Skup­šti­na HPB-a o Ja­dran­skoj ban­ci

Okup­lja­nje di­oni­ča­ra 28. lip­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Di­oni­ča­ri Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke na skup­šti­ni 28. lip­nja od­lu­či­vat će i o da­va­nju odo­bre­nja Upra­vi za pre­uzi­ma­nje i pri­pa­ja­nje ši­ben­ske Ja­dran­ske ban­ke. Ka­ko sto­ji u po­zi­vu objav­lje­nom u sri­je­du na stra­ni­ca­ma Za­gre­bač­ke bur­ze, Upra­va naj­ve­će ban­ke u do­ma­ćem vlas­niš­tvu tra­ži odo­bre­nje za po­nu­du za kup­nju i pri­je­nos di­oni­ca Ja­dran­ske ban­ke ko­ju je Dr­žav­na agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju ba­na­ka pri­hva­ti­la 4. svib­nja kao i za Me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju od 4. svib­nja ko­jim se na­do­pu­nju­je na­ve­de­na po­nu­da. Osim to­ga, di­oni­ča­ri će od­lu­či­va­ti i o upo­tre­bi 8,3 mi­li­ju­na ne­to do­bi­ti os­tva­re­ne proš­le go­di­ne. Upra­va predlaže da se ve­ći­na do­bi­ti, 7,9 mi­li­ju­na ku­na, rasporedi u zadržanu do­bit. “Uzev­ši u ob­zir sla­bi­ju ka­pi­ta­li­zi­ra­nost HPBa od dru­gih ba­na­ka na tr­ži­štu, te no­vi ka­pi­tal­ni zah­tjev koji Ban­ci pri­je­ti zbog pre­la­ska tr­žiš­nog udjela od pet pos­to, Upra­va i Nad­zor­ni od­bor, sma­tra­ju pri­mje­re­nim pred­lo­ži­ti da se pre­os­ta­la ne­to do­bit ras­po­di­je­li u zadržanu do­bit”, sto­ji u obraz­lo­že­nju.

UPRA­VA PREDLAŽE DA SE VE­ĆI­NA, 7,9 MI­LI­JU­NA KU­NA OD LANJSKE DO­BI­TI RASPOREDI U ZADRŽANU DO­BIT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.