Pre­mi­jer pod palj­bom, Pe­ru­ško pre­kra­ja na­god­bu

Na­zad u To­ranj Po­vje­re­nik da­no­noć­no u sta­roj ba­zi, za­okup­ljen pri­do­bi­va­njem vje­rov­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN SUZANA VAROŠANEC

I si­noć je u tom di­je­lu Tor­nja svje­tli­lo do kas­nih ve­čer­njih sa­ti, ka­že je­dan od ak­te­ra kri­ze Agro­ko­ra

At­mo­sfe­ra u i oko Agro­ko­ra je pred usi­ja­njem, a s ob­zi­rom na broj­ne otvo­re­ne fron­to­ve iz­gle­di za na­god­bu, ba­rem u ok­vi­ri­ma tre­nut­no va­že­ćih za­kon­skih ro­ko­va, sve su ne­iz­vjes­ni­ji. Osva­nu­la je no­va run­da e-ma­ilo­va.

Nas­ta­vak tog e-mr­cva­re­nja naj­vi­še za­pra­vo ga­đa po­li­ti­ku kao glav­nog ‘po­kro­vi­te­lja’ pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve, a ka­ko no­vi set ni­je sa­dr­žaj­no do­nio no­vu di­men­zi­ju kom­pro­mi­ta­ci­je, i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić uglav­nom je po­no­vio već poz­na­tu man­tru u obra­nu tog pro­ce­sa, sa­mo ovaj put iz So­fi­je. U sus­ta­vu kon­cer­na, pak, pa­la je još jed­na os­tav­ka nad­zor­ni­ka; iz Nad­zor­nog od­bo­ra Le­da na­kon Tea Vuj­či­ća po­vu­kao se i Zdrav­ko Ka­čić. U pa­ke­tu s tom os­tav­kom iz Le­da su ju­čer obja­vi­li i već proš­log tjed­na pod­ne­se­ni zah­tjev AZ fon­da za sa­zi­va­njem skup­šti­ne i ra­por­tom upra­ve Le­da o to­me što je sve po­du­ze­la da za­šti­ti in­te­re­se druš­tva od­nos­no di­oni­ča­ra.

Is­to­dob­no, čla­ni­ca pri­vre­me­nog vje­rov­nič­kog vi­je­ća Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić jav­no je ape­li­ra­la da po­vje­re­nik Fa­bris Pe­ru­ško obja­vi po­je­di­nač­ne iz­no­se ho­no­ra­ra prav­nih i fi­nan­cij­skih sa­vjet­ni­ka, što je i naj­a­vio ne­po­sred­no po svom ime­no­va­nju. Ne sa­mo to; za­lo­ži­la se i za obja­vu ta­bli­ca is­pla­ta po­tra­ži­va­nja do­bav­lja­ča po svim gru­pa­ma. Po­to­nje je, uos­ta­lom, od Pe­ru­ška za­tra­žio i nad­lež­ni sud pa će iona­ko bi­ti dos­tup­no uvi­dom u spis. Me­đu­tim, dio vje­rov­ni­ka već da­ni­ma upo­zo­ra­va i ka­ko su ro­ko­vi po niz sud­skih zah­tje­va pre­ma nje­mu, pa ta­ko i onih o pla­će­nim traž­bi­na­ma, već is­tek­li. A uvi­dom u spis, ka­žu, to se za­sad ne vi­di, tj. is­pa­da da se oglu­šio na njih.

Ka­ko su i ro­ko­vi za na­god­bu sad već po­sve iz­vjes­no pre­na­preg­nu­ti, iz­van­red­na upra­va sa sa­vjet­ni­ci­ma već da­ni­ma ra­di de­be­lo pre­ko­vre­me­no ne bi li idu­ći tje­dan iz­aš­la s tek­s­tom na­god­be, ka­ko je i naj­a­vio po­vje­re­nik. Sas­tan­ci vr­hu­ške po­nov­no su se vra­ti­li pod okri­lje Ci­bo­ni­na tor­nja s ko­jeg su kao sim­bo­li­čan čin pri­je ne­pu­nih po­la go­di­ne ski­nu­ta sva obi­ljež­ja Agro­ko­ra. “I si­noć je u tom di­je­lu Tor­nja svi­je­tli­lo do kas­nih ve­čer­njih sa­ti”, ka­že je­dan od ak­te­ra kri­ze Agro­ko­ra ko­ji to tu­ma­či kao upi­nja­nje da se na­god­ba sva­ka­ko ugu­ra u za­da­ne ro­ko­ve.

