DEUTSCHE BANK KUPUJE POTRAŽIVANJA OD TUŠA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Deutsche Bank i nji­hov slo­ven­ski part­ner Al­fi pod­ni­je­li su po­nu­de za kup­nju potraživanja od Tuša, a ti­me i sa­me kom­pa­ni­je, po­t­vr­di­li su u Al­fi. Po­nu­đa­či že­le sva potraživanja, a ban­ke mo­ra­ju pri­hva­ti­ti ili od­bi­ti nji­ho­vu po­nu­du do kra­ja svib­nja, pi­še De­lo po­zi­va­ju­ći se na nes­luž­be­ne iz­vo­re. Po­nu­da pre­dvi­đa i stje­ca­nje 100% di­oni­ca tr­go­vač­kih tvrt­ki En­gro­tuš i Tuš Ne­kret­ni­ne. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma lis­ta, za oko 300 mi­li­ju­na eura potraživanja po­nu­da iz­no­si oko 100 mi­li­ju­na eura. Pre­ma pla­no­vi­ma nje­mač­ko-slo­ven­ske stra­ne, Tuš bi tre­bao nas­ta­vi­ti s ra­dom na­kon tran­sak­ci­je i bio bi res­truk­tu­iran, ali bez Mir­ka Tuša. S njim će se do­go­vo­ri­ti da ode u mirovinu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.