NA­KON DVI­JE GO­DI­NE PAD JAPANSKE EKO­NO­MI­JE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ak­tiv­nos­ti u ja­pan­skom gos­po­dar­stvu sma­nji­le su se u prvom tromjesečju pr­vi pu­ta u dvi­je go­di­ne, po­go­đe­ne sla­bom po­troš­njom i hlad­nim zim­skim uvje­ti­ma, ali ana­li­ti­ča­ri im prog­no­zi­ra­ju opo­ra­vak već u te­ku­ćem tromjesečju. Gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti os­la­bi­le su za 0,2 pos­to u od­no­su na pret­hod­no tro­mje­se­čje ka­da su po­ras­le 0,1 pos­to, pri­op­ći­lo je u sri­je­du vla­din ured. Ti­me je za­vr­še­no raz­dob­lje ras­ta od osam uzas­top­nih tro­mje­se­čja, ne­za­bi­lje­že­no još od “ču­des­nog” bu­ma u 80-ima.

Sma­nje­nje 0,2%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.