HRVATSKA I DA­LJE ZAOSTAJE U REFORMAMA ZA ZEMLJAMA EU10

Ne­us­pjeh Po­rez­no op­te­re­će­nje raslo je od 2014. i to nije us­pje­la pro­mi­je­ni­ti ni­jed­na mi­ni po­rez­na re­for­ma u 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Kri­tič­ni su op­te­re­će­nje gos­po­dar­stva s ocje­nom 20 od mo­gu­ćih 100, tr­ži­šte ra­da s ocje­nom 24 i obra­zov­ni, zdrav­s­tve­ni i mi­ro­vin­ski sus­tav sa sko­rom 26

Iako je u proš­loj go­di­ni za­bi­lje­žen nez­na­tan po­zi­ti­van po­mak, Hrvatska i da­lje zaostaje u reformama za dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma EU iz sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe (EU10), s ko­ji­ma uz ge­ogra­fi­ju i po­vi­jest di­je­li ra­zvoj­ni za­os­ta­tak za Za­pad­nom Eu­ro­pom. Po­ka­zao je to naj­no­vi­ji HUP Skor, alat Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca ko­jim se mje­ri na­pre­dak re­for­mi u 12 kri­tič­nih po­dru­čja nuž­nih za bo­lje pos­lo­va­nje i ži­vot u Hr­vat­skoj u us­po­red­bi sa zemljama EU 10.

HUP Skor za proš­lu go­di­nu iz­no­si 36 od mo­gu­ćih 100 bo­do­va, tek dva bo­da vi­še ne­go u go­di­ni ra­ni­je, te i da­lje da­le­ko is­pod ocje­na ko­je bi mo­gle zna­či­ti osje­tan po­zi­ti­van po­mak, za­klju­ču­ju u HUPu. I da­lje kri­tič­ni os­ta­ju op­te­re­će­nje gos­po­dar­stva s ocje­nom 20 od mo­gu­ćih 100, tr­ži­šte ra­da s ocje­nom 24 i obra­zov­ni, zdrav­s­tve­ni i mi­ro­vin­ski sus­tav s ocje­nom od sve­ga 26. Au­to­re ana­li­ze oso­bi­to za­bri­nja­va što je hr­vat­ski skor lo­ši­ji od sko­ro­va za zem­lje ko­je su još uvi­jek sla­bi­je ra­zvi­je­ne od Hr­vat­ske (Bu­gar­ska, Ru­munj­ska), što objaš­nja­va za­što nas te zem­lje sus­ti­žu u ra­zvoj­nom smis­lu.

Ka­ko je poz­na­to, HUP skor po­mo­ću 73 po­ka­za­te­lja dva pu­ta go­diš­nje mje­ri re­zul­ta­te re­for­mi u dva­na­est po­dru­čja ključ­nih za du­go­ro­čan i odr­živ druš­tve­ni ra­zvoj, od pro­duk­tiv­nos­ti i kon­ku­rent­nos­ti do op­te­re­će­nja gos­po­dar­stva te re­for­mi obra­zov­nog, zdrav­s­tve­nog i mi­ro­vin­skog sus­ta­va. Ko­ris­te se po­da­ci Eu­ros­ta­ta, Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, HNBa i Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja kao i kom­pa­ra­tiv­ni me­đu­na­rod­ni po­da­ci koji se objav­lju­ju u Do­ing Bu­si­ness IFCa i Svjet­ske ban­ke te Glo­bal­nom in­dek­su kon­ku­rent­nos­ti Svjet­skog gos­po­dar­skog fo­ru­ma.

HUP Skor ta­ko je po­ka­zao i da Hrvatska ima naj­ve­ći broj pro­ce­du­ra pla­ća­nja po­re­za od EU10 ze­ma­lja, kao i da je po­rez­no op­te­re­će­nje zna­čaj­no raslo od 2013. Omjer po­re­za, do­pri­no­sa i slič­nih na­me­ta u od­no­su na BDP po­ve­ćan je s pro­sječ­nih 34 pos­to prije 2014. go­di­ne na ak­tu­al­nih 3637 pos­to, i to ni­jed­na po­rez­na re­for­ma 2017. go­di­ne nije us­pje­la pro­mi­je­ni­ti.

“Ovu go­di­nu Vla­da je pro­gla­si­la go­di­nom u kojoj će se in­ten­zi­vi­ra­ti reforme, a i ovaj re­zul­tat po­ka­zu­je ka­ko nam je nuž­no po­treb­no ubr­za­nje pro­mje­na. Na­pre­du­je­mo vr­lo po­la­ko i tim tem­pom ne­ma­mo šan­se pri­klju­či­ti se naj­us­pješ­ni­ji­ma. Ono što je ključ­no ra­zu­mje­ti je da reforme ni­su ne­što što se provede jednom i ta­ko ostaje desetljećima, ka­ko mi ra­di­mo. Da­naš­nji svi­jet se br­zo mi­je­nja i us­pješ­ne zem­lje se kon­ti­nu­ira­no pri­la­go­đa­va­ju i vo­de ra­ču­na o kon­ku­rent­nos­ti”, is­tak­nu­la je pred­sjed­ni­ca HUPa Gor­da­na De­ra­nja.

U HUPu is­ti­ču da si­tu­aci­ja na tr­ži­štu ra­da uka­zu­je na po­tre­bu sma­nje­nja po­re­za i do­pri­no­sa na pla­će, ka­ko bi one mo­gle ras­ti. Loš skor tr­ži- šte ra­da do­bi­lo je zbog ni­skih sto­pa ak­tiv­nos­ti i vi­so­kih sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti svih ka­te­go­ri­ja rad­ne sna­ge. Upo­zo­ra­va­ju da sa­daš­nji rast, koji ne pra­ti rast pro­duk­tiv­nos­ti uma­nju­je iona­ko ni­su pro­fi­ta­bil­nost hr­vat­skog gos­po­dar­stva, što je du­go­roč­no neo­dr­ži­vo jer ugro­ža­va rast i ra­zvoj tvrt­ki pa i sa­ma rad­na mjes­ta. “Čla­ni­ce HUPa mo­gu sva­ko po­rez­no ras­te­re­će­nje pla­ća u pot­pu­nos­ti pre­ni­je­ti na za­pos­le­ni­ke”, re­kao je glav­ni di­rek­tor HUPa Da­vor Ma­je­tić. Od kro­nič­nih pro­ble­ma i da­lje se is­ti­če pra­vo­su­đa sa sko­rom 33, ni­žim ne­go u 2016. go­di­ni. Uz sma­nje­nje op­te­re­će­nja ra­da i olak­ša­nje za­poš­lja­va­nja i ot­pu­šta­nja, HUP tra­ži re­for­mu i mo­der­ni­za­ci­ju obra­zo­va­nja kroz dje­lo­mič­nu li­be­ra­li­za­ci­ju te uvo­đe­nje sus­ta­va po­ti­ca­ja.

REFORME NI­SU NE­ŠTO ŠTO SE PROVEDE JEDNOM I TA­KO OSTAJE DESETLJEĆIMA G. De­ra­nja pred­sjed­ni­ca HUP-a

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

Pred­sjed­ni­ca HUP-a Gor­da­na De­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.