Za­poš­lja­va­njem po­di­za­li druš­tve­nu svi­jest

Po­zi­tiv­ni pri­mje­ri Priz­na­nja su do­di­je­lje­nja pos­lo­dav­ci­ma iz jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra u šest ka­te­go­ri­ja

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - BORIVOJE DOKLER

Za­vod za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oda­brao je i na­gra­dio tvrt­ke ko­je su se na raz­ne na­či­ne iz­dvo­ji­le u za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom

Za­vod za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom (ZOSI) proš­le je go­di­ne za­po­čeo s pro­jek­tom ‘Pos­lo­da­vac go­di­ne za oso­be s inva­li­di­te­tom’ koji je ne­dav­no za­vr­šio sve­ča­nom do­dje­lom na­gra­da. Me­đu po­ten­ci­jal­ne do­bit­ni­ke na­gra­de uvr­šte­ni su pos­lo­dav­ci jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra koji za­ko­nom pro­pi­sa­nu kvo­tu is­pu­nja­va­ju za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom.

Uži iz­bor po­ten­ci­jal­nih do­bit­ni­ka na­prav­ljen je na te­me­lju po­da­ta­ka Služ­be za kon­tro­lu kvot­nog za­poš­lja­va­nja Za­vo­da. Pred­stav­ni­ci Za­vo­da obiš­li su sve pos­lo­dav­ce i na li­cu mjes­ta se uvje­ri­li ka­ko za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom funk­ci­oni­ra u prak­si. Osim kvan­ti­ta­tiv­nih po­da­ta­ka, že­lje­la se ana­li­zi­ra­ti ve­za iz­me­đu spe­ci­fič­nih uvje­ta rad­nog okru­že­nja i psi­ho­so­ci­jal­nih as­pe­ka­ta te po­tre­ba za pri­la­god­bom uvje­ta i na­či­na ra­da u od­no­su na spe­ci­fič­ne po­tre­be oso­ba s inva­li­di­te­tom.

Spe­ci­fič­ni uvje­ti ra­da

Do­di­je­lje­ne su na­gra­de u šest ka­te­go­ri­ja mi­kro pos­lo­da­vac, ma­li pos­lo­da­vac, sred­nji pos­lo­da­vac, ve­li­ki pos­lo­da­vac, pos­lo­da­vac iz dr­žav­nog, jav­nog i lo­kal­nog sek­to­ra te pri­mjer do­bre prak­se. U ka­te­go­ri­ji jav­ni sek­tor na­gra­du je do­bio Ma­kar­ski ko­mu­na­lac d.o.o. iz Ma­kar­ske, koji se u od­no­su na kon­ku­ren­ci­ju is­tak­nuo osjet­lji­voš­ću pre­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom i svi­ješ­ću o nji­ho­vim vri­jed­nos­ti­ma i po­tre­ba­ma.

Pun­kt d.o.o. iz Pu­le pro­gla­šen je do­bit­ni­kom u ka­te­go­ri­ji Mi­kro pos­lo­da­vac, kao pro­mi­ca­telj i us­pje­šan pri­mjer za­poš­lja­va­nja na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da u dje­lat­nos­ti ko­ja zah­tje­va slo­že­nu or­ga­ni­za­ci­ju ra­da. U ka­te­go­ri­ji Ma­li pos­lo­da­vac naj­bo­ljim je pro­gla- še­na Bi­je­la har­mo­ni­ja d.o.o. iz Za­gre­ba, a kao sred­nji pos­lo­da­vac na­gra­đe­ni su Par­ko­vi plus d.o.o. iz Ri­je­ke koji su se is­tak­li kroz iz­u­zet­nu osjet­lji­vost i kon­ti­nu­ira­nu po­dr­šku rad­ne oko­li­ne te mak­si­mal­nu pri­la­god­bu ko­lek­ti­va, s ob­zi­rom na spe­ci­fič­nost inva­li­di­te­ta za­pos­le­nih oso­ba.

U ka­te­go­ri­ji ve­li­ki pos­lo­da­vac ti­tu­la je pri­pa­la Drv­noj in­dus­tri­ji Kla­na d.d. iz Kla­ne ko­ja tra­di­ci­ju za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom nje­gu­je od sa­mih po­če­ta­ka pos­lo­va­nja tvrt­ke te du­go­roč­no ula­že u ra­zvoj po­ten­ci­ja­la sti­pen­di­ra­ju­ći uče­ni­ke i stu­den­te s inva­li­di­te­tom. Kao pri­mjer do­bre prak­se na­gra­đen je Ga­leb d.d. iz Omi­ša koji se is­tak­nuo ino­va­tiv­nim mo­de­li­ma u ra­du s oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom.

Na­pre­dak u ka­ri­je­ri

Naj­bo­lji po­ka­za­telj iz­jed­na­če­nos­ti za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom u Ga­le­bu oči­tu­je se kroz či­nje­ni­cu da za­pos­le­ne oso­be s inva­li­di­te­tom na­pre­du­ju u ka­ri­je­ri neo­vis­no o inva­li­di­te­tu, već mjer­lji­vim po­ka­za­te­lji­ma ra­da. Na sve­ča­noj do­dje­li na­gra­da su­dje­lo­vao je mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va Mar­ko Pa­vić, a po­bjed­ni­ci­ma u po­je­di­noj ka­te­go­ri­ji uru­če­ne su pla­ke­te te sli­ke Ale­na Ka­su­mo­vi­ća, aka­dem­skog umjet­ni­ka s inva­li­di­te­tom, koji je i sam pred­sta­vio svoj rad.

Pro­ved­bom ovog pro­jek­ta, osim os­tva­ri­va­nja glav­nog ci­lja po­di­za­nja druš­tve­ne svi­jes­ti kroz pro­mi­ca­nje i is­ti­ca­nje po­zi­tiv­nih pri­mje­ra, ZOSI ci­lja­no os­tva­ru­je kon­takt s pos­lo­dav­ci­ma i kroz in­for­mi­ra­nje, sa­vje­to­va­nje te raz­mje­nu is­kus­ta­va us­pos­tav­lja kon­ti­nu­ira­nu su­rad­nju s pos­lo­dav­ci­ma u svr­hu ana­li­zi­ra­nja i ut­vr­đi­va­nja mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja te od­go­va­ra­nja na ut­vr­đe­ne po­tre­be.

ROBERT ANIĆ/PIXSELL

Sve­ča­na do­dje­la na­gra­da 'Pos­lo­da­vac go­di­ne za oso­be s inva­li­di­te­tom'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.