Mo­lu od Ine 398,55 mi­li­ju­na ku­na, Hr­vat­skoj dr­ža­vi 364,06

Ak­tu­al­no ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Re­kord­na di­vi­den­da Ukup­no će is­pla­ti­ti 812 mi­li­ju­na ku­na - 81 po di­oni­ci

MA­LIM DI­ONI­ČA­RI­MA PRI­PAST ĆE UKUP­NO 49,39 MI­LI­JU­NA KU­NA

Vi­so­ka di­vi­den­da Ine će, za­ci­je­lo, otvo­ri­ti i niz po­le­mi­ka o oprav­da­nos­ti tak­ve od­lu­ke

Ina će svo­jim di­oni­ča­ri­ma is­pla­ti­ti naj­iz­daš­ni­je di­vi­den­de u pro­tek­lih de­se­tak go­di­na. Nad­zor­ni od­bor i Upra­va kom­pa­ni­je Glav­noj skup­šti­ni pred­la­žu da po di­oni­ci bu­de is­pla­ći­va­na 81,20 ku­na, od­nos­no ukup­no 812 mi­li­ju­na ku­na. Ta­ko vi­so­ka po­dje­la do­bi­ti ko­nač­no je ut­vr­đe­na iz­me­đu dvi­je ra­ni­je raz­ma­tra­ne op­ci­je, je­dan je pri­jed­log bio da di­oni­ča­ri po­di­je­le ukup­no 550 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 55 ku­na po di­oni­ci, ali je ta­da, pri­je dva mje­se­ca, os­tav­lje­na i mo­guć­nost da se is­pla­ti uku­pan za­kon­ski ras­po­lo­živ iz­nos za di­vi­den­du od 1,35 mi­li­jar­di ku­na, što bi bi­lo 135,34 ku­ne po di­oni­ci.

U ras­po­dje­li za­ra­de ko­ju se pred­la­že skup­šti­na­ri­ma ma­đar­ski suv­las­nik Mol do­bio bi 398,55 mi­li­ju­na, hr­vat­ska dr­ža­va 364,06 mi­li­ju­na, a ma­lim di­oni­ča­ri­ma pri­past će ukup­no 49,39 mi­li­ju­na ku­na. S as­pek­ta dr­ža­ve, ova­ko po­za­maš­na di­vi­den­da za proš­lu go­di­nu do­bra je vi­jest gle­da li se pu­nje­nje pro­ra­ču­na. Za ovu go­di­nu Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne u pla­nu za ovu go­di­nu s tog os­no­va pre­dvi­dio je da se upri­ho­di­ti ukup­no 912 mi­li­ju­na ku­na, pa će, za raz­li­ku od la­ni, ka­da je do­ni­je­la 68 mi­li­ju­na ku­na, Ini­na di­oni­ca ove go­di­ne ima­ti osjet­no ve­ći zna­čaj za pro­ra­čun­ske pri­ho­de. Nji­ma u pra­vi­lu naj­vi­še pri­do­no­si do­bit HEPa, a ove go­di­ne od dr­žav­nih do­bi­ta­ša Ja­naf je naj­a­vio da ne­će is­pla­ći­va­ti di­vi­den­du, već će do­bit za­dr­ža­ti.

Što se ti­če Ini­ne di­vi­den­de, ona se prav­da so­lid­nim lanj­skim re­zul­ta­ti­ma. Na ra­zi­ni gru­pe Ina je os­tva­ri­la ukup­ne pri­ho­de od 18,5 mi­li­jar­di ku­na, 20% vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, a na go­diš­njoj ra­zi­ni kom­pa­ni­ja je ima­la i sna­žan rast ne­to do­bi­ti, na 1,22 ml­rd. ku­na. Go­di­nu ra­ni­je ona je iz­no­si­la sve­ga 101 mi­li­jun.

No, vi­so­ka di­vi­den­da će, za­ci­je­lo, otvo­ri­ti i niz po­le­mi­ka o oprav­da­nos­ti tak­ve od­lu­ke, po­se­bi­ce u kon­tek­s­tu pre­go­vo­ra ko­je se još pla­ni­ra vo­di­ti s Ma­đa­ri­ma oko nji­ho­vog iz­la­ska iz vlas­nič­ke struk­tu­re Ine.

Gle­da­no una­trag, naj­vi­ša do­bit po Ini­noj di­oni­ci bi­la je is­pla­će­na pri­je pet go­di­na, ka­da je di­vi­den­da za 2012. bi­la 34,36 ku­na. U pra­vi­lu je, pak, u ne­ko­li­ko go­di­na ka­da se u zad­njih de­se­tak go­di­na is­pla­ći­va­la (za 2007., 2014. i 2016.), di­vi­den­da po Ini­noj di­oni­ci bi­la je oko 15 ku­na.

U os­ta­lim go­di­na­ma kom­pa­ni­ja je ili is­ka­za­la gu­bi­tak ili u go­di­na­ma ka­da je po­zi­tiv­no pos­lo­va­la di­vi­den­du ni­je is­pla­ći­va­la.

Vi­ša se di­vi­den­da prav­da so­lid­nim lanj­skim re­zul­ta­ti­ma, na ra­zi­ni gru­pe pri­ho­di su bi­li 18,5 ml­rd. kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.