‘Pri­ča o do­ma­ćoj pro­izvod­nji ve­za­na je uz ob­nov­lji­ve iz­vo­re’

Iza­zo­vi i pri­li­ke Hrvatska ima iz­u­ze­tan ‘know how’, ali ne­dos­ta­je ve­li­kih inves­ti­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - ENERGETSKI SUMMIT 2018. - SAŠA PAPARELLA

Od 531 mi­li­ju­na eura iz ko­he­zij­skih fon­do­va po­tro­ši­li smo sa­mo de­vet pos­to, upo­zo­ri­la je Ma­ja Po­kro­vac, di­rek­to­ri­ca udru­že­nja OIE

Ener­get­ski sum­mit 2008. za­klju­čen je pa­ne­lom pod nas­lo­vom Do­ma­ćom ob­nov­lji­vom ener­gi­jom do ener­get­ske neo­vis­nos­ti.

Mo­de­ra­to­ri­ca Ma­ja Po­kro­vac, di­rek­to­ri­ca udru­že­nja Ob­nov­lji­vi iz­vo­ri ener­gi­je (OIE), na­po­me­nu­la je ka­ko ne­ke zem­lje ima­ju i za­seb­no mi­nis­tar­stvo OIE, ko­je da­nas u svi­je­tu iz­rav­no za­poš­lja­va de­set mi­li­ju­na lju­di. U Hr­vat­skoj i da­lje ne­dos­ta­je tak­vih inves­ti­ci­ja, iako pos­to­ji iz­u­zet­ni “know how”. U do­ma­ćoj pro­izvod­nji, za­hva­lju­ju­ći OIE sma­nje­na je vri­jed­nost uvo­ze ener­gi­je za oko mi­li­jar­du ku­na go­diš­nje. Me­đu­tim, sna­žan po­rast “ob­nov­lji­va­ca” u RH imao je i ne­ke lo­še po­s­lje­di­ce, pa je ta­ko sma­nje­na mo­guć­nost za fi­nan­ci­ra­nje iz EU. Od 531 mi­li­ju­na eura iz ko­he­zij­skih fon­do­va po­tro­ši­li smo sa­mo de­vet pos­to, na­po­me­nu­la je.

Aljo­ša Ple­ić iz tvrt­ke Ac­ci­ona Ener­gi­ja po­t­vr­dio je da OIE ja­ko pu­no za­poš­lja­va­ju, ali je ka­zao: “Po­li­ti­ka je u po­čet­ku pu­no obe­ća­va­la, proš­lo je vri­je­me po­ti­ca­ja, koji su ci­je­lu pri­ču po­kre­nu­li. Poz­dra­vi­li smo fu­zi­oni­ra­nje mi­nis­tar­stva ener­ge­ti­ke sa za­šti­tom oko­li­ša, no sa­da smo do­ve­de­ni u po­zi­ci­ju da se u Dal­ma­ci­ji ne mo­že­te sa­gra­di­ti ni­šta”.

Pri­mjer Cr­ne Go­re

Re­kao je i da je Cr­na Go­ra u ma­nje od go­di­nu da­na stvo­ri­la sve pre­du­vje­te za me­đu­na­rod­ni ten­der za so­lar­nu elek­tra­nu, koji uklju­ču­je i ot­kup električne ener­gi­je u narednih 30 go­di­na po tr­žiš­noj ci­je­ni. Oče­ku­je se da će se na ten­der pri­ja­vi­ti niz ve­li­kih svjet­skih kom­pa­ni­ja, a Cr­no­gor­ci su im da­li uvjet da mo­ra­ju po­nu­di­ti ba­rem 40 pos­to do­ma­će kom­po­nen­te i za­poš­lja­va­nje.

“Na­pra­vi­li su ka­bel do Ita­li­je, mi smo se mo­gli prije 10 go­di­na po­ve­za­ti pre­ko Za­dra s Ita­li­jom. Već go­di­na­ma se ne mo­že­mo po­mak­nu­ti iz sta­rog mo­de­la. Za­to usred lje­ta uvo­zi­mo naj­skup­lju ener­gi­ju, umjes­to da taj no­vac ulo­ži­mo u so­la­re”, re­kao je Ple­ić

Dra­gu­tin Do­mi­tro­vić iz tvrt­ke MB Ge­ot­her­mal za­mi­je­tio je ka­ko se na ovo­go­diš­njem sum­mi­tu, za raz­li­ku od onog pret­hod­nog, čes­to spominjao po­jam “ge­oter­mal”, ko­jeg su, do­da­je, sa­da svi pre­poz­na­li.

“Mi ima­mo iz­u­zet­nu sre­ću što je ge­olo­ški ka­pa­ci­tet ta­kav da to­pli­ne ima svug­dje. Ka­pa­ci­tet mo­žda pre­ma­šu­je i je­dan gi­gawat. Po­svu­da bi tre­ba­lo ra­di­ti ma­le ge­oter­mal­ne elek­tra­ne, a u tak­ve je pro­jek­te već uklju­če­no 20ak do­ma­ćih tvrt­ki. Taj put ne­će bi­ti brz no mo­žda na kra­ju po­nov­no poč­ne­mo pro­izvo­di­ti i tur­bi­ne u Hr­vat­skoj. Pri­ča o do­ma­ćoj pro­izvod­nji je ne­mi­nov­no ve­za­na uz ob­nov­lji­ve iz­vo­re”, re­kao je Do­mi­tro­vić.

U klas­te­ru 55 tvrt­ki

Do­ne­dav­na se sma­tra­lo da je “ob­nov­ljiv­ce” ne­mo­gu­će po­ve­za­ti u mre­žu. No, OIE bi mo­gli zaposliti ti­su­ću lju­di sa­mo za pos­tav­lja­nje so­la­ra na kro­vo­ve, a ukup­no bi se moglo zaposliti 5000 lju­di u narednih 12 go­di­na. Ka­ko bi­lo, če­ka­mo ener­get­sku stra­te­gi­ju, pod­sje­tio je Goran Krajačić s Fakulteta strojarstva i bro­do­grad­nje.

Mla­den Per­kov je re­kao da Klas­ter in­te­li­gen­ta ener­gi­ja, koji vo­di, ima 55 čla­ni­ca, a cilj je do­ći do sto­ti­nu. “Na­še tvrt­ke mo­gu ra­di­ti u ci­je­lom svi­je­tu. Ne­dav­no su nas i Ni­zo­zem­ci pi­ta­li za sa­vjet“, po­hva­lio se Per­kov.

ZA POSLOVE VEZANE ZA OB­NOV­LJI­VE

IZ­VO­RE MOGLO BI SE ZAPOSLITI 5000 LJU­DI U NAREDNIH 12 GO­DI­NA, TVR­DI GORAN KRAJAČIĆ S FAKULTETA STROJARSTVA

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Su­di­oni­ci pa­ne­la 'Do­ma­ćom ob­nov­lji­vom ener­gi­jom do ener­get­ske neo­vis­nost'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.