SOROS PR­VI PUT ULOŽIO U TESLIN DUG

Po­dr­ška Mu­sku Poz­na­ti fi­nan­ci­jaš ste­kao 35 mi­li­ju­na do­la­ra vri­jed­ne ko­nver­ti­bil­ne obvez­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Inves­ti­cij­ska tvrt­ka Soros Fund Ma­na­ge­ment pr­vi je pu­ta uš­la me­đu vlas­ni­ke Tes­li­nih obvez­ni­ca što se tu­ma­či da­va­njem po­dr­ške poz­na­tog fi­nan­ci­ja­ša Ge­or­ga So­ro­sa tom pro­izvo­đa­ču elek­trič­nih vo­zi­la. Pre­ma do­ku­men­ti­ma pre­da­ni­ma ame­rič­kom fi­nan­cij­skom re­gu­la­to­ru, Soros Fund Man­ge­ment ste­kao je ko­nver­ti­bil­ne obvez­ni­ce vri­jed­ne 35 mi­li­ju­na do­la­ra, a ko­je dos­pi­je­va­ju u ožuj­ku idu­će go­di­ne. Pod­sje­ti­mo, ko­nver­ti­bil­ne obvez­ni­ce mo­gu se za­mi­je­ni­ti za odre­đe­ni broj di­oni­ca.

Os­ni­vač Tes­le Elon Musk pod ve­li­kim je pri­ti­skom inves­ti­to­ra koji tra­že rje­ša­va­nje pro­ble­ma u pro­izvod­nji te ra­zjaš­nje­nje in­ci­de­na­ta s auto­pi­lo­tom u vo­zi­li­ma koji čes­to do­vo­de do su­da­ra. Kra­jem ožuj­ka Tes­li­ne su se obvez­ni­ce po­če­le ras­pro­da­va­ti jer inves­ti­to­ri ni­su si­gur­ni da Tes­la mo­že zna­čaj­ni­je po­kre­nu­ti pro­izvod­nju ključ­nog mo­de­la sred­nje kla­se.

Po­čet­kom tjed­na Elon Musk na­ja­vio je ka­ko pro­izvod­ni dio kom­pa­ni­je kre­će u ve­li­ku re­or­ga­ni­za­ci­ju. Soros je ra­ni­je dr­žao ma­nji udjel Tes­li­nih di­oni­ca, ali je proš­le go­di­ne sve pro­dao. Glas­no­go­vor­nik Soros Fund Ma­na­ge­men­ta nije od­go­vo­rio na Re­uter­sov upit za ko­men­tar.

REUTERS

Ge­or­ge Soros

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.