OD 68 MIL. €

VLA­DA ODOBRILA JAMSTVO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za grad­nju po­lar­nog kru­ze­ra ugo­vo­re­nog za kup­ca iz Ka­na­de za ci­je­nu od 106,4 mi­li­ju­na eura Bro­dos­plit će do­bi­ti dr­žav­no jamstvo za osi­gu­ra­nje avan­s­nih upla­ta kup­ca u iz­no­su od 68 mi­li­ju­na eura, od­nos­no 80 pos­to ukup­nih avan­s­nih pla­ća­nja. Os­ta­tak do pu­nog iz­no­sa Bro­dos­plit će osi­gu­ra­ti iz vlas­ti­tih iz­vo­ra. U od­lu­ci se na­vo­di ocje­na ka­ko je, gle­da­ju­ći ci­je­ne slič­nih bro­do­va na svjet­skom tr­ži­štu, ri­ječ o po­volj­nom ugo­vo­ru za bro­do­gra­di­li­šte, ko­jim će us­to i uč­vr­sti­ti po­lo­žaj tom spe­ci­fič­noj ni­ši bro­do­va u ko­ju je već uš­lo s ne­što ma­njom grad­njom. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić, pred­la­žu­ći od­lu­ku na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci Vla­de, na­po­me­nuo je ka­ko nije ri­ječ o dr­žav­noj pot­po­ri ko­ja pod­li­je­že pri­jav­lji­va­nju Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, te je za­klju­čio ka­ko je split­ski šk­ver za­vr­šio pe­to­go­diš­nji pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja i da ga se vi­še ne sma­tra po­du­ze­ćem u te­ško­ća­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.