‘Ru­si­ja mo­že uči­ni­ti vi­še za vas ne­go SAD i EU za­jed­no’

Azi­mov bez za­dr­ške: Još če­ka­mo od­go­vor Vla­de o na­šem uklju­či­va­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

‘Pu­tin je re­kao da će Ru­si­ja svo­jim nov­cem do­vr­ši­ti pro­ces pli­ni­fi­ka­ci­je HR, još če­ka od­go­vor. Hr­vat­skoj je stra­ni pred­lo­že­na ve­ća ops­kr­ba naf­tom i pli­nom iz Ru­si­je’

Eko­nom­ska i ener­get­ska su­rad­nja bi­la je te­ma po­vi­jes­no važ­nog sas­tan­ka u lis­to­pa­du 2017., kad je pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić pet sa­ti raz­go­va­ra­la s pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom. Vje­ru­jem da nikad nije ima­la ta­ko dug raz­go­vor. Ru­ski pred­sjed­nik su­ge­ri­rao je ta­da da Ru­si­ja mo­že po­mo­ći Hr­vat­skoj. De­set da­na kas­ni­je na­đe mi­nis­tar­stvo ener­ge­ti­ke pos­lao je služ­be­no pi­smo o uklju­či­va­nju Ru­si­je u hr­vat­sku ener­ge­ti­ku, me­đu­tim mi još če­ka­mo od­go­vo­re iz hr­vat­ske Vla­de. To nije ni li­je­po ni­ti pris­toj­no, iako znam da je hrvatska Vla­da mo­žda pod pri­ti­skom. Sve to re­kao je ve­le­pos­la­nik Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Anvar Azi­mov u sklo­pu in­ter­v­jua “je­dan na je­dan”, gdje ga je ugos­tio Vla­di­mir Ni­še­vić, glav­ni ured­nik Pos­lov­nog Ru­ska ulo­ga će bi­ti važ­na i u iz­grad­nji LNG ter­mi­na­la na Kr­ku, jer će EU uvi­jek mo­ra­ti uvo­zi­ti ru­ski plin, iako prok­la­mi­ra­ju da že­le bi­ti ener­get­ski neo­vis­ni. No za­što že­le sma­nji­ti ovis­nost o ru­skom, ali ne i u nor­ve­škom pli­nu?, glas­no pi­ta Azi­mov, te otvo­re­no ka­že:

“Ne želimo bi­ti kon­ku­ren­ti EU u iz­grad­nji LNG ter­mi­na­la. Go­vo­ri se da će funk­ci­oni­ra­ti ulo­že­nih 100 mi­li­ju­na eura iz EU, ali to nije do­volj­no nov­ca, a Ru­si­ja bi vam mo­gla da­ti mi­li­jar­de! Vje­ruj­te, mi smo vam naj­po­uz­da­ni­ji part­ner ko­jeg mo­že­te ima­ti. Pu­tin je re­kao da će Ru­si­ja svo­jim nov­cem do­vr­ši­ti pro­ces pli­ni­fi­ka­ci­je HR, još če­ka od­go­vor. Hr­vat­skoj je stra­ni pred­lo­že­na ve­ća ops­kr­ba naf­tom i pli­nom iz Ru­si­je, po ra­zum­noj ci­je­ni, pa vje­ru­jem da će jef­ti­ni ru­ski plin do­ći do Hr­vat­ske. Pa i Ame­ri­kan­ci ku­pu­ju od nas plin jer je jef­ti­ni­ji“.

Pred­sjed­nik Pu­tin je pred­lo­žio i da Ru­si re­no­vi­ra­ju elek­tra­ne u Hr­vat­skoj, što bi sa­mi i pla­ti­li.

