‘Usko­ro kre­će­mo pu­nim ka­pa­ci­te­tom’

Kob­na pru­ga Na­kon što je spo­me­nu­ta mo­guć­nost ra­ski­da ugo­vo­ra, iz DIV-a obe­ća­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ra­do­vi na re­kons­truk­ci­ji pos­to­je­ćeg i iz­grad­nji dru­gog ko­lo­si­je­ka že­ljez­nič­ke pru­ge na di­oni­ci Du­go Se­lo – Kri­žev­ci, vri­jed­ni 1,2 mi­li­jar­de ku­na, za tri tjed­na tre­ba­li bi kre­nu­ti pu­nim ka­pa­ci­te­tom, na­kon što su bi­li us­po­re­ni zad­njih go­di­nu da­na zbog pro­ble­ma u ko­je je za­pao po­di­zvo­đač ra­do­va, Hi­dro­elek­tra­ni­sko­grad­nja.

Glav­ni iz­vo­đa­či ra­do­va Div, Da­le­ko­vod i Za­greb Mon­ta­ža su umjes­to po­sr­nu­le Hi­dro­elek­tre kra­jem tre­ćeg mje­se­ca an­ga­ži­ra­li tvrt­ku In­te­gral iz BiH. Član Upra­ve DI­Va Da­li­bor Ma­ri­ja­no­vić ka­že da su se ra­do­vi zbog pro­ble­ma s Hi­dro­elek­trom odvi­ja­li s 50 pos­to ka­pa­ci­te­ta i da kon­zor­cij sad pla­ća ci­je­nu što ni­su pri­je naš­li no­vog po­di­zvo­đa­ča ra­do­va.

Una­toč tim pro­ble­mi­ma, Ma­ri­ja­no­vić ka­že da se sad na­zi­re rje­še­nje i da kon­zor­cij uz sta­bil­nog part­ne­ra mo­že ra- do­ve ko­ji su za­po­če­li u sr­p­nju 2016. za­vr­ši­ti u za­da­nom ro­ku, a to je ve­lja­ča 2020.

U HŽ In­fras­truk­tu­ri pak ka­žu ka­ko ni­je toč­no da raz­ma­tra­ju mo­guć­nost ra­ski­da ugo­vo­ra za ra­do­ve na pru­zi Du­go Se­lo Kri­žev­ci. a što su ne­ki me­di­ji obja­vi­li. Objaš­nja­va­ju da tak­va mo­guć­nost u ugo­vo­ru pos­to­ji, no po­ru­ču­ju da bi do to­ga mo­glo do­ći sa­mo ako se ra­do­vi nas­ta­ve do­sa­daš­njim tem­pom.

Pro­jekt pru­ge Du­go Se­lo - Kri­žev­ci te­žak 1,2 ml­rd. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.