to go­diš­nje, a do 2020. pla­ni­ra­mo do­seg­nu­ti pri­hod od 100 mi­li­ju­na ku­na uz pro­fit­nu mar­gi­nu od oko 20 pos­to”, ka­že Sop­ti­ja Ši­ljak. Do­da­je da su to os­tva­ri­li za­hva­lju­ju­ći za­pos­le­ni­ci­ma i ko­ris­ni­ci­ma. Njuškalo je lani broj za­pos­le­ni­ka po­ve­ćao za 50 pos­to na 85, a ukup­no s tvrt­ka­ma kće­ri­ma ima oko 120 za­pos­le­nih pri če­mu če­t­vr­ti­na od tog bro­ja ra­di u ra­zvo­ju.

Pre­ma in­ter­nim sta­tis­ti­ka­ma, Njuškalo ima 1,4 mi­li­ju­na korisnika koji mjesečno u prodaju puste četvrt mi­li­ju­na no­vih pred­me­ta. To zna­či da vi­še od 50 pos­to građana ko­ris­ti Njuškalo, a mo­bil­na apli­ka­ci­ja oglas­ni­ka do sa­da je pre­uze­ta vi­še od 700 ti­su­ća pu­ta. “Iz­nim­no sam za­do­volj­na tim po­ka­za­te­lji­ma, po­seb­no sto­ga što po pri­ho­di­ma ras­te­mo 30 pos­to go­diš­nje, po bro­ju korisnika 20 pos­to, po pro­me­tu 20 pos­to i još uvi­jek ni­smo do­seg­nu­li tr­žiš­ni pla­fon ta­ko da nam je stra­te­gi­ja bu­du­ćeg ras­ta us­mje­re­na na no­ve mo­guć­nos­ti ši­re­nja”, ka­že Sop­ti­ja Ši­ljak.

Po­jaš­nja­va da to zna­či da će se s jed­ne stra­ne ši­ri­ti na no­va tr­ži­šta. Sad pos­lu­je u Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji, a cilj mu je po­nu­di­ti us­lu­ge i u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni te Sr­bi­ji.

“Ali otva­ra­nje ge­ograf­ski no­vih tr­ži­šta sa­mo je je­dan od obli­ka ši­re­nja. Dru­gi je da u idu­ćih če­ti­ri do pet go­di­na kroz in­ter­ni ra­zvoj po­bolj­ša­mo i obo­ga­ti­mo po­nu­du na­ših us­lu­ga te upra­vo na to­me in­ten­ziv­no ra­di­mo”, ka­že Sop­ti­ja Ši­ljak.

Glo­bal­no priz­na­nje

Do­da­je da će je­dan od pr­vih idu­ćih po­te­za bi­ti uvo­đe­nje sus­ta­va za re­cen­zi­je, od­nos­no rej­ting, ko­jeg in­ter­no na­zi­va­ju Rio. Nas­tav­lja da će us­to u tri ko­ra­ka uves­ti i us­lu­gu po­sred­niš­tva u fi­nan­cij­skim tran­sak­ci­ja­ma. U pr­voj fa­zi će se ta­ko omo­gu­ći­ti pla­ća­nje od korisnika pre­ma ko­ris­ni­ku, za­tim od tvrt­ki pre­ma ko­ris­ni­ku i za­tim iz­me­đu tvrt­ki. Us­to, na­vo­di, raz­go­va­ra­ju o po­nu­di us­lu­ga mi­kro­fi­nan­ci­ra­nja. “O sve­mu raz­go­va­ra­mo s ban­ka­ma i u ovom tre­nut­ku naj­vi­še in­te­re­sa po­ka­zao je Ad­di­ko Bank”, ka­že Sop­ti­ja Ši­ljak. Po­jaš­nja­va da sli­čan tem­po ra­zvo­ja ima­ju i u po­nu­di osi­gu­ra­nja i po­dat­kov­nim pro­izvo­di­ma. “Po­seb­no u po­to­njem, gdje je Njuškalo pre­ma In­ter­na­ti­onal Cla­ssi­fi­ed Mar­ket­pla­ce Asso­ci­ati­on (ICMA) u glo­bal­noj kon­ku­ren­ci­ji za svo­je rje­še­nje fo­to­pre­poz­na­va­nja pred­me­ta do­bi­lo priz­na­nje za naj­i­no­va­tiv­ni­ji pro­izvod u cla­ssi­fi­ed po­dru­čju u 2017. go­di­ni na svi­je­tu”, za­klju­ču­je Sop­ti­ja Ši­ljak.

NJUŠKALO IMA 1,4 MI­LI­JU­NA KORISNIKA

KOJI MJESEČNO U PRODAJU PUSTE ČETVRT MI­LI­JU­NA NO­VIH PRED­ME­TA. TO ZNA­ČI DA GA KO­RIS­TI VI­ŠE OD 50% GRAĐANA

San­da Sop­ti­ja Ši­ljak, glav­na iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Nju­ška­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.