“Ru­ska pri­sut­nost u hr­vat­skom ener­get­skom sek­to­ru za­sad je re­la­tiv­no skrom­na, osim što Lu­ko­il im 55 ben­zin­skih pos­ta­ja, a Janaf do­bro za­ra­đu­je na ru­skom iz­vo­zu naf­te u su­sjed­ne zem­lje. S PPDom ima­mo stra­te­ški spo­ra­zum do 2027., ops­kr­bit će­mo ih s bar mi­li­jar­du ku­bi­ka si­ro­ve naf­te, a u dru­goj fa­zi s još dvi­je mi­li­jar­de. Dru­ge zem­lje u re­gi­ji ite­ka­ko do­bro za­ra­đu­ju pos­lu­ju­ći s na­ma – Sr­bi­ja, Ma­đar­ska, BiH. U ra­fi­ne­ri­ju Pan­če­vo je ulo­že­no 600 mi­li­ju­na eura, a ulo­žit će se još to­li­ko. Želimo ula­ga­ti u Hr­vat­sku, ali za to mo­ra pos­to­ja­ti po­li­tič­ka do­bra vo­lja. Uvje­re­ni smo da Ru­si­ja mo­že vi­še uči­ni­ti za Hr­vat­sku ne­go SAD i EU za­jed­no”, do­dao je ve­le­pos­la­nik.

Upi­tan za ot­kup Ine, Azi­mov je re­kao da se tom ide­jom Ga­z­prom ba­vio prije par go­di­na. “No, 2015. to je bi­lo od­bi­je­no. Uči­nje­no je to zbog raz­nih raz­lo­ga, mo­žda i po­li­tič­kih, oda­bra­na je dru­ge fir­ma iz dru­ge zem­lje. I Ro­s­njeft tu ima in­te­re­sa, ali to ovi­si o Mo­lu i Hr­vat­skoj. Mi smo sprem­ni, ali če­ka­mo od­go­vor Mo­la i hr­vat­ske stra­ne. Na pi­ta­nje ima li ne­kih skri­ve­nih mo­ti­va u ener­get­skom sek­to­ru, Azi­mov je re­kao:

“Ne, mi ne­ma­mo geopolitičke planove u Hr­vat­skoj, ne želimo vam kvariti od­no­se sa susjedima i EU. Nikad ni­smo koristili svo­ju pomoć za pritisak. Mi smo sla­ven­ska bra­ća i ses­tre i ja­ko do­bro se ra­zu­mi­je­mo. Želimo da Hrvatska bu­de snaž­na i sa­mo­dos­tat­na i da za­dr­ži do­bre od­no­se sa EU i SADom. I mi želimo pos­ta­ti čla­no­vi EU, ali oni to ne že­le jer je Ru­si­ja glo­bal­na si­la. Nikad ne­će­mo ko­ris­t­ti pro­ble­me iz­me­đu EU i SAD, ali sam si­gu­ran da­je Ru­si­ja kao naj­bo­ga­ti­ja zem­lja u svi­je­tu bli­ža EU Eu­ro­pa bez nas ne bi mo­gla pre­ži­vje­ti. Pro­blem su sank­ci­je, na­dam se da će se uki­nu­ti, jer šte­te EU, a Ru­si­ju sa­mo ja­ča­ju, mi smo sa­mo­dos­tat­ni i sma­nju­je­mo ovis­nost o iz­vo­zu na­ših ener­ge­na­ta. Be­sko­ris­tan je sva­ki po­ku­šaj pri­ti­ska na Ru­si­ju”.

Na kra­ju je Azi­mov re­kao: “Hr­vat­ski mi­nis­tri me vo­le jer sam vr­lo iz­ra­van i otvo­re­no, a os­tva­rim ono što obe­ćam. Na sas­tan­ke uvi­jek do­no­sim mi­nis­tri­ma kon­kret­ne pri­jed­lo­ge i po­zi­ve da po­sje­te Ru­si­ju. Zo­ve­mo i hr­vat­ske struč­nja­ke u Mo­sk­vu. Vi tre­ba­te Ru­si­ju!”

NE­MA­MO GEOPOLITIČKE PLANOVE U HR­VAT­SKOJ, NE ŽELIMO VAM KVARITI OD­NO­SE SA SUSJEDIMA I EU. NIKAD NI­SMO KORISTILI SVO­JU POMOĆ ZA PRITISAK Anvar Azi­mov

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Ve­le­pos­la­nik Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Anvar Azi­mov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.