No, čak i za­ne­ma­ru­ju­ći mo­gu­će kom­pli­ka­ci­je sli­je­dom iz­vi­da Usko­ka i mo­guć­nost da nas­ta­vak afe­re Hot­ma­il Vla­du pri­si­li na pre­is­pi­ti­va­nje nas­tav­ka pro­ce­sa, sve je izglednije da se na­god­ba mo­že izgurati do kra­ja sa­mo uz ne baš za­ne­ma­ri­ve ko­rek­ci­je “ključ­nih ele­me­na­ta mo­de­la na­god­be”.

SVE JE IZGLEDNIJE DA SE NA­GOD­BA MO­ŽE IZGURATI SA­MO UZ BITNE KO­REK­CI­JE ‘KLJUČ­NIH ELE­ME­NA­TA MO­DE­LA’. AU ME­ĐU­VRE­ME­NU JE PA­LA JOŠ JED­NA OS­TAV­KA; IZ NAD­ZOR­NOG OD­BO­RA LE­DA PO­VU­KAO SE I ZDRAV­KO KA­ČIĆ

Os­vr­ću­ći se na afe­ru Hot­ma­il i os­tav­ku Mar­ti­ne Da­lić, gu­ver­ner Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB) Bo­ris Vuj­čić re­kao je u če­t­vr­tak da će čak i u slu­ča­ju pro­pas­ti na­god­be vje­rov­ni­ka u Agro­ko­ru ban­kar­ski sus­tav os­ta­ti sta­bi­lan, a ban­ke do­bro ka­pi­ta­li­zi­ra­ne. “I u naj­go­rem scenariju, čak i da ne do­đe do bi­lo kak­vog rje­še­nja, da ban­ke mo­ra­ju ot­pi­sa­ti sva po­tra­ži­va­nja, da na­trag do­bi­ju nu­lu, ban­kar­ski sus­tav će os­ta­ti sta­bi­lan i ban­ke će os­ta­ti do­bro ka­pi­ta­li­zi­ra­ne,” re­kao je Vuj­čić do­da­ju­ći da on oče­ku­je da će se do­go­vor ipak pos­ti­ći. Na pi­ta­nje ho­će li od­la­zak Da­lić bit­no utje­ca­ti na pro­ce­se u kon­cer­nu, ka­že da su su­di­oni­ci pro­ce­sa, vje­rov­nič­ko vi­je­će i iz­van­red­ni po­vje­re­nik, ka­žu da ne­će. No, tek tre­ba vi­dje­ti ho­će li Agro­kor ima­ti pris­tup fi­nan­ci­ra­nju.

“Krat­ko­roč­no će se si­gur­no mo­ći kre­di­ti­ra­ti, a du­go­roč­no to ovi­si o struk­tu­ri na­god­be. Mis­lim da ne bi tre­ba­li ima­ti pro­ble­ma ni s du­go­roč­nim kre­di­ti­ra­njem”, re­kao je Vuj­čić. Na­kon što je Agro­kor sre­zao BDP po pro­cje­ni za 0,2 do 0,3 pos­tot­na bo­da u 2017. jer su za­us­tav­lje­ne inves­ti­ci­je, slič­no se oče­ku­je i ove go­di­ne. Ka­da do­đe do pro­mje­ne vlas­niš­tva i po­čet­ka res­truk­tu­ri­ra­nja, ono bi mo­glo utje­ca­ti na tr­ži­šte ra­da, a ako se na­god­ba pos­tig­ne za­mje­nom du­ga za udje­le, gu­ver­ner sma­tra da će bi­ti i inves­ti­to­ra. Upi­tan in­te­re­si­ra li ga još je­dan man­dat, ka­že da će to re­ći ono­me tko će ga pi­ta­ti, ako će ga pi­ta­ti. Re­kao je da je su­rad­nja s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem do­bra i da naj­vi­še su­ra­đu­ju na za­jed­nič­kom pro­jek­tu uvo­đe­nja eura. Po­no­vio je da je za nje­go­vog man­da­ta HNB odr­žao sta­bi­lan te­čaj što je za Hr­vat­sku ključ­na stvar, a po­ve­ća­njem re­zer­va­ci­ja i raš­čiš­ća­va­njem lo­ših kre­di­ta pro­past Agro­ko­ra ni­je bit­no po­ve­ća­la lo­še kre­di­te “ta­ko da sa­da ka­da se Agro­kor uru­šio, ban­ke ni­su ugro­že­ne”.

HNB oče­ku­je rast is­pod tri pos­to, in­fla­ci­ju do 1,4 pos­to, a pad udje­la jav­nog du­ga na 70 pos­to BDPa do 2019. do­bra je po­zi­ci­ja za raz­go­vo­re o euru. Kao naj­ve­ći struk­tur­ni pro­blem na­veo je de­mo­gra­fi­ju i po­s­lje­di­ce na tr­ži­šte ra­da.

BO­RIS ŠČITAR/ VE­ČER­NJI LIST

Bo­ris Vuj­čić, gu­ver­ner HNB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.