MÖMAXOV PLAN: POKRITI CI­JE­LU HR­VAT­SKU

DEBI NA NA­ŠEM TR­ŽI­ŠTU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

U dvi­je go­di­ne će­mo otvo­ri­ti još jed­nu pos­lov­ni­cu u Za­gre­bu i u ne­ko­li­ko ve­ćih gra­do­va, ka­že Mar­ti­na Pe­rić

UZa­gre­bu se 13. lip­nja otva­ra pr­va Mömaxo­va pos­lov­ni­ca u Hr­vat­skoj, a na­kon to­ga i u os­tat­ku zem­lje, naj­av­lje­no je iz tog aus­trij­skog lan­ca tr­go­vi­na na­mje­šta­jem i opre­mom za dom u uto­rak u Gra­zu. U za­gre­bač­koj će pos­lov­ni­ci Mömaxa bi­ti za­pos­le­no 40-ak lju­di, dok taj la­nac na ra­zi­ni Eu­ro­pe ima oko tri ti­su­će za­pos­le­ni­ka.

Ovaj je brend osim u Aus­tri­ji, pri­su­tan u Slo­ve­ni­ji, Bu­gar­skoj, Ru­munj­skoj, Ma­đar­skoj i Nje­mač­koj i dio je por­t­fe­lja jed­nog od naj­ve­ćih i glo­bal­no pri­sut­nog tr­gov­ca na­mje­šta­jem, naj­poz­na­ti­jeg po mo­der­nom na­mje­šta­ju po di­skont­nim ci­je­na­ma - aus­trij­ske gru­pa­ci­je XXXLutz. Oni su pak, 2010. go­di­ne pre­uze­li slo­ven- sku Les­ni­nu što je re­zul­ti­ra­lo otva­ra­njem no­vog i ve­ćeg Les­ni­ni­nog tr­go­vač­kog objek­ta u Za­gre­bu te ne­du­go na­kon i do­la­skom Mo­be­lixa u Hr­vat­sku.

Sla­ve 15 go­di­na

Pos­lov­ni­ca u Za­gre­bu se otva­ra na lo­ka­ci­ji Sla­von­ska ave­ni­ja 106 i to je 66. tr­go­vi­na Mömaxa ko­ji ove go­di­ne sla­vi 15 go­di­na pos­to­ja­nja. U slje­de­će dvi­je go­di­ne pla­ni­ra­mo otvo­ri­ti još jed­nu pos­lov­ni­cu u Za­gre­bu i u ne­ko­li­ko ve­ćih gra­do­va u Hr­vat­skoj”, is­tak­nu­la je vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga u Mömaxu Mar­ti­na Pe­rić.

Sa­vje­to­va­nje i pla­ni­ra­nje

Osim ci­je­na­ma, saz­na­li smo, Mömax se na tr­ži­štu is­ti­če i do­dat­nim us­lu­ga­ma ko­je su kup­ci­ma na ras­po­la­ga­nju, kao što su ti­mo­vi pro­da­va­ča ko­ji omo­gu­ća­va­ju kre­ativ­no sa­vje­to­va­nje i pla­ni­ra­nje te 3D pro­gram uz po­moć ko­je­ga je mo­gu­ća iz­ra­da ku­hi­nja po mje­ri.

“Kup­ci­ma će­mo po­nu­di­ti vi­še mo­guć­nos­ti, fan­tas­ti­čan iz­bor i po­volj­ne ci­je­ne ko­je omo­gu­ća­va­ju da svoj dom tran­sfor­mi­ra­te za čas. Pris­tu­pač­na i atrak­tiv­na rje­še­nja ko­ja Mömax nu­di obu­hva­ća­ju pro­izvo­de za ure­đe­nje dnev­nih i spa­va­ćih so­ba, ku­hi­nja, ku­pa­oni­ca, bla­go­va­oni­ca, ure­da, pred­sob­lja, so­ba za be­be, dje­cu i mla­de, za ure­đe­nje vr­ta, ši­rok iz­bor svje­tilj­ki, raz­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja, ukras­ne i tek­s­til­ne pro­izvo­de, kao i one za ku­ćans­tvo”, do­da­la je Pe­rić.

XXXLutz gru­pa­ci­ja, os­no­va­na 1945., proš­le je go­di­ne pre­ma­ši­la 5,6 mi­li­jar­di eura pro­me­ta i broj­ku od 22 ti­su­će za­pos­le­ni­ka u ukup­no 271 po­druž­ni­ca, pre­te­kav­ši ti­me i Ikeu ko­ja je u is­to raz­dob­lju u Nje­mač­koj ima­la pri­ho­de od 4,9 mi­li­jar­di eura, pi­sa­li su u trav­nju ove go­di­ne nje­mač­ki por­ta­li.

Tre­nu­tač­no u Aus­tri­ji ima­ju 45 tr­go­vi­na XXXLutz, 52 tr­go­vi­ne Möbe­lix i 16 Mömax tr­go­vi­na, a u Nje­mač­koj 37 XXXL tr­go­vi­na i 31 Mömax tr­go­vi­nu te naj­av­lju­ju dalj­nje ši­re­nje na is­tok Eu­ro­pe.

PD

Pos­lov­ni­ca na za­gre­bač­koj Sla­von­skoj ave­ni­ji bit će 66. tr­go­vi­na Mömaxa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.