DO­BIT BH TELECOMA LANI PALA ČAK 27 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­ma iz­vje­šta­ju za 2017. go­di­nu kom­pa­ni­ja BH Te­le­com je proš­le go­di­ne za­bi­lje­ži­la ope­ra­tiv­nu do­bit od 58,2 mil. KM (oko 232,8 mil. ku­na), što je ma­nje za go­to­vo 22 pos­to ili 17,6 mil. KM u od­no­su na 2016. go­di­nu. Pri­hod od pro­da­je je pri­bli­žan pret­hod­nim go­di­na­ma i iz­no­si 499 mil. KM. Ukup­na do­bit u 2017. go­di­ni bi­la je 60,7 mil. KM, dok je ukup­na do­bit u 2016. bi­la 83,5 mil. KM., dak­le, ma­nja je za oko 27 pos­to ili 23 mil. KM. Kra­jem mje­se­ca po­či­nje du­bin­ska ana­li­za BH Telecoma, što je uvjet MMF-a za kre­dit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.