U ovoj go­di­ni 40% vi­še tu­ris­ta iz Ki­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hrvatska

tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca (HTZ) pred­stav­lja hr­vat­sku po­nu­du na pos­lov­nom saj­mu ITB Chi­na, koji se odr­ža­va u Šan­ga­ju od 16. do 18. svib­nja. Hrvatska po­nu­da pred­stav­lja se u sklo­pu ve­li­kog štan­da Eu­ro­pe­an Tra­vel Com­mi­si­ona (ETC), gdje svo­ju po­nu­du pred­stav­lja 19 europ­skih su­bje­ka­ta, me­đu ko­ji­ma i TZ gra­da Za­gre­ba. “Od­lu­či­li smo po­ja­ča­ti pro­mo­tiv­nu pri­sut­nost na ovom ve­li­kom tr­ži­štu i to kroz or­ga­ni­za­ci­ju pos­lov­nih ra­di­oni­ca, nas­tu­pa na saj­mo­vi­ma, ali i kroz otva­ra­nje ure­da HTZa u Šan­ga­ju. Po­vrat­ne in­for­ma­ci­je part­ne­ra su iz­nim­no po­zi­tiv­ne, oče­ku­je­mo dalj­nji rast i to po­se­bi­ce u pred i po­se­zo­ni, ka­da ki­ne­ski tu­ris­ti naj­češ­će re­ali­zi­ra­ju svo­ja pu­to­va­nja i to u Du­brov­nik, Za­greb i Split“, iz­ja­vio je di­rek­tor HTZa Kris­tjan Sta­ni­čić, do­da­ju­ći da je na ovom tr­ži­štu nuž­no po­jed­nos­ta­vi­ti viz­ni re­žim, te uves­ti di­rek­t­ne avi­oli­ni­je iz­me­đu hr­vat­skih i ki­ne­skih des­ti­na­ci­ja. U ovoj go­di­ni s ki­ne­skog tr­ži­šta u Hr­vat­skoj je os­tva­re­no 38.200 do­la­za­ka, 40 pos­to vi­še ne­go lani.

GORAN STANZL/PIXSELL

Di­rek­tor Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Kris­tjan Sta­ni­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.