Split pos­ta­je me­ta za inves­ti­to­re iz tu­riz­ma i IT-a

Uz­let Teh­ni­ke Gra­de Wes­t­ga­te Tower za 260. mil. kn, po­ma­ma za pros­to­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split

je sve in­te­re­sant­ni­ji ula­ga­či­ma. Nes­luž­be­no, na prodaju idu zgra­da Ja­dro­plo­va i HZZOa na oba­li, na­va­la je i na Wes­t­ga­te Tower, naj­vi­šu gra­đe­vi­nu u RH vi­si­ne od 130 me­ta­ra, u sklo­pu ko­je će pos­lo­va­ti pr­vi hr­vat­ski Mar­ri­ott ho­tel od dru­gog kvar­ta­la dru­gog idu­će go­di­ne. In­te­res ve­li­kih inves­ti­to­ra za smje­štaj u tom objek­tu pro­ko­lao je tr­ži­štem na­kon ju­če­raš­nje obja­ve Teh­ni­ke pre­ko ZSE, glav­nog iz­vo­đa­ča, da su pot­pi­sa­li s inves­ti­to­rom aneks ugo­vo­ra o gra­đe­nju. Pre­dvi­di­va ukup­na vri­jed­nost grad­nje svih 27 ka­to­va do pu­ne funk­ci­onal­nos­ti, koji još ni­su ugo­vo­re­ni, ka­ko in­for­mi­ra­ju, iz­no­si 260 mi­li­ju­na ku­na (bez PDVa). I dok je gra­di­li­šte po­no­vo u pu­nom po­go­nu, nes­luž­be­no, dva no­va inves­ti­to­ra, ko­ja pla­ni­ra­ju ve­li­ko no­vo za­poš­lja­va­nje, pre­dvi­đa­ju traj­ni smje­štaj u tom objek­tu. Ta­ko se na­vo­di nor­ve­ška ICT tvrt­ka ko­ja usko­ro ka­ni u Spli­tu otvo­ri­ti 500 no­vih rad­nih mjes­ta, ali i vo­de­ća svjet­ska kom­pa­ni­ja za pru­ža­nje te­le­fon­ske po­dr­ške tvrt­ka­ma iz raz­li­či­tih gos­po­dar­skih sek­to­ra Te­le­per­for­man­ce i to za po­tre­be sje­di­šta hr­vat­ske po­druž­ni­ce.

PD

Bit će naj­vi­ša zgra­da u RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.