OSNIVAČI ĆE MOĆI BI­TI I

FIZIČKE OSO­BE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Osnivači po­du­zet­nič­kih zo­na moći će bi­ti i fizičke oso­be, a ne sa­mo prav­ne oso­be, jed­na je od no­vi­na ko­ju se uvo­di za­ko­nom o una­pre­đe­nju po­du­zet­nič­ke in­fras­truk­tu­re, ko­jeg je u dru­go či­ta­nje u Sa­bor ju­čer upu­ti­la Vla­da. U od­no­su na pr­vo či­ta­nje sma­nju­je se i vi­si­nu ak­ti­va­ci­je zo­ne da bi se da­ro­va­nje dr­žav­nog zem­lji­šta sma­tra­lo oprav­da­nim. Umjes­to 66%, što se, po ri­je­či­ma dr­žav­nog taj­ni­ka Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva Ma­ri­ju An­to­ni­ću, po­ka­za­lo pre­vi­so­kim, do­volj­no će bi­ti osi­gu­ra­ti 50% is­ko­ri­šte­nos­ti da se sma­tra da je zo­na pri­ve­de­na na­mje­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.