UVOZU SVINJA IZ MAĐARSKE

ZBOG KUGE NE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić u če­t­vr­tak je ape­li­rao da se zbog po­ja­ve vi­rus­ne bo­les­ti afrič­ke svinj­ske kuge u Ma­đar­skoj ne uvo­ze ži­ve svi­nje iz te zem­lje. “Ne mo­že­mo za­bra­ni­ti uvoz ni­ti že­li­mo. Kon­tro­li­ra­mo stro­go ula­zak ži­vih svinja i me­sa iz Mađarske, ali uvi­jek ima i na­ših po­je­di­na­ca ko­ji ko­ris­te pri­li­ku jef­ti­ni­jih ži­vih svinja, ko­je uvo­ze u Hr­vat­sku. Ape­li­ram na sve one ko­ji to ra­de da uz­mu u ob­zir da svo­jim ne­pro­miš­lje­nim po­te­zom mo­gu za­pra­vo uni­šti­ti kom­plet­nu svi­njo­goj­sku pro­izvod­nju u Hr­vat­skoj”, iz­ja­vio je To­lu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.