Nuž­na je i di­gi­ta­li­za­ci­ja sek­to­ra

Tran­zi­ci­ja čis­te ener­gi­je Me­gan Ric­har­ds go­vo­ri­la je o ula­ga­nji­ma u odr­ži­vost

Poslovni Dnevnik - - ENERGETSKI SUMMIT 2018. -

Mi­li­jun no­vih rad­nih mjes­ta će se otvo­ri­ti u sek­to­ru ob­nov­lji­ve ener­gi­je. U Hr­vat­skoj se ra­di na pro­jek­tu ge­oter­mal­ne ener­gi­je, a Fond za europ­sku učin­ko­vi­tost će ra­do po­mo­ći u iz­grad­nju tog pos­tro­je­nja.

Osim to­ga, za za­gre­bač­ku to­pla­nu dat će 15 mi­li­ju­na eura, ra­di se i na pro­jek­tu Čis­ta ener­gi­ja za oto­ke.

Sve to na­ve­la je Me­gan Ric­har­ds, rav­na­te­lji­ca za ener­get­sku po­li­ti­ku Glav­ne upra­ve za ener­ge­ti­ku Eu­rop­ske uni­je, u sklo­pu pre­zen­ta­ci­je “Tran­zi­ci­ja čis­te ener­gi­je u Eu­ro­pi”ko­ju je odr­ža­la ju­čer na Ener­get­skom sum­mi­tu 2018. u or­ga­ni­za­ci­ji Pos­lov­nog dnev­ni­ka i Ve­čer­njeg lis­ta.

Me­gan Ric­har­ds pri­tom nije pro­pus­ti­la na­po­me­nu­ti ka­ko Slo­ve­ni­ja ko­ris­ti pet pu­ta ve­ći fo­to­na­pon­ski ka­pa­ci­tet ne­go Hrvatska.

“Želimo odr­ži­vo tr­ži­šte električne ener­gi­je. Nuž­na je di­gi­ta­li­za­ci­ja sek­to­ra, a tu su važ­na pa­met­na bro­ji­la i pa­met­na elek­trič­na mre­ža. Po­tro­ša­či­ma treba omo­gu­ći­ti da sa­mi pro­izvo­de elek­trič­nu ener­gi­ju, kod ku­će ili u svo­jim za­jed­ni­ca­ma. Mi će­mo u to­me po­mo­ći”, do­da­la je Ric­har­ds.

D. V. /PIX

Me­gan Ric­har­ds

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.