TVRT­KA­MA I OBRTIMA

U Spli­tu i žu­pa­ni­ji KA­MA­TE OD 0,7 DO 1,2%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split­sko-dal­ma­tin­ski žu­pan Bla­žen­ko Bo­ban pot­pi­sao je u če­t­vr­tak s di­rek­to­ri­ma de­set ba­na­ka ugo­vo­re o pos­lov­noj su­rad­nji i na­či­nu pro­ved­be pro­gra­ma kre­di­ti­ra­nja po­du­zet­niš­tva i obr­ta su­bven­ci­oni­ra­njem ka­ma­te ta­ko da će žu­pa­ni­ja su­bven­ci­oni­ra­ti dvi­je tre­ći­ne, a po­du­zet­ni­ci će mo­ći do­bi­ti kre­dit od 200 ti­su­ća do pet mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko je naj­a­vio Bo­ban, ka­ma­te na te kre­di­te bit će od 0,7 do 1,2 pos­to, ovis­no o ban­ci. Žu­pa­ni­ja će su­bven­ci­oni­ra­ti dvi­je tre­ći­ne ka­ma­te, rok ot­pla­te tak­vog kre­di­ta bit će 12 go­di­na, a na­tje­čaj će os­ta­ti otvo­ren, pod­sje­tio je Bo­ban. Pe­ro Bo­lo­tin iz Split­ske ban­ke po­du­pro je uime ba­na­ka tak­vu ini­ci­ja­ti­vu žu­pa­ni­je, pod­sje­ća­ju­ći da žu­pa­ni­ja i da­lje pre­poz­na­je po­tre­bu da po­ma­že i su­bven­ci­oni­ra fi­nan­ci­ra­nje kli­je­na­ta. Ovo su, do­dao je, tre­nu­tač­no naj­bo­lje sto­pe fi­nan­ci­ra­nja na tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.