KONGRES ZA ČVRSTI STAV PRE­MA KI­NE­SKOM ZTE-U

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump te­ško će is­pu­ni­ti svo­ju naj­a­vu o olak­ša­va­nju sank­ci­ja ki­ne­skom pro­izvo­đa­ču te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me ZTE, su­de­ći po sta­vu zas­tup­ni­ka Kon­gre­sa. Na­ime, zas­tup­ni­ci sma­tra­ju ka­ko ne treba olak­ša­ti sank­ci­je ZTE-u s ob­zi­rom da pred­stav­lja si­gur­nos­nu pri­jet­nju. Pod­sje­ti­mo, ame­rič­ka je ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­dav­no za­bra­ni­la ame­rič­kim do­bav­lja­či­ma is­po­ru­ku ZTE-u zbog kr­še­nja sank­ci­ja Ira­nu. ZTE iz SAD-a dobiva čak tre­ći­nu di­je­lo­va za svo­je pro­izvo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.