Pre­zen­ta­ci­ja Mir­ka Ze­li­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­je­ti uvoz ve­ći od 90%

S ob­zi­rom na rast cijena naf­te, po­troš­nje i po­ten­ci­jal­ne do­ma­će re­zer­ve ug­lji­ko­vo­di­ka, nuž­no je in­ten­zi­vi­ra­ti is­tra­ži­va­nja ug­lji­ko­vo­di­ka u Hr­vat­skoj, re­kao je aka­de­mik Mir­ko Ze­lić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge naf­t­nih in­že­nje­ra i ge­olo­ga. “Ako idu­ćih go­di­na ne po­ve­ća­mo re­zer­ve i ne ra­zvi­je­mo pro­izvod­nju OIE, Hrvatska će pos­ta­ti ovis­na o uvo­zu pre­ko 90% što je po­raz­no za si­gur­nost i gos­po­dar­ski ra­zvoj dr­ža­ve”, ve­li. Sma­tra da Vla­da ne bi tre­ba­la do­pus­ti­ti pot­pu­nu li­be­ra­li­za­ci­ju ener­get­skog tr­ži­šta već kon­tro­li­ra­ti ra­zvoj kao što to či­ne sve vla­de u dr­ža­va­ma ko­je ras­po­la­žu ener­gen­ti­ma. Tvr­di da se ener­ge­ti­ka mo­ra odvo­ji­ti od za­šti­te oko­li­ša jer su to su­prot­ne gra­ne te da se njo­me mo­ra­ju ba­vi­ti is­kus­ni struč­nja­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.